İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z--383
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,28.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z--383 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 28.01.2008 tarih, 2008/UY.Z--383 olmuştur.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :11
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UY.Z--383
Şikayetçi:
 Muammer BÜLBÜLOĞLU, Gazipaşa Caddesi Küçük Sokak No:21/1 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Gülbahar Hatun Mahallesi İnönü Caddesi Hükümet Konağı Kat:4 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 38005
Başvuruya konu ihale:
 2007/159267 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Akyazı Sağlık Ocağı İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 06.10.40.0187/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Akyazı Sağlık Ocağı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Muammer BÜLBÜLOĞLU’nun 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 38005 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

23.01.2008 tarih ve 06.10.40.0187/2008-65E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının iş kalemlerinin hepsine açıklama getirilmediği gerekçesiyle kabul edilmediği, ancak firmalarının açıklamalarını pursantaj listesine göre değil, proje üzerinden çıkardıkları metrajlardan piyasa şartlarına göre bazı kalemleri birbirine ekleyerek hazırladığını, idarenin pursantaj listesindeki her kaleme göre açıklama istemesinin doğru olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hükme yer verilmiş, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinde Aşırı Düşük Teklifin Değerlendirilmesine ilişkin olarak; yaklaşık maliyet, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve (K) katsayısının veri olarak alındığı bir sınır değer tespit edilerek, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

            07.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde; geçerli teklifler arasında yer alan ve  tespit edilen sınır değerin altında kalan Ayça İnş. Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Ayça İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin belirlenen süre içerisinde idareye herhangi bir açıklamada bulunmadığı, başvuru sahibinin ise sunmuş olduğu açıklamalarda genel inşaat, sıhhi tesisat ve genel elektrik işlerini oluşturan kalemlere ayrıntılı cevap vermediği ve bu kalemleri destekleyen proforma fatura gibi belgelerin eksik ve yetersiz  olduğu gerekçesiyle açıklamalarının uygun bulunmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdarenin 01.11.2007 tarihli yazısında; başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük olduğunun tespit edildiği, 07.11.2007 tarihi saat 10:00’a kadar “Genel İnşaat İşleri, Sıhhi Tesisat ve Genel Elektrik tesisat işleri imalatlarını oluşturan kalemlere (Proforma fatura, işçilik malzeme bedelleri nakliye v.b. işler için belgeler)” açıklık getirilmesi gerektiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

            Başvuru sahibinin 07.11.2007 tarihinde aşırı düşük açıklamalarını idareye sunduğu, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısında,  sunulmuş olan açıklamanın yeterli bulunmayarak teklifin  değerlendirme dışı bırakıldığının başvuru sahibine bildirildiği, 19.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin başvuru üzerine vermiş olduğu 07.12.2007 tarihli cevap yazısında, iş kalemlerine ait analiz, proforma fatura, işçilik, malzeme bedeli gibi  teklif fiyatını oluşturan kalemler hakkında ayrıntılı bilgilerin verilmediği, açıklık getirilmediği  tespit edildiğinden yapılmış olan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmediği belirtilmiş olup başvuru sahibinin şikayetinin  reddedildiği, anlaşılmaktadır.

            Başvuru sahibinin teklif bileşenlerine ilişkin olarak yaptığı açıklama, ihale komisyonu kararı ile idarenin şikayet üzerine aldığı karar dikkate alındığında; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilen teklifine ilişkin yazılı açıklaması ve ekinde sunulan belgeler ile iş kalemine ilişkin yer vermiş olduğu malzeme bedellerini tevsik edici belgelerin eksik ve yetersiz olduğu, örneğin idarenin istemiş olduğu ø8-12 mm ince nervürlü çelik ve 18,627 ton  ø14-26 mm kalın nervürlü çeliğe ilişkin başvuru sahibinin muhtelif inşaat demirine ait proforma fatura sunduğu, yüzeylerin boyanması için gereken boyaya ilişkin fiyat analizi ve proforma faturalar sunmadığı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          İhale işlem dosyasında yer alan idarenin 01.11.2007 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” incelendiğinde, ihaleye teklif vermiş olan Teknik-El İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu teklif mektubunda yazım hatası olduğu gerekçesiyle bahse konu teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Teknik-El İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubu incelendiğinde; teklif mektubunda teklifin rakamla 346.050,00 YTL,  yazıyla üç yüz kırk altı bin sıfır elli  yeni Türk lirası olarak yazıldığı, idarenin de bu yazım hatasından dolayı teklifi geçerli bulmadığı görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncu maddesinde, teklif mektubunun üzerinde kazıntı silinti bulunmaması ve teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiği belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu teklif mektubunda yer alan yazım hatasının rakamla ifade edilen miktarın dışında başka bir miktarı içermediği, okunduğunda teklif fiyatından başka bir miktarın anlaşılmayacağı tespit edildiğinden, idare tarafından bahse konu teklifin yazım hatası nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Teknik-El İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul