• Karar No: 2008/UY.Z-1027
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :7
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1027
Şikayetçi:
 Adil İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti, Bağcılar Mah. 2.Sokak No:5/3 G.O.P. Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirova Belediye Başkanlığı, Atatürk Bulvarı Tekirova-Kemer/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.02.2008 / 5327
Başvuruya konu ihale:
 2007/200429 İhale Kayıt Numaralı “Kültür Merkezi Binası İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2008 tarih ve 06.01.13.0170/2008-05E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekirova Belediye Başkanlığı’nca 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kültür Merkezi Binası İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Adil İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti’nin 04.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 18.02.2008 tarih ve 5327 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarına ait teklifin altında teklif veren isteklilerin tekliflerinde analizlere yer verilmediği bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca isteklilere ait iş deneyim belgelerinin yeniden incelenmesi gerektiği, yönünde idareye yapılan şikayet başvurularının idare tarafından uygun bulunmadığı ve ivedilik ve kamu yararı kararının alındığı, alınan kararın mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslim götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapı şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise; teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir” hükmü yer almaktadır.

 

İsteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri ihale dokümanında belirtilen inceleme konusu ihaleye ilişkin 26.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanı ile İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı bölümünün 59 ve 62 nci maddelerinin “Tekliflerin değerlendirmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerce tekliflerinin ekinde anahtar teslimi götürü bedel işlerde teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve iş guruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli verilecektir.” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından firmalarına ait teklifin altında teklif veren isteklilerin tekliflerinde analizlere yer verilmediği iddiasında bulunulmuş olması nedeniyle bu isteklilere ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde; 2.725.000,00 YTL tutarında teklif veren başvuru sahibinin teklif bedelinin altında teklif veren Bulkan İnş. Mim. Ltd. Şti., Yılmaz İnş. Müh. Taah. Tic. Zeki YILMAZ ve Rıfat YÜZBAŞIGİL Arel İnş. Taah. unvanlı olmak üzere üç istekli olduğu, 25.01.2008 tarihli komisyon kararı ve eklerinden bu isteklilerden ihalede 1.968.000,00 YTL tutarında en düşük teklifi veren Bulkan İnş. Mim. Ltd. Şti.’nin teklifinde teklif bedeli hesap cetveli ve analizlerin olmadığı, söz konusu belgelerin idare tarafından 21.01.2008 tarihli yazı ile tamamlatılmasının istenildiği, anılan isteklinin belgeleri 23.01.2008 tarihinde idareye sunduğu ancak sunulan belgelerde metrajların kabul edilebilir tutarlığı olmadığı ve proforma faturaların bir çoğunun ihale tarihinden sonraki tarihlerde alınmış olmasının tespit edildiği ve anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında bu hususun sayıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesi; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, idarelerce tamamlatılabilecek belgelerin ancak bilgi eksikliği içeren belgeler olduğu, şikayete konu ihalede, ihale dokümanında isteklilerin yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklilerden teklifleriyle birlikte teklif bedelini gösteren hesap cetveli ile teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ilişkin analizleri vermeleri istenildiği dikkate alındığında idare tarafından söz konusu belgelere teklifinde yer vermeyen Bulkan İnş. Mim. Ltd. Şti.’nden bu belgeleri tamamlatılmasının istenilmesi işleminin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmekle birlikte idare tarafından sunulan belgelerin asgari yeterlik kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından idare tarafından mevzuata aykırı olarak tesis edilen işlemin sonuç doğurmadığı görülmüştür.

 

- Rıfat YÜZBAŞIGİL Arel İnş. Taah.’ün teklifinde, 2.643.000,00 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif bedelini oluşturan inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ve genel giderler ve müteahhit karı tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde 138 iş kaleminden oluşturduğu inşaat işlerine ilişkin hesap cetveli ile firmalardan alınan tekliflere yer verdiği, analizlere ve elektrik ve mekanik tesisat iş grubunu oluşturan iş kalemlerine ilişkin hesap cetvellerine teklifinde yer vermediği,

 

- İhale üzerinde bırakılan Yılmaz İnş. Müh. Taah. Tic. Zeki YILMAZ’ın teklifinde, 2.582.651,93 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif bedelini oluşturan, kaba inşaat, ince inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde inşaat, elektrik ve mekanik tesisat iş grubunu oluşturan iş kalemlerine ilişkin hesap cetvelleri ile bina otomasyon ve kamera ve kablo imalatları ile konvansiyonel yangın algılama sistemine ilişkin olarak firmalardan alınan tekliflere, kafeterya ses sistemi, konferans salonu elektronik ekipmanları listesine yer verdiği, 138 adet iş kaleminden oluşturduğu inşaat iş grubu içerisinde yer alan temel, perde ,duvar, bahçe- teras çatı yalıtımları ve ahşap çatı imalatı iş kalemlerine ilişkin analizlere teklifinde yer verdiği bu haliyle isteklinin teklifinde teklif bedeli eki hesap cetvelinde yer vermiş olduğu iş kalemlerine ilişkin analizlerin eksik olduğu,

 

İhale kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibinin teklifinde, 2.725.000,00 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif bedelini oluşturan inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ile genel giderler ve müteahhit karı  tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde 138 adet iş kaleminden oluşturduğu inşaat iş gurubuna ilişkin hesap cetveli ile bu iş kalemlerine ilişkin analizlere ayrıca firmalardan alınan tekliflere yer verdiği, ancak söz konusu analizler incelendiğinde, ince ve kalın demir işlerinin, asmolen döşemesi, bims beton blokla duvar yapılması, 500 kg dozlu harçla düz sıva yapılması, 4 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması, düz sıva yapılması, serpme sıva yapılması iş kalemlerine ilişkin malzeme+işçilik olarak analizinin yapıldığı, diğer iş kalemlerinin her biri için maliyet analizi belgesi verilmiş olmakla birlikte malzeme+işçilik birimlerinin ayrıntılandırılmadığı mt, m2, m3 veya adet olarak birim fiyatın verildiği,

 

Demars İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 2.777.143,24 YTL tutarındaki anahtar teslimi götürü bedel teklif bedelini oluşturan, inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ile genel giderler ve müteahhit karı tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde 138 adet iş kaleminden oluşturduğu inşaat işlerine ilişkin hesap cetveli ile bu iş kalemlerinden ince ve kalın demir işleri, temel yalıtımı, perde duvar yalıtımı, bahçe- teras çatı yalıtımı, çatı işleri imalatlarına ilişkin toplam dokuz adet analize ve elektrik ve mekanik tesisat iş gruplarını oluşturan iş kalemlerine ilişkin olarak firmalardan alınan tekliflere yer verdiği, bu haliyle isteklinin teklifinde teklif bedeli eki hesap cetvelinde yer vermiş olduğu iş kalemlerine ilişkin analizlerin eksik olduğu,

 

İntem İnş. Tes. Malz. Taah. Tic. Tur. Ltd. Şti.’nin teklifinde, inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ile genel giderler ve müteahhit karı tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde 138 adet iş kaleminden oluşturduğu inşaat gurubuna ilişkin hesap cetveline, mekanik ve elektrik tesisat iş grubunu oluşturan iş kalemlerine ilişkin hesap cetvellerine, firmalardan alınan tekliflere ve inşaat iş grubunu oluşturan iş kalemlerine ilişkin analizlere yer verdiği, ancak bu analizlerden sadece ince ve kalın demir işleri iş kalemlerine ilişkin malzeme+işçilik olarak analizinin yapıldığı, diğer iş kalemlerinin her biri için maliyet analizi belgesi verilmiş olmakla birlikte bu iş kalemlerine ilişkin malzeme+işçilik birimlerinin ayrıntılandırılmadığı mt, m2, m3 veya adet olarak birim fiyatın verildiği,

 

Arıkan İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinde, inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ile genel giderler ve müteahhit karı tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işlerine ilişkin hesap cetvellerine, firmalardan alınan tekliflere ve inşaat iş grubu iş kalemlerine ilişkin analizlere yer verdiği, ancak bu analizlerden sadece ince ve kalın demir işleri iş kalemlerine ilişkin malzeme+işçilik olarak analizinin yapıldığı, diğer iş kalemlerinin her biri için maliyet analizi belgesi verilmiş olmakla birlikte iş kalemlerine ilişkin malzeme+işçilik birimlerinin ayrıntılandırılmadığı mt, m2, m3 veya adet olarak birim fiyatın verildiği,

 

Yusuf AKKAYA’nın teklifinde; inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde inşaat iş grubunu oluşturan iş kalemlerine ilişkin hesap cetvellerine, mekanik ve elektrik tesisat iş gurubun oluşturan iş kalemleri yerine grup olarak fiyatlandırılan hesap cetveline, inşaat iş grubu iş kalemlerine ilişkin analizlere yer verdiği, ancak bu analizlerden sadece temel, perde duvar, bahçe- teras çatı yalıtımı ve çatı işleri imalatlarına ilişkin toplam yedi adet analizin malzeme+işçilik olarak ayrıntılandırıldığı, diğer iş kalemlerinin her biri için maliyet analizi belgesi verilmiş olmakla birlikte bu iş kalemlerine ilişkin malzeme+işçilik birimlerinin ayrıntılandırılmadığı mt, m2, m3 veya adet olarak birim fiyatın verildiği,

 

Özge İnş. taah. Tic. San. A.Ş.’nin teklifinde, inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde, inşaat iş grubunu oluşturan iş kalemlerine ilişkin hesap cetveline, mekanik ve elektrik tesisat iş gurubunu oluşturan iş kalemleri yerine grup olarak fiyatlandırılan hesap cetveline, inşaat iş grubu iş kalemlerine ilişkin maliyet analizi belgeleri verilmiş olmakla birlikte bu iş kalemlerine ilişkin malzeme+işçilik birimlerinin ayrıntılandırılmadığı mt, m2, m3 veya adet olarak birim fiyatın verildiği,

 

İhsan GÜLECER-Kadıoğlu Müh. A.Ş iş ortaklığının teklifinde, inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ile genel giderler ve müteahhit karı tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ile ilgili hesap cetvellerine, 138 adet iş kaleminden oluşturduğu inşaat iş kalemlerine ilişkin analizlere yer verildiği, söz konusu analizler incelendiğinde, Akustik izole yapılması, akustik panel tavan kaplama yapılması, farklı çaplarda alçıpan asma tavan üstü poliüretan tavan kubbesi- tavan plakası-tavan bordürü, tavan göbeği, yapılması, alçıpan levha eğrisel alın, poliüretan duvar bordürü yapılması, poliüretan desenli kartonpiyer yapılması, gölgeli tenziyat yapılması, farklı ebatlarda ahşap pencere doğraması yapılması, kapı kanadı yapılması, saç üzeri soğuk dövme kapı ve kepenk yapılması yerine konulması, döner merdiven yan alın kaplama yapılması, dekoratif korkuluk yapılması, dekoratif işlemeli alın, kolon, pergole yapılması, dış cephede ahşap dekoratif payanda yapılması,eskitme traverten plaka döşeme yapılması, traverten mozaik karolar ile göbek yapılması, dekoratif demir ile teras korkuluğu yapılması, dekoratif demir ile merdiven ve sahanlık korkuluğu yapılması,  farklı ebatlarda kutu profil demir konstriksiyon merdiven yapılması, kutu profil ile pencere kapı korkuluk yapılması, su ve ısı yalıtımı (temel, duvar, teras, çatı, süs havuzu) yapılması, mozaik dış cephe kaplaması yapılması, prekast kat silmesi yapılması ve prekast malzeme kullanılarak yapılan iş kalemleri (kolon, kolon bileziği, alın kaplaması, cephe kaplaması), aliminyum giydirme cephe yapılması, Manavgat taşı ile dış cephe yapılması, traverten harpuşta, denizlik, tezgah, süpürgelik yapılması, granit kolon kaplama yapılması, kiremit çatı kaplama yapılması iş kalemlerine ilişkin analizlerin malzeme+işçilik olarak ayrıntılandırılmadığı, ad, mt, m2 olarak birim fiyatlarının belirtildiği,

 

İhalede en yüksek teklifi veren Karaahmetoğlu İnş. Taah. San. Tic. Turz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, inşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri ile genel giderler ve müteahhit karı tutarlarının belirtildiği teklif icmal sayfası ve ekinde, mekanik ve elektrik tesisat iş gurubunu oluşturan iş kalemleri için firmalardan alınan tekliflere, 138 adet iş kaleminden oluşturduğu inşaat iş kalemlerine ilişkin analizlere yer verilmiş, söz konusu analizler incelendiğinde, farklı çaplarda alçıpan asma tavan üstü poliüretan tavan kubbesi- tavan plakası-tavan bordürü, tavan göbeği, yapılması, alçıpan levha eğrisel alın, poliüretan duvar bordürü yapılması, poliüretan desenli kartonpiyer yapılması, farklı ebatlarda ahşap pencere doğraması yapılması, döner merdiven yan alın kaplama yapılması, dekoratif korkuluk ve parmaklıkları yapılması, dekoratif işlemeli alın, kolon, pergole yapılması, laminant parke kaplama yapılması, traverten mozaik karolar ile göbek yapılması, dekoratif demir ile teras korkuluğu yapılması, dekoratif demir ile merdiven ve sahanlık korkuluğu yapılması, farklı ebatlarda kutu profil demir konstriksiyon merdiven yapılması, dekoratif demir ile pencere ve kapı korkuluk yapılması, farklı ebatlarda prekast kat silmesi yapılması, prekast malzeme kullanılarak yapılan iş kalemleri (kolon, kolon bileziği, alın kaplaması, cephe kaplaması), alüminyum giydirme cephe yapılması, kolon kaplaması yapılması iş kalemlerine ilişkin analizlerin malzeme+işçilik olarak ayrıntılandırılmadığı, adet, mt, m2 olarak birim fiyatlarının belirtildiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda idari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı bölümünün 59 ve 62 nci maddelerinde yer alan düzenleme gereği 11 isteklinin teklif vermiş olduğu incelenen ihalede asgari yeterlik kriterlerini sağlayan geçerli teklifin olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin isteklilerin iş deneyim belgelerinin yeniden incelenmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde;

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3. maddesinde yer alan düzenleme ile isteklilerin teklifinde teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği ve 7.5 maddesi düzenlemesi ile inşaat mühendisi veya mimarların iş deneyim belgeleri yerine mezuniyet belgeleri ile ihaleye teklif verebileceklerinin düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgeleri başlıklı 40 ıncı maddesinde, “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve %100’ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde; “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzonbeşbinbeşyüzyirmibeş Yeni Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.” hükmü,

 

            Bu hususa ilişkin olarak da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde; “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kurulun 14.12.2007 tarih ve 2007/ UY:Z-4099 sayılı kararında, Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, K:2006/3910 sayılı kararında; “4734 sayılı Yasanın 62. maddesinin (h) bendi hükmünün  anılan Yasanın 10/b-2 maddesini ortadan kaldırmadığı, tüm mühendis ve mimarlar için yeterlik koşulu aranmayacağı anlamına gelmeyeceği, tek istisnanın işe başlanılan ilk yıl için olduğu açıktır. Olayda ise, davacı Muzaffer Şen- Mahmut Şen Ortak Girişiminde Muzaffer Şen’in işe başladığı ilk yıl olmadığı, daha önce aynı idareye karşı bazı yapım işlerinde taahhüt üstlendiği anlaşıldığından, bu istisnadan yararlanamayacağı açıktır.” ifadesine yer verilen Danıştay kararına atıfta bulunularak isteklilerin iş deneyim belgeleri yerine mezuniyet belgeleri kullanılmak suretiyle teklif verilen ihalelerde; işe başlanılan yıl ibaresinden yüklenici sıfatıyla ilk işe başlanıldığı yılın anlaşılması gerektiği işe başlanılan yıl kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda mevzuatta ve Danıştay kararında uygulamayı yönlendirici bir ifade bulunmadığından, ilgili idarenin bu hususta Ticaret Odası kayıt tarihini esas alarak değerlendirme yapması objektif bir değerlendirme kriteri olarak görülmüştür.

 

Bu çerçevede anılan Kurul kararı doğrultusunda, Ticaret Odası kayıt tarihinin işe başlanıldığı ilk yılın başlangıç tarihi kabulüyle yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İhsan GÜLECER-Kadıoğlu Müh. A.Ş. iş ortaklığının teklifinde pilot ortak Y. Mimar İhsan GÜLEÇER’in iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesinin dikkate alınması yönünde beyanına ve ekinde mimarlık diplomasına yer verdiği, teklifinde idari şartnamenin 7.1.b.1 maddesi düzenlemesi gereği yer vermiş olduğu Tokat Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 14.01.2008 tarihli oda sicil kayıt sureti belgesinden pilot ortağın 21.06.2005 tarihinde ticaret odasına kayıt olduğu ihalenin 21.01.2008 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında anılan kişinin mezuniyet belgesini iş deneyim belgesi olarak kullanamayacağı, aynı şekilde Yusuf AKKAYA’nın teklifinde iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesinin dikkate alınması yönünde beyanına ve ekinde inşaat mühendisliği diplomasına yer verdiği, teklifinde idari şartnamenin 7.1.b.1 maddesi düzenlemesi gereği yer vermiş olduğu Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 17.01.2008 tarihli oda sicil kayıt sureti belgesinden bu kişinin 23.03.1982 tarihinde ticaret odasına kayıt olduğu, ihalenin 21.01.2008 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında anılan kişinin mezuniyet belgesini iş deneyim belgesi olarak kullanamayacağı anlaşılmıştır.

 

2) Rıfat YÜZBAŞIGİL Arel İnş. Taah’ün teklifinde, iş deneyim belgesinin yer almadığı, teklif zarfında yer alan teklif dizi pusulasında iş deneyim belgesi olarak diploma ifadesinin belirtildiği ve kendi adına inşaat mühendisliği diplomasının yer aldığı, ancak teklif zarfında farklı kişilere ait mimarlık, elektrik ve makine mühendisliği mezuniyet belgelerinin de olduğu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi düzenlemesi doğrultusunda mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi olarak dikkate alınması yönünde beyanının olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu durumda yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda anılan isteklilerin iş deneyim belgesine ilişkin asgari yeterlik kriterini karşılamadığı hususunun da bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayılması gerekmektedir.

 

3) İntem İnş. Tes. Malz. Taah. Tic. Tur. Ltd. Şti.’nin teklifinde, Tekirova-Kemer Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 15.10.2007 tarihli Fajos Tur. Teleferik İşl. San. ve Tic. A. Ş. unvanlı özel sektöre taahhüt edilen işe ilişkin 5.400.000, 00 YTL tutarında iş deneyim belgesine teklifinde yer verdiği, söz konusu belgede işin adının “Alt İstasyon, Teknik Bina, Teleferik direklerinin temelleri ve 2365 mt yükseklikteki üst istasyonun kaba yapı inşaatı ve su, atık su ve tesislerin çevre alt yapı çalışmaları” olduğu görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.4 inci maddesinde şikayete konu ihalede benzer iş kapsamında değerlendirilen işlerin “1) Radyo-TV istasyonları, kuleleri ve binalar,
2 ) Özelliği olan askeri yapılar,
3 ) Özelliği olan ihtisas hastaneleri,
4 ) Bakanlık binası, Borsa binaları,
5 ) Üniversite kampusleri, 6) Kültür ve kongre merkezleri, 7) Müze, sergi, kütüphane kompleksleri, 8) Alışveriş kompleksleri (İçerisinde Sinema, Tiyatro, Sergi Salonu, Kafe, Restaurant, Market vb. bulunan) 9) Olimpik spor tesisleri, 10) Bilimsel araştırma binaları, 11) Hava alanı terminal binaları, Hava alanı kontrol kulesi, 12) Üst donanımlı Kompleks oteller ve tatil köyleri”
olduğunun belirtildiği, bu durumda anılan istekliye ait iş deneyimine konu işin benzer iş tanımında yer alan işler kapsamında yer almadığı, ancak iş deneyimine konu işe ilişkin bir kısım imalatların benzer iş kapsamında tanımlanan işlerle aynı olduğu, bu nedenle benzer işe uygun imalatların miktarlarının belgeye konu işe ilişkin bilgi ve belgelerden hesaplanması gerektiği,ve isteklinin 2.824.000,00 YTL tutarındaki teklifi ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesi düzenlemesi gereği teklif edilen bedelin %100 oranında yani 2.824.000,00 YTL tutarını karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi gerektiği değerlendirilmekle birlikte raporda yapılan diğer tespitler doğrultusunda anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirildiğinden idarece tesis edilmeyen bu işlemin sonuca etki etmediği anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) ve (ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

a) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu  maddesinin (d) bendinde isteklilerin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine tekliflerinde yer vermesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükme şikayete konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde yer verilmiştir.

 

1) İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasından başvuru sahibi Adil İnş. Taah. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 14.07.1999 tarih ve 4883 sayılı ve tek sayfadan oluşan şirket adres değişikliğine ilişkin şirket ortaklarının sadece isimlerinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile 23.01.2006 tarih ve 6476 sayılı tek sayfadan oluşan hisse devrine ilişkin ortaklarının ad ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesine yer verdiği, ancak anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü gereği tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri bilgisinin her iki belgede de olmadığı tespit edilmiştir.

 

2) Arıkan İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 06.04.2007 tarih ve 6782 sayılı tek sayfadan oluşan sermaye artırımı ve unvan değişikliğine ilişkin şirket ortaklarının ad ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı ancak anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü gereği tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri bilgisinin belgede olmadığı tespit edilmiştir.

 

b) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

26.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesi düzenlemesi ile isteklilerin tekliflerinde mesleki unvanları inşaat mühendisi veya mimar olmak şartıyla bir adet anahtar teknik personel bulundurduğuna ilişkin anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü doğrultusunda belge istenilen şikayete konu ihalede, Arıkan İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 17 yıl deneyimli şirket ortağı İnşaat Mühendisi Kemal Ufuk MİT’in anahtar teknik personeli olduğunun beyan edildiği “anahtar teknik personel listesi”ne yer verdiği, ancak bu kişinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarını sağladığına ilişkin belgelere teklifinde yer vermediği, anılan kişinin şirketin 100 pay hisseli tüzel kişiliğin 2 pay hissesine sahip ortak olduğu, limited şirkette müdürlük görevini yürüten ortak olduğuna ilişkin bir belgeye de teklifinde yer vermediği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi ile Arıkan İnş. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında yukarıda açıklanan hususlarında yer alması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Diğer taraftan şikayete konu ihalede; 25.01.2005 tarihli ihale kararının isteklilere bildirimi üzerine başvuru sahibi tarafından 04.02.2008 tarihinde, Arıkan inş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından 05.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruların İdarenin 08.02.2008 tarihli işlemi ile uygun bulmadığı ve aynı tarihte ihale konusu işin gerçekleştirileceği alanın turizm bölgesi olması gerekçesiyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı ve başvuru sahiplerine başvuruyu sonuçlandırılan kararlarla birlikte posta yoluyla bildirildiği, başvuru sahibine 16.02.2008 tarihinde tebliğ edildiği ve başvuru sahibi tarafından süresi içerisinde 18.02.2008 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kurulun 18.02.2008 tarih ve 2008/AK.Y-113.1 sayılı Kurul Kararı ile ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (b) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırıldığı, ancak idare tarafından 19.02.2008 tarih ve 167 sayılı yazı ile ihale üzerinde bırakılan Zeki YILMAZ Yılmaz Müh. Taah ve Tic.’in sözleşmeye davet edildiği ve aynı tarihte sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan “Şikayet sunulduktan sonra,ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi  gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalamadan en az yedi gün önce şikayette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır” hükmü doğrultusunda 19.02.2008 tarihinde imzalanan sözleşmenin hükümsüz halini taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 11 isteklinin teklif vermiş olduğu incelenen ihalede asgari yeterlik kriterlerini sağlayan geçerli teklifin olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul