İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1022
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :2
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1022
Şikayetçi:
 Balaban Haf. İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. 7477. Sokak No:8 Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kınık Belediye Başkanlığı Kaş/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 3139
Başvuruya konu ihale:
 2007/192269 İhale Kayıt Numaralı “8 Cm Prefabrik Kilitli Beton Parke İmali ve Döşemesi ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 06.00.73.0132/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kınık Belediye Başkanlığı tarafından 27.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Cm Prefabrik Kilitli Beton Parke İmali ve Döşemesi” ihalesine ilişkin olarak Balaban Haf. İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 3139 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarının teklif zarfında bulunan belgelerden yapı araçları taahhütnamesinin standart forma uygun ve noter onaylı olmadığı gerekçeleri ile ihale dışı bırakıldıkları, ancak söz konusu belgelerin KİK formatına birebir uygun olduğu ve haksız yere ivedilik kararı alındığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan ihale komisyonu tarafından ihale tarihi olan 27.12.2007 tarihinde saat 10:30 da düzenlendiği imza altına alındığı anlaşılan “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağının” incelenmesi neticesinde, tutanak içeriğinde “Yapı Araçları” başlıklı sütunun yer aldığı bu sütunun başvuru sahibine ait bölümünde “var” anlamına gelecek “+” işaretine yer verildiği, aynı tutanağın başvuru dilekçesi ekinde yer aldığından tutanağın onaylanmış suretlerinin isteyenlere  verildiği anlaşılmıştır,

 

Ayrıca yine ihale komisyonu tarafından aynı gün saat 10:50’de düzenlendiği anlaşılan “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmamalarına İlişkin Tutanak” ile başvuru sahibi Balaban Haf. İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin bulunduğu sütunun karşısına “Yapı Araçları Taahhütnamesinin formuna uygun değildir. (form noter tastikli değildir.)” açıklaması yazılmak suretiyle ihale komisyon üyelerince imza altına alındığı görülmüştür.

 

İhale komisyonunun 30.12.2007 tarihli kararında; ihaleye katılım belgelerinin alındı sırasına göre açılarak belgelerin incelemeye başlanılarak ihale belgelerinin tek tek belge kontrol tutanağına yazıldığı, teklif mektubu ve geçici teminatın incelendiği ve uygun olduğu ve herhangi bir eksik olmadığı, teklif mektuplarının katılımcıya okunarak bedellerinin tutanağa yazıldığı ve oturumun kapatıldığı, teklif dosyalarının tekrar incelenmesi sonucunda isteklilerden Balaban Haf. İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin yapı araçları taahhütnamesine uygun olmadığı ve noter tasdikli olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bu kararın 02.01.2008 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

 

İdarece başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararı bildirim yazısında;“Vermiş olduğunuz teklif zarfında bulunan ihale evraklarından yapı araçları taahhütnamesi Standart Form-KİK.041-0/Y formuna uygun olmadığı ve noter onaylı olmadığı için teklifiniz değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ibaresi yazılmak suretiyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde sadece şikayet konusuna ilişkin olarak “Yapı Araçları Bildirisi” başlıklı bir belgenin bulunduğunun yapı araçları taahhütnamesinin bulunmadığının anlaşılması üzerine ihaleyi yapan idareye yazılan 15.02.2008 tarih ve 3254 sayılı yazı ile başvuru sahibi   Balaban Haf. İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklif dosyası içerisinde başvuruya konu “Yapı Araçları Taahhütnamesinin” bulunup bulunmadığının bildirilmesinin istenilmesi üzerine idarece gönderilen 18.02.2008 tarih ve 86 sayılı cevap yazısında başvuru sahibinin teklif dosyasında “Yapı Araçları Taahhütnamesinin” bulunmadığı, yapı araçları çizelgesinin ekte sunulduğu belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; ihale saatinde ihale komisyonu tarafından isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı ve bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı, Kanunun 37 nci maddesinde; tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı  62 nci maddesinde; “Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular (standart form KİK017.0/Y) ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir.

 

1- Ön yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi (standart form KİK006.0/Y).

2- Alınan Ön Yeterlilik Başvuru Belgelerinin/Yeterlik Başvuru Belgelerinin / İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak (standart form KİK007.0/Y).

3- Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / İhale Teklif Mektubunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (standart form KİK008.0/Y).

4- Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvuru / Yeterlik Başvuru / Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyon Tutanağı (standart form KİK009.0/Y).

5- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK010.0/Y).

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/Y).” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan tespitler ve hükümler birlikte değerlendirildiğinde ihale tarihinde ilk oturumda 4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 62 nci maddesi gereğince şikayete konu belgenin ihalenin ilk oturumunda “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile “Yapı Araçları” başlıklı sütunun başvuru sahibine ait bölümünde “+” işaretine yer verilmek suretiyle başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde “var” olduğu ve aynı gün saat 10:50’de düzenlendiği anlaşılan “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmamalarına İlişkin Tutanak” ile söz konusu belgenin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle standart forma uygun olmadığı tutanak ile tespit edilmesine ve bu durumun ihale komisyon kararında ve kesinleşen ihale kararının bildirim yazısında belirtilmesine rağmen idarece Kuruma gönderilen 18.02.2008 tarih ve 86 sayılı cevap yazısında başvuru sahibinin teklif dosyasında “Yapı Araçları Taahhütnamesinin” bulunmadığının bildirildiği dikkate alındığında idarenin teklif değerlendirilmesine ilişkin söz konusu işlemlerinin 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirmesi” başlıklı 37 nci maddesinin “…öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği” hükmü ile aynı Kanunun 5 maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği,  bu aykırılığın daha sonra yapılacak olan ihale işlemlerini sakatlayacağı ve ihalenin kamu ihale mevzuatının temel ilkelerine uygun ve sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi imkanını ortadan kaldıracağı sonucuna varılmıştır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2- Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul