İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1021
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :1
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1021
Şikayetçi:
 SYS Sistem Yazılım Tasarım San. ve Tic. A.Ş. Cyberpark-Cyberplaza, B Blok, Kat.7, b-701, 06800 Bilkent-ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 GASKİ Genel Müdürlüğü, İncilipınar Mah., 4 No’lu Cad., 27090 Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3170
Başvuruya konu ihale:
 2007/122015 İhale Kayıt Numaralı “İçmesuyu Şebekesi Ölçüm Kontrol ve Veri Toplama (Scada) Sistemi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2008 tarih ve 06.00.74.0132/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 18.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İçmesuyu Şebekesi Ölçüm Kontrol ve Veri Toplama (Scada) Sistemi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak SYS Sistem Yazılım Tasarım San. ve Tic. A.Ş.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3170 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ihale konusu işle ilgili olarak istenen iş deneyim belgesinin idari şartnamede ve mevzuatta öngörülen koşulları sağlamadığı ve teknik açıdan ihale konusu işi yapmaya yeterli olup olmadığı hususunda teknik görüş alınması gerektiği,

 

            2) Söz konusu ihalede, ihaleye katılan dört firmadan üçünün elendiği, sadece bir firmanın teklifinin değerlendirmeye alındığı dolayısıyla rekabet koşullarının oluşmadığı,

 

3) İdarece, anahtar teknik personel listesinde gösterdikleri yedi personelin yönetmelikte istenen asgari beş yıl deneyim süresi şartını taşımadıklarının belirtildiği ancak bu personellerinin beş yıldan fazla meslek deneyimine sahip olduğu, meslek odasına kayıt oldukları tarihten geriye doğru toplu olarak önceki mesleki deneyimleri için de aidat ödedikleri iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyonunun 10.12.2007 tarihli kararında, ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, bunlardan 3’ünün değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin tek geçerli teklif veren istekli olan Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.-Piomak Otomasyon Mak. San. ve Tic. A.Ş.-Hereschwerke Otomation GMBH İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi; iş ortaklıklarında pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerekir.” düzenlemesi ile 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde yer alan F/V grubu işler kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.-Piomak Otomasyon Mak. San. ve Tic. A.Ş.-Hereschwerke Otomation GMBH İş Ortaklığının ortaklık oranlarının sırasıyla %55, %35 ve %10 olduğu teklif zarfı içinde idareye sunulan iş ortaklığı beyannamesinden anlaşılmıştır.

 

İtirazen şikayet başvurusunda adı geçen iş ortaklığının iş deneyiminin idari şartnamede ve mevzuatta öngörülen koşulları sağlamadığına yönelik iddiaların incelenmesi için iş ortaklarının iş deneyimini gösterir belgelerin ayrı ayrı incelenmesi neticesinde;

 

İş ortaklığında %55 hisseye sahip pilot ortak Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesi olarak Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden alınan 20.11.2006 tarihli “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi AG+OG Elektrik Şebekesi ve Scada Sistemi” işine ait iş bitirme belgesini sunduğu, %35 hisseye sahip özel ortak Piomak Otomasyon Mak. San. ve Tic. A.Ş.’nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı 10.12.2003 tarihli “Kartal-Soğanlık-Maden Terfi İstasyonları Otomasyon ve SCADA Projesi” işine ait iş bitirme belgesi sunduğu, %10 hisse ile diğer özel ortak olan Hereschwerke Otomation GMBH’nin de SÜC Energie und H2O GmbH Coburg’tan alınan 31.10.2007 tarihli “SCADA system” işine ait iş tamamlama sertifikasını sunduğu görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı  maddesinde; “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

 

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmü,

 

“Belge düzenleme koşulları” başlıklı 51 inci maddesinde; “…Yabancı yükleniciler ile yerli yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlerle ilgili olarak, iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri kabul edilir…” hükmü,

 

“Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 55 inci maddesinin (h) bendinde; “Yerli veya yabancı yükleniciler ve alt yüklenicilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işler ile mühendis veya mimarların yurt dışında denetledikleri işler 1/2 oranında, mühendis veya mimarların yurt dışında yönettikleri işler ise 1/20 oranında dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümler uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye sunduğu iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesi neticesinde; pilot ortak Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin miktarının 24.834.798,55 YTL, güncelleştirilmiş tutarının da 30.386.796,54 YTL olduğu görülmüş, söz konusu iş ortaklığının teklifinin 9.746.972,11 YTL olduğu dikkate alındığında idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyim belgesinin miktarının teklif edilen bedelin en az %50 oranında olması şartını taşıdığı ve pilot ortak olarak istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını karşıladığı, ayrıca söz konusu iş bitirme belgesinde yer alan “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi AG+OG Elektrik Şebekesi ve Scada Sistemi” işinin idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirlenen F/V grubu işler arasında olduğu anlaşılmıştır.

 

Özel ortak Piomak Otomasyon Mak. San. ve Tic. A.Ş.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin miktarının 372.436 DM+65.497.811.400 TL, güncelleştirilmiş tutarının da 372.436 DM+581.873,36 YTL olduğu görülmüş, özel ortak olarak istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağladığı, ayrıca iş bitirme belgesinde işin adının “Kartal-Soğanlık-Maden Terfi İstasyonları Otomasyon ve SCADA Projesi” olduğu dikkate alındığında söz konusu işin idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirlenen F/V grubu işler arasında olduğu görülmüştür.

 

Diğer özel ortak Hereschwerke Otomation GMBH İş Ortaklığı’nın sunduğu iş tamamlama sertifikasının miktarının da 1.150.000,00 Euro, güncelleştirilmiş tutarının da 1.977.655,00 YTL olduğu görülmüş, özel ortak olarak istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağladığı ve söz konusu iş tamamlama sertifikasında yer alan projenin adının idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirlenen F/V grubu işler arasında olduğu görülmüştür.

 

Ayrıca Hereschwerke Otomation GMBH İş Ortaklığı’nın sunduğu iş tamamlama sertifikasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 51 inci maddesine göre iş sahibi kurum veya kuruluşun o ülke mevzuatına uygun biçimde düzenlendiği ve anılan Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre belgenin tercümesinin yeminli mütercimlerce yapıldığı, noter onaylı olduğu ve “apostille” kaşesi taşıdığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen tespitler ve anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.-Piomak Otomasyon Mak. San. ve Tic. A.Ş.-Hereschwerke Otomation GMBH İş Ortaklığı’nın sunmuş olduğu iş deneyim belgelerinin idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde yer alan yeterlilik kriterlerini karşıladığı ve mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konuyla ilgili iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca ihale komisyonu tarafından Siemens San. ve Tic. A.Ş., Eliop Otomatik Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti.-Eliop S.A. İş Ortaklığı ve SYS Sistem Yazılım Tasarım San. ve Tic. A.Ş.’nin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüş, yapılan inceleme sonucunda idarenin söz konusu isteklileri değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla tek geçerli teklif olan ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif bedelinin yaklaşık maliyetin altında olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.2 maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, en az beş yıl deneyimli, proje müdürü olarak 1 adet Elektrik veya Elektronik veya Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisi; şantiye şefi olarak 1adet Elektrik veya Elektronik veya Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisi; RTU/PLC Uzmanı olarak 1 adet Elektrik veya Elektronik veya Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisi; Enstrümantasyon uzmanı olarak 1 adet Elektronik ve Haberleşme Mühendisi; haberleşme uzmanı olarak 1 adet Elektronik ve Haberleşme Mühendisi; yazılım ve donanım uzmanı olarak 1 adet Elektrik veya Elektronik veya Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisi ve şantiye mühendisi olarak 1 adet İnşaat Mühendisi anahtar teknik personel istendiği anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci bendinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” hükmü yer almaktadır.

 

  Yukarıda anılan mevzuat hükümlerinden, anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olmasının gerektiği, bir mühendis veya mimarın mesleki faaliyetini devam ettirdiğinin özel sektörde çalışmış ise oda kaydı ile kamuda çalışmış ise hizmet cetveli ile tevsik edilmesi gerektiği, mezuniyet diplomasının tek başına o kişinin mesleki deneyime sahip olduğunu göstermediği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi SYS Sistem Yazılım Tasarım San. ve Tic. A.Ş.’nin  anahtar teknik personel listesinde sunduğu, Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi Tanju Kerem OR’un odaya kayıt tarihinin Elektrik Mühendisleri Odası’ndan alınan 05.11.2007 tarihli oda kayıt belgesinde 16.12.2004 olduğu; Bilgisayar Bilimleri Yüksek Mühendisi Haluk ETKİN’in odaya kayıt tarihinin Elektrik Mühendisleri Odası’ndan alınan 05.11.2007 tarihli oda kayıt belgesinde 21.09.2004 olduğu; yine Bilgisayar Bilimleri Yüksek Mühendisi Sedat GÖNÜL’ün odaya kayıt tarihinin  Elektrik Mühendisleri Odası’ndan alınan 05.11.2007 tarihli oda kayıt belgesinde 21.09.2004 olduğu; Elektronik Mühendisi Sadettin ÖZKAN’ın odaya kayıt tarihinin Elektrik Mühendisleri Odası’ndan alınan 06.11.2007 tarihli oda kayıt belgesinde 01.06.2006 olduğu; Bilgisayar Mühendisi Yalçın ULUSOY’un odaya kayıt tarihinin Elektrik Mühendisleri Odası’ndan alınan 06.11.2007 tarihli oda kayıt belgesinde 21.09.2004 olduğu; Bilgisayar Mühendisi İnci ARSLAN’ın odaya kayıt tarihinin Elektrik Mühendisleri Odası’ndan alınan 06.11.2007 tarihli oda kayıt belgesinde 21.09.2004 olduğu ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Okan BENLİ’nin odaya kayıt tarihinin Elektrik Mühendisleri Odası’ndan alınan 06.11.2007 tarihli oda kayıt belgesinde 21.09.2004 olduğu, diğer yandan başvuru sahibinin anahtar teknik personel olarak istenen 1 adet Elektronik ve Haberleşme Mühendisini anahtar teknik personel listesinde göstermediği görülmüştür.

 

Bu durumda ihale tarihi itibarı ile anahtar teknik personel olarak gösterilen Tanju Kerem OR, Haluk ETKİN, Sedat GÖNÜL, Yalçın ULUSOY, İnci ARSLAN ve Okan BENLİ’nin 3 yıl, Sadettin ÖZKAN’ın ise 1 yıllık mesleki deneyiminin bulunduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi gereği anahtar teknik personel olarak gösterilen bu kişilerin istenen asgari deneyim süresine sahip olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu husustaki  iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 9 adet ihale dokümanının satın alındığı 4 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul