İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-888
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :9
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-888
Şikayetçi:
 Umut Medikal-Enver DEMİR Kazımdirik Cad. Mutki Sok. Şirvan İş Merkezi / BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimliği Beşminare Mah. 13000 BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2008 / 4168
Başvuruya konu ihale:
 2007/196604 İhale Kayıt Numaralı “Elektronik Yüksek Devirli Cerrahi Motor Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 07.00.85.0162/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 16.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Elektronik Yüksek Devirli Cerrahi Motor Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Umut Medikal-Enver DEMİR’in 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2008 tarih ve 4168 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Bitlis Devlet Hastanesi tarafından 16.01.2008 tarihinde yapılan Elektronik Yüksek Devirli Cerrahi Motor Sistemi ihalesine ekonomik açıdan en avantajlı fiyat ile teklif verdikleri, ancak ihalenin daha yüksek fiyat veren istekli üzerine bırakıldığı, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde sistem ile verilecek ataçmanın 80 mm uzunluğunda açılı ataçman olmasının istendiği, kendi tekliflerinin de bu uzunluğa uymadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, bu ataçmanın her markada farklı farklı olması cihazın özelliklerini etkilemediği, idarece yapılan söz konusu düzenlemenin bir markaya hitap ettiği, bu nedenle anılan düzenlemenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

16.01.2008 tarihinde yapılan Elektronik Yüksek Devirli Cerrahi Motor Alımı ihalesine dört adet teklif verildiği, Ateşoğlu Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen teklifte, teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uyumlu yazılmadığı, Ağaoğlu Medikal San. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen teklifte, katalogda devir sayısının düşük bulunduğu, başvuru sahibi tarafından verilen teklifte ise, ataçmanın teknik şartnamede belirtilen rakamsal değerlere uymadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, böylece anılan ihalede geçerli bir adet teklifin kaldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin; teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde sistem ile verilecek ataçmanın 80 mm uzunluğunda açılı ataçman olmasının istendiği, kendi tekliflerinin de bu uzunluğa uymadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, bu ataçmanın her markada farklı farklı olması cihazın özelliklerini etkilemediği, idarece yapılan söz konusu düzenlemenin bir markaya hitap ettiği yönündeki iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

Öncelikle, başvuru sahibinin ihale dokümanını 08.01.2008 tarihinde satın aldığı ve 16.01.2008 tarihinde yapılan ihaleye de teklif mektubunda; “İdarenizce 16.01.2008 tarihinde ihalesi yapılacak olan Elektronik Yüksek Devirli Cerrahi Motor Sistemi Alımı işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.” şeklinde ifadeye yer verilmek suretiyle teklifini verdiği, buna göre ihale dokümanının ihale tarihi itibariyle kesinleştiği anlaşılmaktadır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikayet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3 üncü maddesinde; “(1) İhale işlemleriyle ilgili olarak bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile istekli olabilecekler şikayet başvurusunda bulunabilir. İstekli olabilecekler, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar; adaylar, ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler; istekliler, tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

            (2) İstekliler, tekliflerini sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

 

            (3) Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi" zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar. Ön yeterlik başvurusunda bulunanlar ön yeterlik ilanı veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamazlar.

 

            (4) Şikayet ehliyeti olanların, Kanunun 54, 55 ve 56 ncı maddelerinde öngörülen aşamalara göre şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu nedenle, şikayet ehliyeti olanlar, Kanunun söz konusu maddelerinde belirlenen şekil şartlarından kaçınmak amacıyla iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Buna göre, başvuru sahibinin ihaleye teklif verdikten sonra ve kendi teklifi değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra, ihale dokümanındaki düzenlemenin bu haliyle bir markaya işaret ettiği yönünde şikayette bulunamayacağı anlaşılmış olup söz konusu iddianın esastan incelenme imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle Kuruma yapılan başvuru, iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmeye alınmıştır.

             

Elektronik Yüksek Devirli Cerrahi Motor Alımı Sistemi teknik şartnamesinin “Sistem ile birlikte verilecek ataçmanlar” başlıklı 4 üncü maddesi ile, bir adet 80 mm uzunluğunda açılı ataçman verilmesi istenmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürüne ait kataloglardaki sistem ile birlikte verilecek ataçman boyutları, teknik şartname ile istenilen rakamsal boyutlara ulaşmadığı için idarece değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, başvuru sahibi dışında ihaleye üç adet daha teklif verilmiş, bu tekliflerden birisinin de teknik şartname ile istenilen motor devir sayısından daha düşük devirdeki motorlu cihaz ile teklif edildiği için teklif edilen ürün teknik şartnamenin başka bir maddesini sağlamadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakılmıştır. Buna göre ihaleye verilen iki teklifin, teknik şartnamenin değişik maddelerini sağlamadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. İhale üzerinde kalan istekli dışında, teklif mektubundaki teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uyumlu yazılmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün ise teknik şartnamenin anılan maddesini sağladığı anlaşılmaktadır.

 

Her ne kadar ihaleye verilen dört adet tekliften üçü farklı gerekçelerle idarece değerlendirme dışı bırakılıp geçerli bir adet teklif kaldığı anlaşılmışsa da ihale işlem dosyası içerisindeki bilgi ve belgelerden teklif mektubundan dolayı değerlendirme dışı bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün, anılan istekli tarafından idareye verilen teknik şartnameye uygunluk beyanına göre teknik şartnamenin şikayete konu 4 üncü maddesindeki şartları sağladığı anlaşıldığından teknik şartnamenin anılan maddesindeki şartları sağlayan iki adet teklifin bulunduğu, bu nedenle teknik şartnamenin bir markaya yönelik olarak düzenlenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre başvuru sahibinin teknik şartnamenin 4 üncü maddesinin bir markaya yönelik olarak hazırlandığı yönündeki iddiası da teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmadan yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

                                                         

Bitlis Devlet Hastanesi tarafından Elektronik Yüksek Devirli Cerrahi Motor Sistemi Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 4 adet ihale dokümanının satın alındığı, 16.01.2008 tarihinde yapılan ihaleye 4 sayıda isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 63.133,33 YTL olan ihalede;

 

İhaleye 4 isteklinin katıldığı, 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı kaldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif bedelinin 139.000 YTL olduğu, tek geçerli teklif sahibi olan bu isteklinin üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.  

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı ve gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul