İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z--382
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :10
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UY.Z--382
Şikayetçi:
 Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Çiçekdağı Sokak No:14/13 Gaziosmanpaşa ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İvedik Caddesi No:35 Kat:4 Oda No:466 Yenimahalle / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 / 223
Başvuruya konu ihale:
 2007/131707 İhale Kayıt Numaralı “Yenimahalle Belediyesi Sosyal ve Kültürel Tesisinin Yaptırılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 06.00.08.0187/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yenimahalle Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce 16.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yenimahalle Belediyesi Sosyal ve Kültürel Tesisinin Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Mescioğlu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.01.2008 tarih ve 223 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerin açılması sırasında ihale üzerinde kalan Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin, Özel Teknik Şartnamenin 11 inci maddesinde yer alan ekipmanlar ile yapı araçları taahhütnamesi başta olmak üzere, bazı belgelerinin eksik olduğunun istekliler huzurunda söylendiği, kendilerinin bu durumun tutanağa bağlanması ve bir örneğinin kendilerine verilmesi yönündeki ısrarlarına rağmen, idarece zarf açma ve belge kontrol tutanağının kendilerine verilmediği, nitekim bu tutanağın talep edenlere verildiğine ilişkin tutanakta hiçbir isteklinin imzasının bulunmadığı,

 

            İhalenin bahse konu firma üzerine bırakılarak, firmalarının en avantajlı ikinci teklif olduğunun bildirilmesi üzerine yaptıkları şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta, belediyenin internet sitesinde verilen ilanda makine ekipman taahhütnamesine sehven yer verildiği, nitekim devamında herhangi bir makine ekipman listesine yer verilmediği, bahse konu taahhütname ile özel teknik şartnamenin 11 inci maddesinde yer alan makine ekipman listesine gerek Kamu İhale Bülteni’nde yer alan ilanda, gerekse idari şartnamede yer verilmediği, bu nedenle değerlendirme kriteri olarak alınmadığı, makine ekipman listesine özel teknik şartnamenin 11 inci maddesinde yer verilmesinin nedeninin, makine ekipmanın işin başında bulundurulmasının istenmesi olduğunun bildirildiği,

 

            İdarece sadece makine ekipman taahhütnamesi istenmemesine ilişkin şikayetlerine cevap verildiği, ihale üzerinde kalan firma hariç tüm firmaların makine ekipman taahhütnamesini sundukları, kendilerinin de ilanda ve özel teknik şartnamede yer alan hüküm nedeniyle anılan taahhütnameyi sunduğu, idarece ilanda ve özel teknik şarnamede yer verilen bazı belgelere idari şartnamede yer verilmemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu ve yanlış anlaşılmaya sebep olarak rekabet koşullarını etkilediği,

 

Özel teknik şartnamenin 11 inci maddesinde yer alan ve şantiyede bulundurulması istenen makine ekipmanın alternatif maliyeti bulunduğu ve kendilerinin bu maliyeti tekliflerine yansıttığı, bahse konu firma teklifi ile kendi teklifleri arasındaki farkın buradan kaynaklandığı, dolayısıyla idarece yapılan farklı düzenlemelerin isteklileri sunulması gereken belgeler konusunda tereddüde düşürdüğü, bunun ise isteklilere eşit muamele yapılmasına engel olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde; “Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.” hükmüne,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinde; “İhale işlemleriyle ilgili bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler ile istekli olabilecekler, idareye şikayet başvurusunda bulunduktan sonra süresi içinde itirazen şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede 16.10.2007 tarihinde yapılan ihaleyle ilgili olarak başvuru sahibinin 14.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının komisyon başkanınca onaylanmış suretinin verilmediğine ilişkin olarak ihale tarihinden itibaren 15 gün içinde ( son başvuru tarihi 31.10.2007) idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı, 14.12.2007 tarihli şikayet başvurusunda da bahse konu tutanağın suretinin kendilerine verilmediğine ilişkin bir şikayetin bulunmadığı, tutanağın suretinin verilmediğine ilişkin şikayet başvurusunun süresinde yapılmadığı ve bu konuda idareye başvurulmadan doğrudan itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiş, dolayısıyla bahse konu şikayet iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak ihale tarihinde ve idareye yapılan şikayet başvurusunda bahse konu tutanak ile ilgili olarak idareye yapılan bir şikayet başvurusunun da bulunmadığı dikkate alınırsa iddia somut ve ciddi nitelikte bulunmadığından şikayet uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII-A maddesinde; “4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde, isteklinin ekonomik ve malî yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için istenecek belgeler saymak suretiyle belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar”ı düzenleyen 27 nci maddesinde; ihale dokümanında, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ön yeterlik dokümanında ise, adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verileceği,

Aynı maddenin (e) bendinde; isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin, işin idari şartnamelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu,

Düzenlenmiştir.

Ayrıca, “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde;

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlerin, ihale ilânlarında belirtilmesinin zorunlu olduğu,

…..

Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddelerinde ise; idare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgilerin bulunacağı, ön yeterlik dokümanında adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verileceği, pazarlık usulü ile ihale edilecek yapım işlerinde ise, ihale dokümanında isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verileceği ve ihale konusu işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin, ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu, hükümleri yer almaktadır.

Anılan hükümler uyarınca, isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla istenecek yeterlik belgelerinin ve yeterlik belgelerinde idarece aranacak olan yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. Bu belirlemenin ihale ilan veya davet belgelerinde yapılmadığı durumlarda 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca ihale ilanı geçersiz olacağından düzeltme ilanı yapılmadan ihaleye devam edilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde bu belirlemenin ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmemesi durumunda da istenilen yeterlik belgeleri ve belgelerin taşıması gereken kriterler belli olmadığından ihalede yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün olamayacaktır.

Ayrıca ihalede istenecek yeterlik belgeleri ile bu belgelerin taşıması gereken asgari kriterler, ilgili Uygulama Yönetmeliklerinde bu hususlara ilişkin yapılan düzenlemeler dikkate alınarak belirlenmelidir.” açıklaması,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde; “Yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre idarelerce istenecek yeterlik belgelerinin teknik şartnamede değil ilan ve idari şartnamede istenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede; idarenin internet sitesinde verilen ilanın 4.3.3 üncü maddesinde; “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler noter onaylı olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak istenilen makine ekipmana yer verilmediği, 29.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanda ve idari şartnamede makine ekipmana yer verilmediği, standart formlar arasında Yapı Araçları Bildirisine ve Yapı Araçları Taahhütnamesine yer verilmediği, özel teknik şartnamenin 11 inci maddesinde ise; “Müteahhit firma; aşağıda belirtilen araç ve iş makinelerini şantiyede bulunduracaktır.

 

Ekipman Cinsi Ve Özellikleri                                                       Adedi

Kırıcılı kazıcılı yükleyici                                                                   1

Ekskavatör                                                                                      1

Kamyon                                                                                           5

Boru iskele takımı (en az 3000 m2)                                                1

Çelik kalıp iskelesi                                                                          1

Elektrikli demir bükme makinesi                                                     2                                            

Elektrikli demir kesme makinesi                                                      2

Elektrod kaynak makinesi                                                               2

Vibratör                                                                                           5

Eğri yüzeyli kalıp(en az 200 m2)                                                    1

Binek oto (2005 ve üstü model)                                                     2

Motopomp                                                                                      1

İnşaat asansörü                                                                             2 ”

 

düzenlemesinin yer aldığı, Vera İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ve Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. dışında tüm isteklilerin teklifleri ekinde makine ekipmana ilişkin belgelerini sundukları, idarece zarf açma ve belge kontrol tutanağında makine ekipmana ilişkin belgeler için sütun açılmadığı ve bu belgelerin kontrolünün yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamede yapılan düzenlemenin isteklilere yönelik değil, ihale üzerinde kalan müteahhit firmaya yönelik olduğunun açık olduğu, idarenin internet sitesinde yapılan düzenlemede her ne kadar bu belgelerin noter onaylı olacağı belirtilmişse de, makine ekipman listesine yer verilmediği, nitekim idari şartnamede de bu hususa ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, dolayısıyla tüm bu hususlar göz önüne alındığında idarece makine ekipmana ilişkin belgelerin yeterlik belgesi olarak istenmediği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca istekliler tekliflerine dahil olan maliyetleri hesaplarken sadece idari şartnamede yeterlik belgesi olarak istenen hususları değil, ihale dokümanının tümünü ve bu kapsamda işin projesini içeren teknik şartnameyi de dikkate alarak maliyetlerini hesaplayacağından başvuru sahibinin diğer isteklilerin makine ekipman giderlerini hesaplamadığı, bu nedenle kendi tekliflerinin yüksek kaldığı konusundaki iddiası da yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul