İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1023
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :3
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1023
Şikayetçi:
 Süleyman Hilmi ERDOĞAN Saray Mh. Stad Cad. Belediye Blokları 31/F Alanya/ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konaklı Belediye Başkanlığı Alanya/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3321
Başvuruya konu ihale:
 2007/196235 İhale Kayıt Numaralı “Park Alanı Düzenlemesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 06.00.83.0065/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konaklı Belediye Başkanlığı’nca 28.12.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Park Alanı Düzenlemesi” ihalesine ilişkin olarak Süleyman Hilmi ERDOĞAN’ın 15.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3321 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Birim fiyat teklif cetvelinde iki iş kalemi için sıfır birim fiyat teklif ettiği için değerlendirme dışı bırakıldığı, bu iki iş kalemi stoklarında mevcut olduğundan bedelsiz karşılamayı taahhüt ettikleri için sıfır fiyat teklif ettikleri, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfının idare tarafından düzeltilerek ihalenin üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1- Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin teklifinin, birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının onaylanmamış olması ve iki adet iş kalemi için birim fiyat teklifi sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formunda, birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad, soyad veya unvan yazılarak imzalanacağı belirtilmektedir.

 

Başvuru sahibinin, ihale işlem dosyasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinden, üç sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin birinci ve ikinci sayfalarında ad, soyad/unvan yazılmadığı ve imza bulunmadığı, 30 sıra nolu “yucca gloriosa avize sert yapraklı” ve 85 sıra nolu “prefabrik drenaj baca elemanı” iş kalemlerine ilişkin olarak birim fiyat teklif edilmediği tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin teklif cetveli bu haliyle mevzuata uygun düzenlenmediğinden değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan; başvuru sahibinin teklif mektubunun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan KİK019.0/Y nolu standart forma uygun olarak düzenlenmediği, standart formda yer alan bazı ifadelerin değiştirildiği,

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde istenen anahtar teknik personelin deneyim süresinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde yer alan “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. …. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; … tevsik edilir” hükmü uyarınca, tevsik eden belgelerin teklifinde yer almadığı,

 

Mali durumuna ilişkin olarak Ziraat Bankasından alınan 24.7.2007 tarihli belgenin, idari şartnamenin 7.2.1 maddesinde yer alan “ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması” koşulunu sağlamadığı tespit edilmiş olup teklifinin bu gerekçelerle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığına ilişkin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

            2- Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunda yer vermediği, söz konusu iddiaya ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri arasında, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırma görevi bulunmaktadır. Kurumun Kanunla kendisine verilen şikayete konu ihale işlemlerini inceleme görev ve yetkisi, ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerle sınırlıdır. Başvuru sahibinin, şikayetinde ileri sürdüğü hususlara ilişkin kanıtlayıcı bir belge sunmadığı ve ihale işlem dosyasında bu iddiayı tevsik edici herhangi bir bilge ve belge bulunmadığından, bahse konu iddia yerinde görülmemiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi gereğince, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- İhale üzerinde bırakılan İÇS İnş. Ltd. Şti’nin teklifinde ortaklarından İbrahim ÇALIKOĞLU’na ait iş bitirme belgesini sunduğu, teklifte sunulan 28 Mart 2007 tarih ve 6775 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden adı geçen kişinin şirketin % 50 hissesine sahip olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan “”İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.” hükmü uyarınca; İÇS İnş. Ltd. Şti.’nin, yarısından fazla hissesine sahip olmayan ortağına ait iş deneyim belgesini kullanamayacağı,

 

Adı geçen isteklinin anahtar teknik personelin deneyim süresini tevsik eden belgelerin teklifinde yer almadığı,

 

Hususları tespit edilmiş olup, belirtilen bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte iken ihalenin üzerinde bırakılması işlemi, mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

2) 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; ihale komisyonu tarafından istekliler ile hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda; isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği hüküm altına alınmış olup, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. …

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re´sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Tayla Ltd. Şti.’nin teklifinin, aritmetik hatanın düzeltilmesi sonucu bulunan düzeltilmiş teklifini kabul etmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ancak; ihale işlem dosyasında adı geçen isteklinin geçici teminatının gelir kaydedildiğine ilişkin bir belgenin yer almadığı anlaşılmakla birlikte; adı geçen isteklinin, iş deneyim belgesi ve anahtar teknik personelinin deneyim süresini tevsik eden belgelerin teklifinde yer almadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi gereği ilk oturumda bu eksikliklerinin tespit edilerek değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Yapılan bu tespitler sonucunda; incelenen ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihaleye ilişkin Kurul kararında; başvuru sahibinin iki iddiasının da yerinde olmadığı hususu belirlenmiş olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi gereğince yapılan tespitler sonucunda, incelenen ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline yer verilmiştir.

 

22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde;

 

“(1) İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum, ihale işlemlerini başvuru sahibinin iddiaları ve aşağıda belirtilen hususlar yönünden  inceler:

……

ı)Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı.

…”

hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca; tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına ilişkin olarak yapılacak incelemenin itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı hususu ile sınırlı olması gerekmektedir.

 

İtirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmüne göre Kurumca yapılan inceleme sonucunda; iki isteklinin teklifinin geçersiz olduğuna ilişkin yapılan tespitlerin itirazen şikayet konusu olmayan, tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin idarece yapılan diğer mevzuata aykırı işlemlerden dolayı olduğu belirlenmiş olup, söz konusu ihalede başvuru sahibinin iki iddiasının da yerinde olmadığı anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

                        

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden bir adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul