İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-881
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :2
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-881
Şikayetçi:
 Ünal ASLANER (Performans Tıbbı Sistemler), Serdar Caddesi, No:26/C, KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Sirkeci Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5165
Başvuruya konu ihale:
 2007/174284 İhale Kayıt Numaralı “9 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı(1.Kalem 13 Adet Dij. Rad. Sist.)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 07.01.11.0200/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            M.S.B. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “9 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1.Kalem 13 Adet Dij. Rad. Sist.)” ihalesine ilişkin olarak Ünal ASLANER (Performans Tıbbı Sistemler)’in 15.02.2008 tarih ve 5165 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Birbirlerinden farklı özellikler ve aksesuarlar ihtiva eden 13 adet Dijital Radyografi Sistemlerinin farklı maliyetleri ve farklı fiyatlarının olacağı, birçok sebeple birbirinden farklı özelliklere sahip olan sistemlerin birim fiyat üzerinden ihale edilmesinin Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu, bu doğrultuda ayrı ayrı kısımlar halinde ihale edilmesinin veya tamamının bir istekli tarafından gerçekleştirilmesi isteniliyorsa götürü bedel teklif alınarak ihale edilmesinin gerektiği, 

 

            2) İdari Şartnamenin 21.1 inci maddesinde kalemler itibariyle sözleşmenin imzalanacağının belirtildiği, 1 inci kalem olan 13 adet Dijital Radyografi Sistemi alımı için 7 farklı dağıtım yerinin belirlendiği, aynı birim fiyat üzerinden gerçekleştirilecek ancak farklı yerlere teslim edilecek olan işler için ayrı ayrı sözleşme imzalanacağı, bu kalemin kısımlara ayrılmış olduğunun açık olduğu,

 

            3) Farklı maliyetlere haiz olan sistemler için İdari Şartnamenin 51.1.b maddesi uyarınca iş artışı hükümlerinin uygulanmasına karar verildiğinde, en düşük fiyatlı sistemin maliyeti baz alındığında kamunun, en yüksek fiyatlı olan sistemin maliyetini baz alındığında ise yüklenicinin aleyhine sonuçlar doğuracağı, bu belirsizliklerin maliyet hesabına ve tekliflerin belirlenmesine olumsuz tesirlerinin olacağı, 

 

            4) Muhteviyatında 6 adet Çift Dedektörlü Dijital Radyografi Görüntüleme Sistemi, 7 adet Tek Dedektörlü Dijital Radyografi Görüntüleme Sistemi, 4 adet CR sistemi ve maliyete etki eden birçok aksesuarın yer aldığı ihalenin birinci kaleminin bölünerek ve ayrı ayrı ihale edilmesinin mümkün olduğu ve bu durumun rekabeti arttıracağı, daha önce bu yönde alınmış olan Kurul kararlarının bulunduğu,

 

            İddia edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin, söz konusu iddia konuları hakkında da değerlendirmelerin yapıldığı Kamu İhale Kurulunun 25.02.2008 tarih ve 2008/UM.Z-880 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul