İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-882
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :3
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-882
Şikayetçi:
 Çelikay Mutfak Ekipmanları Tic. Ltd. Şti., Vekili: Av. Özlen EREZ Arif Yıldız Caddesi No:75 Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı, PK: 35900, Hacılarkırı-Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 603.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/149850 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Mutfak ve Yemekhane Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 07.01.07.0200/2008-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından 24.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Mutfak ve Yemekhane Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çelikay Mutfak Ekipmanları Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarih ve 603.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; “325 Adet Paslanmaz Çelik Bakraç Alımı” ihalesine en uygun teklifi verdikleri için ihalenin firmalarının uhdesinde bırakıldığı, sözleşmenin imzalanmasının akabinde ihale konusu malların tesliminin yapıldığı ve muayene sürecinin başladığı, muayene komisyonunun malların teknik şartnameye uygun olmadığına karar verdiği, bunun üzerine itiraz muayenesinin istenildiği, ikinci kez yapılan muayene sonucunda yeniden teslim edilen malların teknik şartnameye uygun olmadığına karar verildiği, idare tarafından tek yanlı olarak sözleşmenin feshedildiği ve teminatlarının irad kaydedildiği, ihalede yürürlükten kaldırılan ve yasal olarak hiçbir geçerliliği olmayan 1998 yılına ait teknik şartnamenin esas alınmış olduğu, 2007 yılının Eylül  ayında yürürlüğe girmiş olan KKKTEKŞ-B-127 D numaralı teknik şartnamenin uygulanmasının gerektiği, yanlış teknik şartname ile çıkılmış olan ihalenin Kamu İhale Kanununa ve hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği, irad kaydedilen teminat mektubunun nakde çevrilmesinin ve firmalarının kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasının engellenmesi gerektiği     iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde,

 

İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri…ifade eder.”

 

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde,

 

“Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.”

 

Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde;

 

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci bendinde,

 

          “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetlerin Kurum tarafından incelenerek sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun 30 uncu, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde bulunan hükümler uyarınca ihaleye teklif veren kişiler tarafından, teklif verildikten sonra ihale dokümanına yönelik şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu yapılamaz.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin olarak ihaleye teklif verdikten ve sözleşmeyi imzaladıktan sonra başvuruda bulunduğu, diğer iddialarının sözleşmenin imzalanmasından sonraki sürece ilişkin olan ve ihale sürecine dahil olmayan işlemlere yönelik olduğu, dolayısıyla Kurumun bu iddialara ilişkin inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı, başvuruya ilişkin olarak Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmamış olduğu anlaşılmaktadır.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul şartları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul