İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1029
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :9
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1029
Şikayetçi:
 Çalışkan İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti, İncilipınar Mahallesi Nail Bilen Cad. Kantar İş Merkezi Kat:1 Nu:109 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, GASKİ Genel Müdürlüğü, İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. 27090 Şehitkamil/ GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2778
Başvuruya konu ihale:
 2007/157050 İhale Kayıt Numaralı “DY6-Dy10 Depoları Arasındaki ÖGB İçmesuyu Hattının Çelik Boru İle Değiştirilmesi ve Su Depolarında Onarım Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2008 tarih ve 06.00.66.0176/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            GASKİ Genel Müdürlüğü’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “DY6-Dy10 Depoları Arasındaki ÖGB İçmesuyu Hattının Çelik Boru İle Değiştirilmesi ve Su Depolarında Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çalışkan İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2008 tarih ve 2778 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 09.01.2008 tarihli kesinleşen ihale kararı ile, şikayete konu ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin aynı zamanda söz konusu yapım işinin projelerini üstlenen kişi olduğunu öğrendikleri, bu hususun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine aykırı olduğu, yapımı devam eden ya da yeni tamamlanan I. Kısım yapım işinin de yüklenicisinin söz konusu firma olduğu, bu firmanın aynı zamanda o işin danışmanlık hizmetini de yapmış olduğu,

 

2) İhale dokümanında Ø800’lük hatlara yer verildiği, ancak kesinleşen ihale kararından sonra, bu imalatların daha önce yapıldığını öğrendikleri, idare şikayet başvurusunda bulunduklarında bu projelerin sehven dokümana konulduğu cevabını aldıkları, söz konusu imalatların şehir içinde olduğu ve üst kaplamalarının da yapıldığı göz önüne alındığında, hatların var olup olmadığının işin projesini hazırlayan firma haricindeki diğer firmalarca bilinmesinin imkânsız olduğu, Ø800’lük hatların projelerde yer almasının yanıltıcı bilgi vermekle birlikte, tekliflerin bu projelerin yapılacağı dikkate alınarak hazırlandığı göz önüne alındığında söz konusu ihalede eşit muamele ve rekabetin ortadan kalktığı ve 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı hareket edildiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun ‘İhaleye katılamayacak olanlar’ başlıklı 11 inci maddesinde;

 

            “İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

 

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmüne yer verilmiş,

 

Kanunun ‘Yasak fiil veya davranışlar’ başlıklı 17 nci maddesinde 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar hakkında yasaklılık işleminin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunun ‘Tanımlar’ başlıklı 4 üncü maddesinde ise;

 

Hizmet; bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması ve benzeri diğer hizmetler,

 

Hizmet sunucusu; hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler,

 

Danışman; danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucuları,

 

Olarak tanımlanmıştır.

 

‘Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler’ başlıklı 48 inci maddesinde;

 

“ÇED raporu hazırlanması, plân, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim gibi teknik, malî, hukuki veya benzeri alanlarda niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaşık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilen hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınabilir.

 

Danışmanlık hizmet ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ancak, aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde bu bölümde belirtilen özel hükümler uygulanır. Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, şikayete konu yapım işinin projelerinin daha önce ihale edilen bir iş kapsamında Özge Proje Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’nce İnşaat mühendisi Ali Aytaç ÖZDEMİR ve Sevda ÖZDEMİR tarafından hazırlandığı, bu projelerin yüklenicisinin Özalp İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. olduğu, projelerin bu firmanın vekaleti ile Ali Aytaç ÖZDEMİR tarafından imzalandığı, ihaleye teklif veren Özalp İnş. Enerji Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin, 5 Ekim 2005 tarih ve 6404 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmadan önceki ticaret ünvanının Özalp İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. olduğu, ihaleye teklif veren Özalp İnş. Enerji Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin hissedarları ve/veya şirket müdürleri arasında Ali Aytaç ÖZDEMİR’in bulunmadığı, idareden alınan yazıda ise özetle;

 

Özge Proje Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’nce İnşaat mühendisi Ali Aytaç ÖZDEMİR ve Sevda ÖZDEMİR tarafından hazırlanan projelerin, 1997 yılında ihale edilen yapım işinin Özalp İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ne devredilmesi üzerine, yapım işi kapsamında teklif fiyatına dahil olmak üzere ihaleyi alan Özalp İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından çizdirildiği, işin yasal keşif artışı dahilinde tamamlanmayacağı anlaşılarak çizilmiş olan bu projeler üzerinden şikayete konu işin ihalesinin yapıldığı belirtilmiştir.

 

Yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri, şikayete konu ihalede tesis edilen işlemlerle birlikte değerlendirildiğinde;

 

1997 yılında yapılan bir ihale kapsamında sözleşmeye bağlanan işin sözleşmesini devralan yüklenici Özalp İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nce projelerin çizdirilmesi işlemine ilişkin, 4734 sayılı Kanun kapsamında danışmanlık hizmeti alımı mı yoksa hizmet alımı mı olduğu yönünde bir belirleme yapılamayacağından, bu hususa ilişkin iddia yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu işin ihale dokümanları kapsamında planlar incelendiğinde; Ø800’lük çelik boruların DM2-DM7 arasında 1514,50m., DM7-DM10 arasında 586 m. olarak belirlendiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde Ø800’lük çelik boru imalatının 586 m. olarak öngörüldüğü ve tekliflerin bu miktar üzerinden hazırlanarak sunulduğu, söz konusu bu imalatın yaklaşık maliyete oranının %5 civarında olduğu görülmüştür.

 

            İdareye şikayet başvurusunda bulunulması üzerine idarece şikayet başvurusuna verilen cevapta, geçmiş yıllarda yapılan Ø800’lük hatların projelerinin sehven ihale dokümanına eklendiği ifade edilmiştir.

 

Ancak, ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, yüklenici yaptığı imalatın bedelini alacağından ve yapılmayan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmesi söz konusu olmayacağından, bu hususa ilişkin iddia yerinde görülmemiştir.

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) bendi uyarınca Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            İdarenin ihale dokümanı içerisinde isteklilere vermiş olduğu teklif mektubu eki cetvelde yer alan işler incelendiğinde, işin esas itibarıyla mevcut içme suyu hatlarının muhtelif çapta çelik borularla değiştirilmesi ile su depolarında boya, fayans ve döşeme kaplaması imalatlarını içerdiği, her bir kaleme ilişkin metrajların belirtildiği ve yapım şartlarına ilişkin birim fiyat tariflerinin verildiği, teklif mektubu eki cetvelin 31 inci sırasında ise tek katlı sosyal tesis yapılmasına ilişkin bir kaleme yer verildiği görülmüştür.

 

            Bu kalemin ise, yaklaşık 110 m2 taban alanlı bodrum+zemin kattan oluşan bir bina yapımına ait olduğu, uygulama projelerinin ihale dokümanı kapsamında isteklilere verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir.” hükmü uyarınca, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmama durumu hariç, bina işlerinde uygulama projesi üzerinden ihaleye çıkılma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘Yapım İşlerinde Karma Teklif’ başlıklı bölümünde; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilmesinin mümkün olduğu, bu durumda ihale konusu işin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesinin mümkün bulunduğu belirtilerek, ihale konusu işin uygulama projesi yapılan ve yapılamayan bölümlerden oluşması halinde, bu işin ihale edilmesinde ne şekilde hareket edilmesi gerektiğine dair açıklamalara yer verilmiştir.

 

            İdarece teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde, uygulama projesi bulunan bir bina işi için, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen işlerde olduğu gibi, tek bir kalem öngörüldüğü, bu kalemin içinde başka imalat gruplarına yer verilmediği ve bu nedenle idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

KARŞI OY

İncelemeye konu ihalede;

 

Geçmiş yıllarda yapılan 586 m. uzunluğunda  Ø800’lük çelik boru imalatına ait projelerin ihale dokümanına eklendiği, bu imalata teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde de yer verildiği görülmüştür.

 

Daha önceki yıllarda yaptırılmış olan Ø800’lük hatların projelerinin sehven ihale dokümanına eklendiği idarece ifade edilmekle birlikte, teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde bu iş kalemi için öngörülen miktarların da sehven eklendiği ifade edilen projeler esas alınarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Ancak, teklif birim fiyat usulü ile ihale edilmiş olsa bile, yapılmayacak imalatlara ilişkin bir imalat kalemi öngörülmüş olmasının, teklif bedellerinin yükselmesine, imalatın yapılmayacağından bir şekilde haberdar olan isteklilerin bu kaleme teklif edecekleri bedelle toplam teklif fiyatlarının değişmesine ve rekabet ortamının bozulmasına, tekliflerin sağlıklı değerlendirilememesine ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ihtilaflara yol açacağı gibi ihale dokümanının sağlıklı hazırlanmamış olmasının idarenin güvenirliğini de zedeleyeceği düşüncesiyle, şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

Aynı şekilde; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilmesi gereken bir bina işi, teklif birim fiyat usulüyle gerçekleştirilen ihalede bir imalat kalemi olarak öngörülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmama durumu hariç, bina işlerinde uygulama projesi üzerinden ihaleye çıkılma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘Yapım İşlerinde Karma Teklif’ başlıklı bölümünde; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilmesinin mümkün olduğu, bu durumda ihale konusu işin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesinin mümkün bulunduğu belirtilerek, ihale konusu işin uygulama projesi yapılan ve yapılamayan bölümlerden oluşması halinde, bu işin ihale edilmesinde ne şekilde hareket edilmesi gerektiğine dair açıklamalara yer verilmiştir.

 

Tek katlı sosyal tesis yapılmasına ilişkin bütün imalatların teklif birim fiyat eki cetvelde tek bir iş kalemi olarak düzenlenmiş olması ve anahtar teslimi götürü bedel ihale edilmesi gereken bina yapımı işinin, teklif birim fiyat ihale edilmiş olmasının, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan hükme aykırı olduğu, işin bu kısmının anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilmesi gerektiği ve bu aykırılığın da ihalenin iptalini gerektirdiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Geçmiş yıllarda yapılan 586 m. uzunluğunda  Ø800’lük çelik boru imalatına ait projelerin ihale dokümanına eklendiği, bu imalata teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde de yer verildiği görülmüştür.

 

Daha önceki yıllarda yaptırılmış olan Ø800’lük hatların projelerinin sehven ihale dokümanına eklendiği idarece ifade edilmekle birlikte, teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde bu iş kalemi için öngörülen miktarların da sehven eklendiği ifade edilen projeler esas alınarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Ancak, teklif birim fiyat usulü ile ihale edilmiş olsa bile, yapılmayacak imalatlara ilişkin bir imalat kalemi öngörülmüş olmasının, teklif bedellerinin yükselmesine, imalatın yapılmayacağından bir şekilde haberdar olan isteklilerin bu kaleme teklif edecekleri bedelle toplam teklif fiyatlarının değişmesine ve rekabet ortamının bozulmasına, tekliflerin sağlıklı değerlendirilememesine ve sözleşmenin yürütülmesi aşamasında ihtilaflara yol açacağı gibi ihale dokümanının sağlıklı hazırlanmamış olmasının idarenin güvenirliğini de zedeleyeceği düşüncesiyle, şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

Aynı şekilde; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilmesi gereken bir bina işi, teklif birim fiyat usulüyle gerçekleştirilen ihalede bir imalat kalemi olarak öngörülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmama durumu hariç, bina işlerinde uygulama projesi üzerinden ihaleye çıkılma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘Yapım İşlerinde Karma Teklif’ başlıklı bölümünde; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilmesinin mümkün olduğu, bu durumda ihale konusu işin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmesinin mümkün bulunduğu belirtilerek, ihale konusu işin uygulama projesi yapılan ve yapılamayan bölümlerden oluşması halinde, bu işin ihale edilmesinde ne şekilde hareket edilmesi gerektiğine dair açıklamalara yer verilmiştir.

Tek katlı sosyal tesis yapılmasına ilişkin bütün imalatların teklif birim fiyat eki cetvelde tek bir iş kalemi olarak düzenlenmiş olması ve anahtar teslimi götürü bedel ihale edilmesi gereken bina yapımı işinin, teklif birim fiyat ihale edilmiş olmasının, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan hükme aykırı olduğu, işin bu kısmının anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilmesi gerektiği ve bu aykırılığın da ihalenin iptalini gerektirdiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul