İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-892
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :15
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UM.Z-892
Şikayetçi:
 Sezmed Sağl. Hizm. İletş. Elekt. Turz. İnş. San. Dış Tic. A.Ş., 100 Yıl Mah. Kışla Cad. 2/1 Sok. No: 6/1 Bağcılar İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mecitözü Devlet Hastanesi Baştabipliği,Sarıdede Mah. Ceyhan Sok. 19700 Mecitözü/ ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.02.2008 / 3911
Başvuruya konu ihale:
 2008/218 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 07.00.78.0105/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mecitözü Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tıbbi Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sezmed Sağlık Hizmetleri İletş. Elekt. Turz. İnş. San. Dış Tic A,Ş.’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.02.2008 tarih ve 3911 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye vermiş oldukları teklifin, teknik şartnamenin B.1 ve C22 maddelerine uymadığı, katalog üzerinde manuel düzeltme yapıldığı, referansların olumlu olmadığı ve hastanedeki işlerin aksayacağı kanaati oluştuğu gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teknik şartnamenin B.1 maddesinde “Teklif edilecek reaktifler; reaktifle birlikte teklif edilen cihaz aynı marka olmalı ve tam uyumlu çalışmalı.” düzenlemesinin bulunduğu, anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu, C.22 maddesinde ise “reaktif tepsisine aynı anda en az 45 reaktif yüklenebilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, teklif ettikleri cihazda 2 adet 40’lık (toplam 80) reaktif tepsisi bulunduğu, değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayetçi tarafından sunulan katalog incelendiğinde; katolog üzerinde manuel düzeltme yapıldığı, teklif edilen cihazın 30’luk 2 ayrı reaktif tepsisi bulunurken (toplam 60), tepsi başına 30 olan maksimum yükleme kapasitesinin 40 olarak değiştirildiği, ayrıca yapılan değişikliklerin birbiriyle uyumsuz olduğu anlaşıldığından teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Teknik şartnamenin B.1 maddesi “Teklif edilecek reaktifler; reaktifle birlikte teklif edilen cihaz aynı marka olmalı ve tam uyumlu çalışmalıdır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

            İhale komisyon kararı ve değerlendirme tutanağında “Teknik şartnamenin B.1 maddesinde belirtilen kitler ve cihaz aynı marka olmalıdır maddesine uymadığı, kitlerin ve cihazın farklı markalar olduğu” ifadesine yer verildiği, teknik şartnamenin ilgili maddesinde yer alan “reaktif” ifadesinin “kitler” anlamında kullanıldığı, dolayısıyla ihalede kitler ile cihazın aynı marka olmasının teknik kriter olarak istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XII. Maddesinin H fıkrasında  İhale dokümanlarının düzenlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri göz önünde bulundurulmalı, rekabeti engelleyecek şekilde düzenleme yapmaktan kaçınılmalıdır. Sağlık Bakanlığından görüş almak suretiyle Kamu İhale Kurulunca da  Teknik şartnamede kitlerle cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu ve bu düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğine karar verilmiştir. Bu sebeple ihale dokümanının düzenlenmesinde bu husus  göz önünde bulundurulmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan Tebliğ hükmü uyarınca kitler ve cihazın aynı marka olması şartının aranması mevzuata uygun olmamakla birlikte başvuru sahibi tarafından doküman satın alındıktan sonra teklif verilmeden önce idareye bir başvuru bulunulmadığından bu hususta İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca dokümana yönelik şikayet hakkı bulunmamaktadır.

 

            Teknik şartnamenin I.3 maddesi; “Teklif edilen kit ve cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında (mümkün olduğunca bu yerlerin yetkilileri tarafından onaylı belgeleri ile) referans verilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından verilen referans belgeleri doğrudan yeterlik kriteri olarak dikkate alınarak ihale dışı bırakılma gerekçeleri arasında belirtilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII. maddesinin “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı I  fıkrasında “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamede yapılan düzenleme anılan Tebliğ hükmüne aykırı olmakla birlikte başvuru sahibi tarafından doküman satın alındıktan sonra teklif verilmeden önce idareye bir başvuru bulunulmadığından bu hususta İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca dokümana yönelik şikayet hakkı bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 
Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- 4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu ve anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

2- Kamu İhale Genel Tebliğinin XII. Maddesinin H fıkrasında  İhale dokümanlarının düzenlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri göz önünde bulundurulmalı, rekabeti engelleyecek şekilde düzenleme yapmaktan kaçınılmalıdır. Sağlık Bakanlığından görüş almak suretiyle Kamu İhale Kurulunca da  Teknik şartnamede kitlerle cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu ve bu düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğine karar verilmiştir. Bu sebeple ihale dokümanının düzenlenmesinde bu husus  göz önünde bulundurulmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Anılan Tebliğ hükmü uyarınca kitler ve cihazın aynı marka olması şartının aranması rekabeti engelleyici ve katılımı daraltıcı niteliği gereği 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırıdır.

 

            Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII. maddesinin “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı I  fıkrasında “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke ya da Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamede yapılan düzenleme anılan Tebliğ hükmüne aykırı olup, referanslardan cihaz hakkında alınan bilgilerin olumlu olmaması ve cihazın iş aksamalarına neden olduğunun komisyona bildirilmesi gerekçesiyle şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun değildir.

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

           

                                                                                    

Mecitözü Devlet Hastanesi tarafından Tıbbi Malzeme Alımı ihalesinde, 2 adet ihale dokümanının satın alındığı ihaleye 2 istekinin katıldığı 1 adet teklifin geçersiz olduğu sadece bir teklifin geçerli olduğu ihalede yaklaşık maliyetin 54.830,65 YTL oluşan teklifin de 52.972,00 YTL olduğu  teklif bedelinin yaklaşık maliyete yakın olması dikkate alındığında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sağlıklı bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan ilke gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmaması sebebiyle zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler”in ihlal edildiği, bu sebeple; bu mevzuata aykırılıkların da ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul