İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-887
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :8
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-887
Şikayetçi:
 Endomek Dış Tic. İth. İhrc. Ltd. Şti. Millet Cad., Ciner Apt., No:119/3, 34280, Çapa/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Talatpaşa Bulvarı, Samanpazarı/Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2008 / 2304
Başvuruya konu ihale:
 2007/156628 İhale Kayıt Numaralı “Laparoskopik Cerrahi "Disposible" Malzeme Alımı (51.Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 07.00.49.0165/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 29.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Laparoskopik Cerrahi "Disposible" Malzeme Alımı (51.Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Endomek Dış Tic. İth. İhrc. Ltd. Şti.’nin 25.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.01.2008 tarih ve 2304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunmalarına rağmen değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddia edilmektedir,

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.1.a maddesinde; “Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi”nin,

           

Aynı şekilde 7.1.c.2 maddesinde de; “Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler…”in,

 

isteklilerin teklifleri kapsamında sunması gerektiği düzenlenmiştir.

 

            İdare, başvuru sahibinin şikayetini, teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin hepsinin doğru ve yerinde olduğu gerekçesiyle uygun bulmamıştır.   

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan belgeler incelendiğinde, başvuru sahibinin tebligat adres beyanı olarak Fatih Şehremini Denizabdal Mahallesi Muhtarlığınca 01.11.2007 tarihinde onaylanmış ve imzalanmış adresinin, telefon ve faks numarasının yer aldığı belgeyi sunduğu anlaşılmıştır.  

 

Söz konusu belge idarenin ihale sürecindeki gelişmelerden isteklileri haberdar edebilmesi amacıyla istenilmektedir. İhale dokümanındaki isteklinin imzasının da bulunduğu diğer belgelerden isteklinin açık adresinin anlaşılabildiği ve muhtarlıktan alınan belge ile anılan belgelerde yer alan adres bilgilerinin örtüştüğü dikkate alındığında idarenin başvuru sahibinin teklifini tebligat adresindeki imzanın istekliye ait olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakması işleminin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Ayrıca başvuru sahibinin teklifi ekinde sunmuş olduğu 30.12.2004 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin faaliyet alanını gösterir bilgilerin yer almadığı görülmektedir.  

 

Ancak anılan ticaret sicil gazetesinin karar konusunun müdürlük süresi hakkında olduğu, dolayısıyla anılan ticaret sicil gazetesi ana sözleşmeye ilişkin olmadığından faaliyet alanına yer verilmemiş olmasının anlaşılabilir bir durum olduğu ortadadır.

 

Kaldı ki başvuru sahibinin İstanbul Ticaret Odası’ndan almış olduğu 01.11.2007 tarihli Faaliyet Belgesinde şirketin meşgale alanının “her türlü tıbbi malzeme, araç, gereç, makine ve mamül emtianın ithalatı, ihracatı, dahili ticareti ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler” olarak belirtildiği görülmektedir.  

 

Başvuru sahibi faaliyet alanını ticaret sicil gazetesi dışında başka bir belgeyle tevsik ettiğinden idarenin başvuru sahibinin teklifini, ticaret sicil gazetesinde faaliyet alanını gösterir bilgilerin ve bu bilgileri gösteren herhangi bir belgenin de sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakması işleminin de mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.   

 

            Diğer taraftan idari şartnamenin “Üretim, İmalat Kapasitesi, Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerini Belirlemeye Yönelik Belgeler” başlıklı 7.3.2.b maddesinde, “İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler verilmesi.” düzenlemesine,

           

İdari şartnamenin “Uluslararası Kurallara Uygun Şekilde Akredite Edilmiş Kalite Kontrol Kuruluşları Tarafından Verilen Sertifikalar” başlıklı 7.3.3.a maddesinde; “4703 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği teklif edilen ürünlere ait AT belgesi (EC Certificate) verilecektir. Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı genelgesi gereği, istekliler teklif ettikleri ürünlerin hangi sınıfa girdiğini beyan edecekler ve sunulması gereken AT sertifika/sertifikalarını sunacaklardır” düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca teknik şartnamenin 51 inci maddesinde morbid obezite ameliyatı için ayarlanabilir mide bandı setinin ayarlanabilir stomalı mide bandı, gastric tube ve laparoskopik disposable trokar olmak üzere üç parçadan oluşacağı düzenlenmiştir.  

 

            Başvuru sahibi teklifinde katılacakları kalemin 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre Ek II, Madde 3 içinde olduğunu beyan etmiştir.  

 

           Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin 2006/43 sayılı genelgesinde;

 

… Sınıf-IIa Kapsamındaki Tıbbi Cihazlar için:

1.      Ek-II Tam Kalite Güvence Sistemi (Full Quality Assurance System) (madde 4 hariç) sertifikası, veya

2.      Ek-VII’ye göre Uygunluk Beyanı yanında;

·        Ek-IV Tip Doğrulaması (Type Verification), veya

·        Ek-V Üretim Kalite Güvencesi (Production Quality Assurance), ya da

·        Ek-VI Ürün Kalite Güvencesi (Product Quality Assurance) sertifikalarından biri aranmalıdır.

 

 Sınıf-IIb Kapsamındaki Tıbbi Cihazlar için:

1.      Ek-II Tam Kalite Güvence Sistemi (Full Quality Assurance System) (madde 4 hariç) Sertifikası, veya

2.      Ek-III Tip İncelemesi (Type Examination) sertifikası ile birlikte;

         Ek-IV Tip Doğrulaması (Type Verification), veya

         Ek-V Üretim Kalite Güvencesi (Production Quality Assurance), ya da

         Ek-VI Ürün Kalite Güvencesi (Product Quality Assurance) sertifikalarından biri aranmalıdır.

 

 Sınıf-III Kapsamındaki Tıbbi Cihazlar için:

1.      Ek-II Tam Kalite Güvence Sistemi (Full Quality Assurance System) (madde 4 hariç) Sertifikası ile birlikte EK II (madde 4 dahil) Tasarım İnceleme Sertifikası (Design Examination Certificate), veya

2.      Ek-III Tip İncelemesi (Type Examination) sertifikası ile birlikte,

    Ek-IV Tip Doğrulaması (Type Verification), veya

    Ek-V Üretim Kalite Güvencesi (Production Quality Assurance) sertifikalarından biri aranmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhalenin 51 inci kalemine teklif veren diğer isteklilerin teklif edilen ürünün hangi sınıfa girdiğine ilişkin sundukları belgeler incelendiğinde, bu isteklilerin de Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Sınıf II kapsamında belgeler sunduğu görülmektedir. Yukarıdaki genelge gereğince Sınıf II kapsamındaki ürünler için sunulması gereken belge/belgelerin Tam Kalite Güvence Sistemi ya da Uygunluk Beyanı/Tip İncelemesi ile birlikte Tip Doğrulaması veya Üretim Kalite Güvencesi ya da Ürün Kalite Güvencesi sertifikalarından biri olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi de ihalenin 51 inci kaleminde istenen malzemeleri ayarlanabilir mide bandı ve gastric tüp parçaları için Inamed Allergen marka, laparoskopik disposable trokar parçası için Conmed marka olarak sunacağını taahhüt etmiştir.

 

Başvuru sahibinin Inamed Allergen markası için hem yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeyi hem de sınıf II uyarınca sunması gereken Tam Kalite Güvence Sistem sertifikasını sunduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin Inamed Allergen marka ürün için Tam Kalite Güvence Sistem sertifikasını sunması yeterli olduğundan, idarenin anılan genelge gereği teklif edilen ürünün sınıf III’e girmesi gerektiği ve bu nedenle anılan genelge gereği sunulması şart koşulan tasarım inceleme sertifikasını sunmadığı gerekçesiyle şikayetçiyi değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan başvuru sahibinin setin, laparoskopik disposable trokar parçası için Conmed marka ürünü teklif ettiği, bu ürün için yetkili satıcı belgesi ve sınıf II uyarınca sunması gereken sertifika/sertifikaları sunmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle başvuru sahibinin, tebligat adresindeki imzanın kendisine ait olmadığı, ticaret sicil gazetesinde faaliyet alanını gösterir bilgilerin bulunmadığı ve bu bilgileri gösteren herhangi bir belge de sunulmadığı, trokar için (conmed marka) sınıf III’e göre sunulması gereken tasarım inceleme sertifikasını sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, buna karşın setin conmed marka  trokar parçası için sunulması gereken yetkili satıcı belgesi ve EC sertifika/sertifikaları sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu  sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, incelemeye konu kaleme 4 isteklinin teklif verdiği yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafındanLaparoskopik Cerrahi “Disposible" Malzeme Alımı (51.Kalem)” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, 29.11.2007 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin (şikayete konu kaleme 4 isteklinin) katıldığı, şikayete konu 51 inci kalem için yaklaşık maliyeti 140.000,00.-YTL olan ihalede;

 

İhaleye 4 isteklinin katıldığı, 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif bedelinin 139.000 YTL olduğu, tek geçerli teklif sahibi olan bu isteklinin üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

İ4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul