İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-102
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-102 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.03.2008 tarih, 2008/UY.Z-1021 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :81
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-102
Şikayetçi:
 Prof. Dr. Recep SEYMEN, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Beyazıt / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı,Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No.25 Merter / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5794.36
Başvuruya konu ihale:
 2006/52779 İhale Kayıt Numaralı “Bahçelievler Yayla Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi İle Ünverdi Kavşağı Tamamlama İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 06.02.08.0120/2007-41E sayılı İkinci Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 18.05.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Bahçelievler Yayla Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi İle Ünverdi Kavşağı Tamamlama İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Prof. Dr. Recep SEYMEN’in 21.02.2007 tarih ve 5794.36 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri, Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile İkinci Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan köprü, kavşak, yol inşaatı ihalelerinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen pazarlık usulü ile ihale edilmesinin şartları oluşmadığı halde ihalelerin pazarlık usulü ile yapıldığı iddia edilmektedir.

 

            02.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-208.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilen Bahçelievler Yayla Kavşağı ve Çevre Düzenlemesi İle Ünverdi Kavşağı Tamamlama İnşaatı ihalesi ile ilgili inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İstanbul Valiliğinin idareye yazdığı 04.07.2005 tarih ve 8062 sayılı yazısında özetle; İstanbul’un jeopolitik konumu, 15 milyona yaklaşan nüfusu, tarihi, ticari, kültürel değerleriyle Türkiye’de ve dünya coğrafyası içinde önemli yeri olduğu, bunun da İstanbul’un her açıdan yaşanabilir dünya şehri standartlarına ulaşmayı zorunlu kıldığı, ayrıca bölgenin deprem coğrafyası içinde yer alması nedeniyle olası bir depreme karşı yol, köprü, kavşak ve viyadüklerin açık tutulması, alternatif yol güzergahlarının sağlanması, diğer taraftan şehrin nüfusunun hızla artması, turizm hareketleri, önemli ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, organizasyonlar ve kongrelerin düzenlenmesi nedeniyle altyapı hizmetlerinin ve idarenin yol, köprü ve kavşak düzenlemelerinin ivedilikle ihale edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

İdarenin gerekçe raporu baz alınarak alınan Başkanlık Makamı Onayında “…İstanbul genelinde artan nüfus ve araç sayısı dikkate alındığında mevcut yol ve altyapıların yetersiz kaldığı; bu yetersizliğin artış oranları da düşünülerek ivedilikle giderilmesi zorunluluğu vardır. Ayrıca oluşabilecek olağanüstü şartlarda (Deprem, kar, hasta nakli, yangın v.b ) altyapı tesislerinin halka verimli ve sağlıklı hizmet vermesi önemlidir. Bunun için ilimiz geneli itibariyle mevcut altyapılara yenileri de eklenmek suretiyle halkımızın ihtiyaçlarının acil olarak çözülmesi gerekir.

 

Bu çerçevede İstanbul ili Bahçelievler ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı ile Ferit Selim Paşa Caddesi kesişiminde bulunan Yayla ve Meydan kavşaklarının da düzenlenmesi düşünülmüştür. Halihazırda aynı bulvar üzerindeki Ünverdi Kavşağı inşaatı devam etmektedir. Bu kavşak inşaatının devamında bulunan söz konusu iki noktada oluşan trafik düğüm (yol kesişim) noktalarının da eş zamanlı olarak çözülmesi ve trafiğe akıcılık kazandırılması düşünülmüştür.

 

            Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünce, köprülü kavşak ve alt geçit çalışmaları yapılması gereken ‘Bahçelievler Yayla Kavşağı ve Çevre Düzenlenmesi ile Ünverdi Kavşağı Tamamlama İnşaatı’" işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21-b maddesine istinaden pazarlık usulü ile yaptırılmasına…” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            01.05.2006 tarihli ihale onay belgesinde, bahse konu ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık şeklinde belirlendiği ve ilan yapılmayacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

            ……

            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir…”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanunun pazarlık usulüne ilişkin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda ihalenin pazarlık usulüyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Kanun maddesinde ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların “ortaya çıkması” halinde pazarlık usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında; incelemeye konu ihalenin bu nitelikte bir olay olmadığı, ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği, ayrıca idarenin pazarlık usulünü seçmesinin gerekçesi olarak İstanbul genelinde artan nüfus ve araç sayısı nedeniyle mevcut yol ve altyapının yetersiz kalması hususunun “ani ve öngörülmeyen” bir olay olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

 

            Ayrıca Valilik yazısı ve İdare Olur’unda belirtilen gerekçeler dikkate alındığında ve bu gerekçelerin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesindeki şartlara uygun olduğunun kabulü halinde, İstanbul ilindeki tüm ihalelerin anılan Kanun maddesindeki pazarlık usulü ile yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Oysa anılan Kanunun 5 inci ve 21 inci maddesindeki hükümlerin amacının bu olmadığı açıkça ortadadır.

 

            İşin niteliği ve sözleşmesinde işin süresinin 110 gün olarak belirlendiği de göz önüne alındığında, idarenin gerekçelerinin Kanunun aradığı koşulları taşımadığı görülmektedir. Söz konusu ihale de Kanunda öngörülen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahsedilemeyeceği için söz konusu ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğu ile karşılaşılmadığı, dolayısıyla idare tarafından pazarlık usulü ile ihale yapılmasının koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından yapılan işlem anılan Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Diğer taraftan, İstanbul Valiliğinin 04.07.2005 tarihli yazısında bu iş ile birlikte diğer yol, köprü ve kavşak düzenlemeleri inşaatlarının ivedilikle yapılması istense de bu yazının işin pazarlık usulü ile yapılmasının hukuki gerekçesi olamayacağı açıktır. Çünkü 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde pazarlık usulünün şartı olarak “ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması” durumu düzenlendiği halde, söz konusu yazıda sadece İstanbul’un deprem bölgesinde olduğundan bahisle “ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkmasının ihtimal dahilinde olduğu” ifade edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ani ve beklenmeyen olayların “ortaya çıkma ihtimalini” değil “ortaya çıkması” durumunu pazarlık usulünün kullanılabilmesinin gerekçesi olarak kabul ettiği dikkate alındığında Valilik tarafından yazılan yazının da hukuken “ihalenin usulünü tespit etmekte dayanak olarak kullanılamayacağı” anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca idarece ihale konusu işin ivedi olarak yapılması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu ihalenin Valilik yazısı doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılmasına karar verildiği, anılan kararda işin ivedi olarak yapılması gerektiğinin belirtildiği, buna karşın anılan işin Valilik yazısından 10 ay sonra pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı, geçen bu sürede ihale konusu işin açık ihale usulü ile ihale edilmesi mümkün olduğu halde, anılan işin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Bu itibarla; söz konusu işin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir…” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul