İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-100
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :79
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-100
Şikayetçi:
 Prof. Dr. Recep SEYMEN, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Beyazıt / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı,Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No.25 Merter / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5794.41
Başvuruya konu ihale:
 2004/68294 İhale Kayıt Numaralı “Taksim Talimhane Bölünmüş Yol, Meydan Düzenleme ve İstiklal Caddesi Catanery Sistemle Aydınlatma Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 06.02.25.0120/2007-61E sayılı Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 01.06.2004 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Taksim Talimhane Bölünmüş Yol, Meydan Düzenleme ve İstiklal Caddesi Catanery Sistemle Aydınlatma Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Prof. Dr. Recep SEYMEN’in 21.02.2007 tarih ve 5794.41 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan köprü, kavşak, yol inşaatı ihalelerinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen pazarlık usulü ile ihale edilmesinin şartları oluşmadığı halde ihalelerin pazarlık usulü ile yapıldığı iddia edilmektedir.

 

            02.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-225.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilen Taksim Talimhane Bölünmüş Yol, Meydan Düzenleme ve İstiklal Caddesi Catanery Sistemle Aydınlatma Yapılması İşi ihalesi ile ilgili inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Dışişleri Bakanlığının idareye yazdığı 23.12.2003 tarih ve 532773 sayılı yazısında özetle; NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı, NATO’nun asil üyeleri ve ortaklık ilişkisinde olduğu ülkeler göz önünde tutulduğunda 55 kadar ülkenin Devlet ve/veya Hükümet başkanlarının katılmasının beklendiği Zirve’ye ayrıca 3000 resmi heyet ve 3500 medya temsilcisinin iştirakinin öngörüldüğü, NATO İstanbul Zirvesi’nin İstanbul’un tanıtımı için eşsiz bir fırsat oluşturduğu ve bu Zirve’nin getirdiği tanıtım imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği, başta Zirve’nin düzenleneceği Konferans Vadisi, konukların konaklayacağı 5 yıldızlı oteller, Taksim, Beyoğlu, Atatürk Havalimanı ile Konferans Vadisi arasındaki sahil yolu olmak üzere heyetlerin yoğun olarak ziyaret edeceği tarihi ve kültürel yerlerdeki altyapı çalışmalarının Zirve tarihine kadar tamamlanması, Zirve’nin ruhuna uygun çevre düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, bu amaçla uygun görülecek projeler geliştirilmesi ve uygulanmasının talep edildiği görülmüştür.

 

            İdarenin gerekçe raporu baz alınarak alınan Başkanlık Makamı Onayında; “…Dışişleri Bakanlığı NATO İstanbul Zirvesi Organizasyonun Komitesi Başkanlığı; NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinin 28-29 Haziran 2003 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirileceğini, ilgi (a) yazısı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bildirmiştir.

 

            Söz konusu yazıda; NATO’nun asil üyeleri ve ortaklık ilişkisinde olduğu ülkeler göz önünde bulundurulmak sureti ile aralarında önemli liderlerin de bulunduğu 55 kadar ülkenin Devlet ve/veya Hükümet başkanlarının Zirve’ye katılmasının beklendiği, Zirve’ye ayrıca 3000 resmi heyet ve 3500 medya temsilcisinin iştirakinin öngörüldüğü, NATO İstanbul Zirvesi’nin İstanbul ve Türkiye’nin tanıtımı için eşsiz bir fırsat oluşturduğu ve bu Zirve’nin getirdiği tanıtım imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği konuları önemle vurgulanarak, Zirve Organizasyon Komite merkezi olarak kullanılacak olan Cemal Reşit Rey Konser Salonu çevresinde bulunan Taksim Meydanı, Talimhane Bölgesi, yol ve meydan düzenlemesine ait bağlantı yollarının alt yapı çalışmaları ile İstiklal Caddesinin Catanery Sistemle Aydınlatılması işlerine ilişkin yapılması istenen diğer hususlar belirtilmiştir.

 

            Yukarıda bahsolunan hususlardan, başta; Zirvenin düzenleneceği Konferans Vadisi ve konukların konaklayacağı 5 yıldızlı oteller, Taksim, Beyoğlu, Atatürk Hava Limanı ile Konferans Vadisi arasındaki sahil yolu olmak üzere heyetlerin yoğun olarak ziyaret edecekleri tarihi ve kültürel yerlerdeki altyapı çalışmalarının Zirve tarihine kadar tamamlanması, Zirve’nin ruhuna uygun çevre düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, bu amaçla uygun görülecek projeler geliştirilmesi ve uygulanması talepleri çerçevesinde gereken çalışmaların yapılması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istenmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Yasasında; ‘Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması’ durumunda ihalenin 21-b maddesine göre yapılabileceği hususu belirtilmiştir.

 

            Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce, zirve tarihine kadar ivedilikle yapılması gereken ‘Taksim Talimhane Bölgesi Yol, Meydan Düzenleme ve İstiklal Caddesi Catanery Sistemle Aydınlatma Yapılması İşi’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21-b maddesine istinaden pazarlık usulü ile yaptırılmasına…” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            26.05.2004 tarihli ihale onay belgesinde, bahse konu ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık şeklinde belirlendiği ve ilan yapılmayacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

            ……

            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir…”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanunun pazarlık usulüne ilişkin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda ihalenin pazarlık usulüyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Kanun maddesinde ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların “ortaya çıkması” halinde pazarlık usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında; incelemeye konu ihalenin bu nitelikte bir olay olmadığı, ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği, ayrıca idarenin pazarlık usulünü seçmesinin gerekçesi olarak gösterilen NATO Zirvesinin 28-29 Haziran 2004 tarihleri arasında İstanbul’da yapılması ve bu kapsamda Organizasyon Komite Merkezi olarak kullanılacak olan Cemal Reşit Rey Konser Salonu çevresinde bulunan Taksim Meydanı, Talimhane Bölgesi, yol ve meydan düzenlemesine ait bağlantı yollarının alt yapı çalışmaları ile İstiklal Caddesinin Catanery Sistemle Aydınlatılması işlerinin yapılması hususunun “ani ve öngörülmeyen” bir olay olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

 

            Ayrıca İdare Olur’unda belirtilen gerekçeler dikkate alındığında ve bu gerekçelerin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesindeki şartlara uygun olduğunun kabulü halinde, İstanbul ilindeki tüm ihalelerin anılan Kanun maddesindeki pazarlık usulü ile yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Oysa anılan Kanunun 5 inci ve 21 inci maddesindeki hükümlerin amacının bu olmadığı açıkça ortadadır.

 

            Söz konusu ihalede Kanunda öngörülen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahsedilemeyeceği için söz konusu ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğu ile karşılaşılmadığı, dolayısıyla idare tarafından pazarlık usulü ile ihale yapılmasının koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından yapılan işlem anılan Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Ayrıca idarece ihale konusu işin ivedi olarak yapılması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu ihalenin Dışişleri Bakanlığının yazısı doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılmasına karar verildiği, anılan kararda işin ivedi olarak yapılması gerektiğinin belirtildiği, buna karşın anılan işin Dışişleri Bakanlığının yazısından 6 ay sonra pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı, geçen bu sürede ihale konusu işin açık ihale usulü ile ihale edilmesi mümkün olduğu halde, anılan işin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sebeple, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir…” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul