İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-889
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :10
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-889
Şikayetçi:
 Kır-Pet Petrol Ürünleri Madeni Yağ Hay. Bes. Mnd. Gıda ve Tarım Ür. Nak. Tah. Emlak İnş. Tah. ve Hub. Mah. İşl. Alım Satım İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kuşdili Mah. Ortaköy Yolu Üzeri 7.Km KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bağbaşı Mah. Cezaevi Cad. 40200 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4472
Başvuruya konu ihale:
 2007/197735 İhale Kayıt Numaralı “36 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2008 tarih ve 07.00.97.0162/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nca 22.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “36 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kır-Pet Petrol Ürünleri Madeni Yağ Hay. Bes. Mnd. Gıda ve Tarım Ür. Nak. Tah. Emlak İnş. Tah. ve Hub. Mah. İşl. Alım Satım İth. ve İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.02.2008 tarih ve 4472 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kırşehir E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından 22.01.2008 tarihinde yapılan 36 Kalem Sebze ve Meyve Alımı ihalesinde, kendi tekliflerinde herhangi bir belge eksikliği olmadığı, ancak ihale üzerinde kalan isteklinin toplam üç adet belgesi eksik olduğu halde anılan belgelerin belli bir süre verilmek suretiyle idarece tamamlatıldığı, söz konusu uygulamanın 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu, bu konuda idareye yapılan şikayete idarece söz konusu eksik belgelerin önemsiz olduğunun bildirildiği, buna göre idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye iki istekli tarafından teklif verildiği, ihale tarihinde düzenlenen belge kontrol tutanağına istinaden Gencal Ticaret’e ait teklifte; iş deneyim belgesi, iş deneyim belgesinin bir başka tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname ve 36 kalem yaş sebze ve meyveyi idarenin istediği şekilde vermeyi kabul edeceğine dair taahhütnamenin verilmediğinin idarece tespit edildiği, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile Gencal Ticaret’den anılan belgelerden iş deneyim belgesi ile iş deneyim belgesinin bir başka tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamenin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre tamamlatılmasının istendiği, ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerden Gencal Ticaret’in eksik belgeleri tamamladığı ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet üzerine idarece, anılan ihaleye teklif veren Gencal Ticaret’in toplam üç adet belgesinin eksik olduğu, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan; “Tekliflerin değerlendirilmesi-İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

 

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” şeklindeki hüküm gereğince teklif mektubunun ve geçici teminatın içeriğini etkilemeyen evrakların tamamlatılabileceği bu nedenle anılan belgelerin tamamlatılmasının istendiği, verilen süre içerisinde eksik belgelerin tamamlandığı, dolayısıyla ihale kararının Gencal Ticaret üzerine alındığı belirtilerek başvuru sahibinin şikayeti uygun bulunmamıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

idarelerce tamamlatılır.

 

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarece aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

 

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 32 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir. Mevcut düzenlemelerden, idarelerce eksik belgelerin tamamlatılamayacağı, bilgi eksikliklerinin tamamlatılacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Gencal Ticaret’e ait teklif eksik belge kapsamında değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir. Ancak idarece Gencal Ticaret’e ait teklif değerlendirme dışı bırakılmak yerine eksik belgeler tamamlatılmak suretiyle ihale anılan istekli üzerinde bırakılmıştır. Buna göre idarece tesis edilen işlemler mevzuata aykırı olduğundan başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Diğer taraftan; idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. 

 

Başvuru sahibi tarafından bu kapsamda idareye iki adet iş deneyim belgesinin verildiği, ancak anılan belgelerde sadece yüklenicinin gerçekleştirdiği iş tutarının belirtildiği, sözleşmenin diğer tarafı, sözleşmenin tarihi, sözleşme tutarı gibi diğer bilgilerin bulunmadığı  tespit edilmiştir. Anılan belgelerin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde yer alan iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yapılan düzenlemelere uygun olmadığı, bu nedenle başvuru sahibi tarafından verilen iş deneyim belgelerinin bu haliyle değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin de eksik belge kapsamında değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Buna göre, başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmuş ancak kendi teklifinin de geçerli bir teklif olmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, başvuruya konu ihalede, geçerli teklif kalmamaktadır. 4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde yer alan; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul