İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-885
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :6
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-885
Şikayetçi:
 Teknik Gemi İnşaat İskele Liman Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., Selami Ali Efendi Cad. Kermanlar Apt. No:14 Kat:2/A 81130 Üsküdar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Meclisi Mebusan Cad. Kat:5 No:14 34427 Salıpazarı / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3371
Başvuruya konu ihale:
 2007/127058 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne Kılavuzluk Servis Botu Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 07.00.69.0185/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 17.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü’ne Kılavuzluk Servis Botu Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknik Gemi İnşaat İskele Liman Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3371 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 17.10.2007 tarihinde yapılan ihalenin idarece iptal edildiği, ancak idarece tesis edilen bu işlemin mevzuata uygun olmadığı ve iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            26.11.20007 tarihinde alınan İhale Komisyon kararında; üç isteklinin tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı ve geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği belirtilmiştir.

 

            İhalenin iptal gerekçelerinin mevzuata uygun olup olmadığının tespiti, isteklilerce sunulan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin tetkikini gerektirmektedir.      

 

            Bu çerçevede; ihaleye üç istekli teklif vermiştir. İsteklilerden ilki Başaran Gemi Onarım Mühendislik Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında teknik şartnamenin 1.14.1 maddesinde istenen makine ön yerleştirme planını sunmadığı, teklif ettikleri ana makinenin de teknik şartnamenin 3.1 maddesinde istenilen performans kriterlerini karşılamadığı gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin 3.1 maddesinde; “Ana makinalar devamlı servis yapacak özellikte olacak ve %100 yükte 3000 saat/yıl çalışabilecektir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Anılan isteklinin teklif dosyasında yer alan ana makine için sunduğu katalog incelendiğinde, teklif ettiği ana makinenin %100 yükte 2000 saat/yıl çalışabilecek özellikte olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla,  Başaran Gemi Onarım Mühendislik Ltd. Şti.’nin teklif ettiği ana makinenin idarenin aradığı teknik kriteri karşılamadığı tespit edildiğinden, idarenin değerlendirme dışı bırakma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

  

            Diğer bir istekli olan Teknik Gemi İnşaat İskele Liman Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.’nin teklif dosyasında sunduğu ana makinelere ait katalogların incelenmesi sonucu teknik şartnamenin yukarıda belirtilen 3.1 maddesindeki koşulları taşımadığı gerekçesiyle, idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            Anılan isteklinin ihale tarihinden sonra, teklif ettikleri ana makinenin teknik şartnamede belirtilen kriterleri taşımaması nedeniyle ihalenin iptal edileceğine dair ithalatçı firmadan aldıkları duyum üzerine ihale komisyonuna, ana makinenin yetkili satıcı ve servisinden aldığı açıklamaları da içeren ve teknik şartnamenin anılan maddesindeki kriterleri taşıdığını tevsik eden belgeleri sunduğu, ancak ihale komisyon kararından; idarenin her hangi bir bilgi ve belge istemediği ve bu belgelerin ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacını taşıdığı için dikkate alınmadığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan Margen firmasından aldığı belgeden ana makine için teklif ettiği ürünün DI 16 43M 575hp / 2100 rpm 16 litre deniz motoru olduğu, bu motorun model adı zikredilmese de, teklif dosyasında bulunan katalogdan bu özelliklere sahip ürünün DI 16 43 M 10 59 olduğu ve yine aynı katalogda bu makinenin %80 yükte yıllık servis süresinin sınırsız olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin ihale tarihinden sonra ihale komisyonuna sunduğu, ana makinenin yetkili satıcı ve servisi Margen Deniz ve Kara Makineleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanlı firmadan aldığı yukarıda bahsi geçen belgelerden birinde; firmanın başvuru sahibine verecekleri makinenin ICFN DI 16 43 M 10 58 olduğu, teklif dosyasında sehven DI 16 43 M 10 52 IFN’ye ait belgenin sunulduğu, diğerinde ise IFN DI 16 43 M makinenin 2100 rpm 575 hp değerlerinde % 100 yük faktörü ile 3000 saat/yıl çalışacağının garanti edildiği, ayrıca isteklinin, ihale üzerlerinde kaldığında botlarda kullanılacak makinenin DI 16 43 M 10 58 olacağı ve bunun için fiyat farkı talep etmeyecekleri yönünde beyan ve taahhütlerini içeren bir yazı ile 28.11.2007 tarihli teklif ettikleri makinenin teknik şartnamede belirtilen % 100 yük ile 3000 saat/yıl servis süresinin satıcı tarafından garanti edildiği hususunu içeren başka bir yazının da idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

            Teklif dosyasında bulunan katalogda; ICFN DI 16 43 M 10 58 model ana motorun % 100 yükte yıllık servis süresinin sınırsız olduğu görülmüştür.

 

            Kesinleşen ihale kararı kendilerine tebliğ edildikten sonra başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda ise; teklif edilen 16 Valf 575 HP 2100 devir makinenin (katalogdan bu makinenin DI 16 43 M 10 59 olduğu anlaşılmaktadır.) % 80 yükte servis süresinin limitsiz olduğu, %100 yükte servis süresinin 3000 saat/yıl olduğunun Margen Firması tarafından garanti edildiği belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde; ihalelerde rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmanın yasak olduğu, 2 nci fıkrasında ise 1 inci fıkrada sayılan fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında anılan Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümlerin uygulanacağı, “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde ise; ihale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri hüküm altına alınmıştır. 

 

            Ayrıca, anılan Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendinde de; 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı yönünde hükme yer verilmiştir.

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan belgelerden, teklif ettiği botta kullanılacak ana makinenin idarece aranan “% 100 yükte servis süresinin 3000 saat/yıl olması” teknik kriterini karşılayıp karşılamadığının anlaşılamadığı, zira katalogda sadece % 80 yükte servis süresinin limitsiz olduğu hususuna yer verildiği, buna mukabil % 100 yükte servis süresine ilişkin her hangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür. Kaldı ki; bu husus araştırılmaksızın, teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerden, teklif edilen ana motorun DI 16 43 M 10 59 olduğu anlaşılmasına karşın, başvuru sahibinin beyanına göre ihalenin iptal edileceğine yönelik aldıkları duyum üzerine ilk önce, tekliflerinin farklı bir model olan ICFN DI 16 43 M 10 58 olduğu belirtilmiş, daha sonra ise şikayet başvurusunda yetkili satıcının 2100 rpm 575 hp özelliklerine sahip ana motorun Teknik Şartnamenin 3.1 maddesinde aranan kriteri karşılayacağını garanti ettiği belirtilmiştir. Dolayısıyla başvuru sahibi tarafından tekliflerinin DI 16 43 M 10 59 olduğunun yinelendiği anlaşılmıştır. Bu itibarla; başvuru sahibinin kendi içinde çelişki arz eden ve idareyi yanıltmaya matuf söz konusu fiil veya davranışlarının 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde hüküm altına alınan ihale kararını etkileyecek yasak fiil veya davranış kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği, dolayısıyla icra edilen yasak fiil veya davranış sebebiyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Diğer bir istekli olan Cihan Gemi İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında İdari Şartname ve Teknik Şartnamenin bazı maddelerinde bilgi eksikliği tespit edilmiş olup teklif fiyatları, yaklaşık maliyetin ve kullanılabilir ödenek tutarının üzerinde olduğu için eksiklik tamamlatmaya gerek duyulmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı çerçevesinde; isteklilerce teklif edilen fiyatların, ödenek miktarının ve idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda, bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağını öngören her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Cihan Gemi İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanlı isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Ancak, idarece ihale konusu iş için tahsis edilen ödeneğin üstünde yer alan bir teklife işin ihale edilmesinin doğuracağı mali sorunlar ile yukarıda yapılan değerlendirmeler neticesinde tek geçerli teklif olarak anılan isteklinin kalması hususu bir arada değerlendirildiğinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölümünün “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı XIII/C maddesi uyarınca ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasından imtina edilip ihale iptal edilebileceğinden ve idarece değerlendirme dışı bırakma işleminde aynı gerekçeye dayanıldığından, değerlendirme dışı bırakılma işlemindeki mevzuata aykırılığın nihai iptal işlemi açısından esası etkileyecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 03.12.2007 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul