En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-891
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :12
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-891
Şikayetçi:
 Computek Bilgisayar Otomsy. Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bosna Bulvarı Ata II.Sitesi Söğüt Cad. Salkım Söğüt Çıkmazı No:9 Çengelköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi,1606 Sokak İnciraltı-Balçova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 4001
Başvuruya konu ihale:
 2007/195620 İhale Kayıt Numaralı “2 Grup Kırtasiye Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 07.00.80.0134/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 18.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Grup Kırtasiye Malzemesi Alımı”  ihalesine ilişkin olarak Computek Bilgisayar Otomsy. Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  17.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2008 tarih ve 4001 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1. gruba ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, 2. gruba ilişkin olarak ise 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince  ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

           Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 18.01.2008 tarihinde yapılan 2 Grup Kırtasiye Malzemesi Alımı ihalesine ilişkin olarak doküman satın aldıkları,

 

            1)  İdari şartnamenin 49.1 ve 49.2 hükmünün birbiriyle çelişen ifadeler içerdiği,

 

            2) İhtiyaç listesinde 2 nci grupta yer alan kartuş toner ürünlerinin belli bir markanın marka ve model isim ve kodlarının açıkça belirtilmiş olmasının mevzuata aykırı olduğu, teknik şartnamede orijinal markalı toner ve kartuşun renk ve kod numaralarının da aynı olması zorunluluğunun getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

         

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

          

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve bitirme (malın teslim) tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinin 1. ve 2. bendinde;  “Sözleşmenin imzalanmasına müteakip (Sayıştay tesciline tabi işlerde bu tescilin yapılmasını) idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren verilen siparişe istinaden siparişte belirtilen tarihte peyder pey kırtasiye depoya teslim edilecektir.

 

İşin süresi sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 15.12.2008 tarihine kadardır.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır. Söz konusu düzenlemede işe başlama ve bitirme (malın teslimi) tarihi ve teslimde izlenecek yöntem belirtilmiştir.

 

 Söz konusu düzenleme kapsamında idare tarafından “Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnameye” uygun biçimde düzenleme yapıldığı tespit edilmiş olup, ilgili maddenin 2. bendindeki düzenlemenin peyder pey yapılacak mal tesliminin son tarihinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İşin süresi konusunda idarenin takdir yetkisinin bulunduğu ve ilgili düzenlemede işin süresinin ihaleye teklif verme aşamasında tereddüde neden olmayacak şekilde belirlendiği dikkate alındığında ilgili düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhalenin 2. grubunu oluşturan “Toner ve Kartuş Teknik Şartnamesinin” 1 inci maddesi; “Her toner ve kartuş orijinal Hp markalı olup, kendi renk ve kod numarasına uygun olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, birim fiyat teklif mektubu cetvelinde ve de ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen 2. grubun ihtiyaç listesinde  belirli bir marka (HP) ve modelin sarf malzemelerinin renk ve kod numarasının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler”  başlıklı 12 nci maddesinde;

 

 “…Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarenin elindeki bilgisayar, yazıcı, faks ve fotokopi makinelerinin, muhtelif markalardaki sarf malzemesi ile çalışması/çalıştırılması mümkün bulunduğundan, alınacak ihale konusu malzemelerin, sonradan doldurması yapılmış ve/veya fason üretilen türden olmaması, cihazlara tam uyumlu olan orijinal veya dengi ürünler arasından seçilmesinin sağlanması gerektiği açıktır. Ancak Açık İhale Usulü ile ve en düşük fiyat esasına göre yapılan söz konusu ihalede temin edilmek istenilen sarf malzemelerinin, ihale dokümanı kapsamındaki ihtiyaç listesinde belirli bir marka ve model tespit edilmek suretiyle sınırlandırmaya gidilmesinde anılan mevzuat hükmüne uyarlık bulunmamaktadır.

           

Ayrıca, söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde idare tarafından yapılan düzenlemede, ihale konusu toner ve kartuş için marka ve model belirtildiği, belirtilen marka ürünlerin dışında idare tarafından istenilen teknik kriterleri karşılayan orijinale eşdeğer ürünlerin teklif edilebileceğine dair bir düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu aşamada, söz konusu aykırılığın düzeltilmesi ve ihale sürecine devam edilmesinin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata göre mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 

g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36 ncı maddesinin 2 nci bendinde;  “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.”  düzenlemesi ile,

 

 5 inci bendinde; “En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde isteklilerden bilanço istenecek olup;

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yıla ait belgelerini sunabilecek olup, aşağıda belirtilen hususlar değerlendirilecektir.

 

-Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar)  son yıl değeri en fazla olan lehine %1, diğerleri için en az 0,50 olmak kaydıyla %0 fiyat avantajı

 

- Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) son yıl değeri en fazla olan lehine %1, diğerleri için en az 0,10 olmak kaydıyla %0 fiyat avantajı

 

-Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının, son yıl değeri en az olan lehine %1, diğerleri için 0,75’ den küçük olmak kaydıyla %0 fiyat avantajı uygulanacaktır.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından en düşük fiyatın teklif edildiği durumda değerlendirilecek fiyat dışı unsurlar, idari şartnamede belirtilir ve birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin 55 nci maddesinde; “Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.”  hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde ise fiyat dışı unsur olarak; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite, teknik değer, özel ve ilave kriterlerin öngörülebileceği ancak bu kriterlerin ihale konusu malın ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik olması ve mümkün olduğu takdirde parasal değer olarak ifade edilebilmesinin esas olarak alınması hüküm altına alınmıştır. Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 36.5 maddesinin dip notunda; “Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen fiyat dışındaki unsurlardan  uygun görülenlere burada yer verilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan mevzuat çerçevesinde  her ne kadar fiyat dışı unsur olarak bilanço istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmekte ise de tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bilanço sunmamış isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmadığı ve ihalenin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırıldığı anlaşıldığından, söz konusu aykırılık esasa etkili bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

        

          Açıklanan nedenlerle;

 

1)  1. gruba ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2)  2. gruba ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince  ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul