İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1028
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :8
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1028
Şikayetçi:
 Mühendisler Orman Ürünleri İnş. Temz. İşltm. San. ve Tic. Ltd. Şti, Ağaç İşleri Sanayi Bozkır Sok. No:2 Merkez/ KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Saray Mah. Kültür Cad. No:9 Alanya/ ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4715
Başvuruya konu ihale:
 2007/170775 İhale Kayıt Numaralı “Alanya Toslak Ketenlik İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.02.2008 tarih ve 06.01.03.0170/2008-03E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 03.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Alanya Toslak Ketenlik İlköğretim Okulu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Mühendisler Orman Ürünleri İnş. Temz. İşltm. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 25.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2008 tarih ve 4715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Ender İnş. A.Ş., Ayhan İnş. Ltd. Şti. ve diğer firmalara ait teklif zarfları kaşesiz ve imzasız olmasına rağmen ihale komisyonu tarafından bu zarfların açıldığı,

 

            2) İhaleye ortak girişim olarak katılan firmaların ortaklık hisse beyanı ile ortaklık oranlarına ilişkin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin bulunmadığı,

 

            3) Teklif ve diğer belgelerin tek zarf içerisinde idareye sunulması gerekirken teklif mektubunun ayrıca bir zarfa konularak idareye sunulduğu,

 

            4) Ortak girişim firmalarının tekliflerinin ihale komisyonuna şirket yetkilileri tarafından verilmesi gerekirken şirketi temsil etmeye yetkisi olmayan kişiler tarafından verildiğinin firmalarınca tespit edildiği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin 25.01.2008 tarihinde idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda sadece ihale üzerinde bırakılan Alanya Göktürkler İnş. Turz. Öz. Eğt. Hiz. Taah. Tic. – Tekinoğulları Müh. Mim. Gıda Taş. Turz. Tic. ve San Ltd. Şti. iş ortaklığının teklif zarfının kaşesiz ve imzasız olduğu iddia edilmiş, itirazen şikayet dilekçesinde ise Ender İnş. A.Ş., Ayhan İnş. Ltd. Şti. ve diğer firmalara ait teklif zarflarının kaşesiz ve imzasız olarak verildiği yönünde başvuruda bulunulmuş olması nedeniyle ihaleye teklif veren 13 istekliye ait idare tarafından gönderilen ve aslına uygundur imzalı teklif zarfları örneklerinin incelenmesi neticesinde tüm isteklilere ait teklif zarflarının kaşeli ve imzalı olduğu tespit edilmiş olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda ihale üzerinde bırakılan Alanya Göktürkler İnş. Turz. Öz. Eğt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti – Tekinoğulları Müh. Mim. Gıda Taş. Turz. Tic. ve San Ltd. Şti.’nin iş ortaklığının teklifinde hisse beyanını gösteren ticaret sicil gazetesinin son sayısının olmadığı iddiasına yer vermiş, itirazen şikayet başvurusunda ise ihaleye ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin tekliflerinde ortaklık hisse beyanı ile ortaklık oranlarına ilişkin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin bulunmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

13 isteklinin teklif verdiği incelenen ihalede; Nuri Birkan Dikmen-Arif İlyas Somer, İpek İnş. Tic. Ltd. Şti-Zekeriya Çiçek ve ihale üzerinde bırakılan Alanya Göktürkler İnş. Turz. Öz. Eğt. Hiz. Taah. Tic. – Tekinoğulları Müh. Mim. Gıda Taş. Turz. Tic. ve San Ltd. Şti.’nin iş ortaklığı olarak üç isteklinin teklif verdiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “ihaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.1.o maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameye tekliflerinde yer vermesi gerektiği, 7.1.p maddesi düzenlemesi ile de isteklinin iş ortaklığı olması halinde söz konusu beyannamenin her bir ortakça ayrı ayrı olarak sunulmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

- İpek İnş. Tic. Ltd. Şti - Zekeriya ÇİÇEK iş ortaklığı ve ihale üzerinde bırakılan Alanya Göktürkler İnş. Turz. Öz. Eğt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti – Tekinoğulları Müh. Mim. Gıda Taş. Turz. Tic. ve San Ltd. Şti. iş ortaklıklarına ait tekliflerin incelenmesi neticesinde; anılan her iki iş ortaklığının pilot ve özel ortakları tarafından imzalı “beyanı gerektiren bir ortaklık ve hisse mevcut bulunmamaktadır” ifadesi içeren ayrı ayrı belgeye teklifinde yer verdiği tespit edilmiş olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak 13.12.2007 ihale tarihinde düzenlenen Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta ihale komisyonu tarafından iş deneyim belgesi olarak değerlendirilecek belge sunulmadığı hususuna yer verilen ve teklifi değerlendirme dışı bırakılan Nuri Birkan DİKMEN-Arif İlyas SOMER iş ortaklığının teklifinin incelenmesi neticesinde; anılan iş ortaklığının her iki ortağı tarafından imzalı “beyanı gerektiren bir ortaklık ve hisse mevcut bulunmamaktadır” ifadesi içeren tek belgeye teklifinde yer verdiği tespit edilmiş olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi arasında bu hususun da sayılması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin iş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin ortaklık oranlarına ilişkin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin bulunmadığı iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme neticesinde;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinin (d) bendinde isteklilerin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine tekliflerinde yer vermesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükme şikayete konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde yer verilmiş ve 7.1.p maddesi düzenlemesi ile de isteklinin iş ortaklığı olması halinde söz konusu beyannamenin her bir ortakça ayrı ayrı olarak sunulmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

 

Söz konusu belgeye isteklinin tüzel kişi olması halinde tekliflerinde vermesi zorunlu olduğundan söz konusu iş ortaklıklarının tüzel kişilik ortakları için değerlendirme yapılmış olup İpek İnş. Tic. Ltd. Şti - Zekeriya ÇİÇEK iş ortaklığının teklifinin incelenmesi neticesinde; iş ortaklığının pilot ortağı İpek İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin olduğu ve idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde yer verilen düzenlemeye ilişkin olarak 20.04.1998 tarih ve 4523 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi sayfasına yer verdiği, söz konusu belgede tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri bilgilerinin yer aldığı, ayrıca ekinde sermaye artırımına ilişkin 03.12.2004 tarih ve 6190 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi sayfasına yer verdiği bu haliyle idarişartnamenin 7.1.c.2 ve 7.1.p maddesi düzenlemesine ilişkin belgelere yer verdiği ve bu belgelerin asgari yeterlik kriterlerini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Alanya Göktürkler İnş. Turz. Öz. Eğt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Tekinoğulları Müh. Mim. Gıda Taş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin incelenmesi neticesinde; iş ortaklığın pilot ortağı Alanya Göktürkler İnş. Turz. Öz. Eğt. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde yer verilen düzenlemeye ilişkin olarak tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri bilgilerinin yer aldığı 07.09.2006 tarih 6637 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi sayfasına yer verdiği, özel ortak Tekinoğulları Müh. Mim. Gıda Taş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri bilgilerinin içeren Alanya Ticaret Odası ve Alanya Sicil Memurluğundan alınan belgelere teklifinde yer verdiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak iş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin idari şartnamenin 7.1.c.2 ve 7.1.p maddesi düzenlemesine ilişkin olarak teklifinde yer vermiş olduğu bu belgelerin asgari yeterlik kriterlerini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

           3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi ihaleye iş ortaklığı olarak teklif veren firmaların tekliflerinin, ihale komisyonuna şirket yetkilileri tarafından verilmesi gerekirken şirketi temsil etmeye yetkisi olmayan kişiler tarafından verildiğinin firmalarınca tespit edildiği, şirket imza sirkülerindeki imzalar ile teklif zarfını teslim eden kişilerin imzalarının incelenmesi gerektiği yönünde iddia da bulunduğu, söz konusu ihalenin açık ihale usulü ile ihale edildiği, Açık İhale Usulü ile ihale edilen işlere ilişkin idari şartnamede teklif zarflarının idareye teslim edilme koşullarına ilişkin olarak tekliflerin elden veya posta yoluyla gönderilebileceği yönünde düzenleme bulunduğu, iş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerce tekliflerinin idareye elden teslim edildiği, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden teklif zarflarının idareye teslim eden kişiye ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, teklif zarflarını teslim alan idare yetkilisinin ad ve imzasının bulunduğu, teklif zarflarının Kanunda ön görülen usul ve esaslara göre düzenlenip idareye elden veya posta yoluyla gönderilmesi yeterli olduğundan başvuru sahibinin bu konudaki iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasından ve idarenin başvuru sahibinin şikayetini uygun bulmadığı 30.01.2008 tarih ve 1051 sayılı yazısından ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen belgeler ile zarf içerisinde yer alan teklif mektubunun zarfa konularak verildiği anlaşılmıştır. Bu durum anılan Kanunun yukarıda aktarılan hükmüne aykırı olmakla birlikte zarf içerisinde yer alan teklif mektubu diğer belgelerle birlikte aynı zarf içerisinde idareye sunulduğu ve ihale tarihinde ilk oturumda katılımcıların huzurunda bu tespitin yapıldığı anlaşıldığından bu aykırılığın ihalenin sonucuna etkili bir aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda, anılan Yönetmeliğin (g) ve (ğ) bentlerine ilişkin olarak tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “İstenecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde; yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değerin altında kalmakla birlikte aynı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde de yer alan üst limit tutarının da altında kalan ihaleler hariç eşik değere eşit ve bu değerin üzerinde olan yapım ihalelerinde, bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin idarelerce istenilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

          22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/01 sayılı Kamu İhale Tebliğinde 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde de yer alan üst limit tutarının güncellenmiş karşılığının 1.019.908,00 YTL olduğu, incelenen ihalenin yaklaşık maliyeti dikkate alındığında bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin bu ihale için idarece istenilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

          Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 09.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.2. maddesinde yer alan “4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” şeklinde düzenlendiği, ihale ilanında yer alan bu düzenleme ile bankalardan temin edilecek belgeler isteklilerden ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler arasında sayılmış ancak söz konusu düzenlemeye idari şartnamede yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “istenecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen eşik değerin altında kalmakla birlikte aynı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan üst limit tutarının da altında kalan yapım işlerinde iş deneyim belgesinin aranması zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

         

            09.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3. maddesinde yer alan “4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” şeklindeki düzenleme ile teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi isteklilerden  ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler arasında sayılmış olmakla birlikte söz konusu düzenlemeye idari şartnamede yer verilmediği, ayrıca ihale ilanının 4.4. maddesinde benzer iş olarak, 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) Üst yapı (Bina) IV. Grup işler kabul edileceği ve İnşaat Mühendisliği ve Mimarlığın ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri olduğunun belirtildiği, idari şartnamede iş deneyim belgesine ilişkin olarak herhangi bir hususa yer verilmediği halde benzer iş tanımının “7.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler. İnşaat Mühendisliği ve her türlü yapım işleri” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler başlıklı” 41 inci maddesinde asgari yeterlik kriteri olarak isteklinin organizasyon yapısı (anahtar teknik personel) ile ihale konusu işin yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel (teknik personel) çalıştırılmasına ilişkin olarak asgari yeterlik kriteri belirleyebileceği düzenlenmiştir.

 

          İhale ilanının 4.3.2 maddesinde 1adet inşaat, 1 adet makine ve 1 adet elektik mühendisinin istekli bünyesinde anahtar teknik personel olarak bulunuyor olması gerektiği, ayrıca 4.3.3 maddesinde ihale konusu işin yerine getirilmesinde 1 adet inşaat, 1 adet makine ve 1 adet elektik mühendisinin teknik personel olarak çalıştırılacağına ilişkin olarak düzenlemeler yapıldığı ve bu hususlara ilişkin isteklilerin tekliflerinde yer verecekleri belgelerin belirtildiği, ancak idari şartnamede ise “mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.1 maddesinin;

 

          “7.3.1 Adet                   Pozisyon         Mesleki Unvan           Mesleki özellikleri

                        1                      Şantiye şefi     İnşaat Müh.                5 yıl deneyimli

                        1                      Mühendis        Makine Müh.              5 yıl deneyimli

                        1                      Mühendis        Elektrik Müh.             5 yıl deneyimli” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

         

          Söz konusu düzenlemeden istenilen personellerin ihale konusu işin yerine getirilmesinde bulundurulacak teknik personel olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 42 nci maddesinde idarenin, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebileceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebileceği hükme bağlanmıştır.

 

          İhale ilanının 4.3.3 maddesi düzenlemesi ile idarenin ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı tanımladığı ancak idari şartnamede bu konuda bir belirleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin ihalenin sonucuna etki etmediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde “ihale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y),

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir,

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

          Anılan Yönetmeliğin “İstenecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde; yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen eşik değerin altında kalmakla birlikte aynı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde de yer alan üst limit tutarının da altında kalan ihaleler hariç eşik değere eşit ve bu değerin üzerinde olan yapım ihalelerinde, bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin idarelerce istenilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

 

          22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/01 sayılı Kamu İhale Tebliğinde, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde de yer alan üst limit tutarının güncellenmiş karşılığının 1.019.908,00 YTL, incelenen ihalenin yaklaşık maliyetinin ise bu tutarın üzerinde olduğu dikkate alındığında, bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin bu ihale için idarece istenilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmıştır.

 

          Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 09.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.2. maddesinde yer alan “4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler” şeklinde düzenlendiği, ihale ilanında yer alan bu düzenleme ile bankalardan temin edilecek belgeler isteklilerden ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler arasında sayılmış, ancak söz konusu düzenlemeye idari şartnamede yer verilmediği tespit edilmiş olup bu hususun mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “istenecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinde yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen eşik değerin altında kalmakla birlikte aynı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan üst limit tutarının da altında kalan yapım işlerinde iş deneyim belgesinin aranması zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

         

            09.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3. maddesinde yer alan “4.3.1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” şeklindeki düzenleme ile teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi isteklilerden  ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler arasında sayılmış olmakla birlikte, söz konusu düzenlemeye idari şartnamede yer verilmediği, ayrıca ihale ilanının 4.4. maddesinde benzer iş olarak, 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin (B) Üst yapı (Bina) IV. Grup işler kabul edileceği ve İnşaat Mühendisliği ve Mimarlığın ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri olduğunun belirtildiği, idari şartnamede iş deneyim belgesine ilişkin olarak herhangi bir hususa yer verilmediği halde benzer iş tanımının “7.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler. İnşaat Mühendisliği ve her türlü yapım işleri” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler başlıklı” 41 nci maddesinde asgari yeterlik kriteri olarak isteklinin organizasyon yapısı (anahtar teknik personel) ile ihale konusu işin yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel (teknik personel) çalıştırılmasına ilişkin olarak asgari yeterlik kriteri belirleyebileceği düzenlenmiştir.

 

          İhale ilanının 4.3.2 maddesinde 1adet inşaat, 1 adet makine ve 1 adet elektik mühendisinin istekli bünyesinde anahtar teknik personel olarak bulunuyor olması gerektiği, ayrıca 4.3.3 maddesinde ihale konusu işin yerine getirilmesinde 1 adet inşaat, 1 adet makine ve 1 adet elektik mühendisinin teknik personel olarak çalıştırılacağına ilişkin olarak düzenlemeler yapıldığı ve bu hususlara ilişkin isteklilerin tekliflerinde yer verecekleri belgelerin belirtildiği, ancak idari şartnamede ise “mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.1 maddesinin;

 

          “7.3.1 Adet                   Pozisyon         Mesleki Unvan           Mesleki özellikleri

          1                                    Şantiye şefi     İnşaat Müh.                5 yıl deneyimli

          1                                    Mühendis        Makine Müh.              5 yıl deneyimli

          1                                    Mühendis        Elektrik Müh.             5 yıl deneyimli” şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir.

         

          Söz konusu düzenlemeden istenilen personellerin ihale konusu işin yerine getirilmesinde bulundurulacak teknik personel olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda mevzuat gereği istekli bünyesinde ihale tarihinden önce işe alınmış ve istekli bünyesinde bulunuyor olması gereken anahtar teknik personele ilişkin olarak ihale dokümanında herhangi bir düzenlemeye yer verilmeyerek sadece ihale ilanında yer verilerek ihaleye katılımın daraltıldığı değerlendirilmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 42 nci maddesinde idarenin, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebileceği ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebileceği hükme bağlanmıştır.

 

          İhale ilanının 4.3.3 maddesi düzenlemesi ile idarenin ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı tanımladığı ancak idari şartnamede bu konuda bir belirleme yapılmadığı tespit edilmiş olup bu hususun ihaleye katılımı daralttığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul