En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-103
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-103 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 03.03.2008 tarih, 2008/UY.Z-1030 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :82
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-103
Şikayetçi:
 Prof. Dr. Recep SEYMEN, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Beyazıt / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı,Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No.25 Merter / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5794.2
Başvuruya konu ihale:
 2005/85731 İhale Kayıt Numaralı “TEM Otoyolu F1 Yarış Pisti Bağlantı Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 06.01.74.0120/2007-49E sayılı İkinci Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 05.07.2005 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “TEM Otoyolu F1 Yarış Pisti Bağlantı Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Prof. Dr. Recep SEYMEN’in 21.02.2007 tarih ve 5794.2 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri, Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile İkinci Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan köprü, kavşak, yol inşaatı ihalelerinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen pazarlık usulü ile ihale edilmesinin şartları oluşmadığı halde ihalelerin pazarlık usulü ile yapıldığı iddia edilmektedir.

 

            02.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-174.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilen TEM Otoyolu F1 Yarış Pisti Bağlantı Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı ihalesi ile ilgili inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin gerekçe raporu baz alınarak alınan Başkanlık Makamı Onayında “…21 Ağustos 2005 tarihinde ülkemizde yapılacak olan Formula 1 yarışlarının ülke bütçesine katkısı büyük olup, ülkemizin tanıtımı açısından önemli bir fırsattır. Yarışların 3 gün süreceği, pistin 20 yıl boyunca dünyanın en iyi pisti olma özelliğini sürdürebileceği, her yıl uluslararası en az 3 organizasyonun yapılabileceği, diğer günlerde de çeşitli ulusal etkinliklerin yapılabileceği planlanmaktadır.

 

İstanbul Akfırat beldesinde gerçekleştirilecek olan bu organizasyonun seyirci kapasitesi 150 bin kişi olup, emniyet görevlileri, basın mensupları v.b. kişilerle beraber 200 bin kişiyi bulacağı, ayrıca beraberinde 40-50 bin aracın geleceği tahmin edilmektedir. Organizasyon sırasında oluşabilecek olağanüstü bir durum veya bir afet durumunda yarış alanının boşaltılması işlemi, 2x3 şeritli bir yol için hesaplamalara göre yaklaşık 10 saat sürecektir.

 

Söz konusu seyirci kitlesinin Formula 1 pistine ulaşımının rahat sağlanabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmakta olduğu yolun yetersiz olması nedeniyle, alternatif bağlantı yollarının yapılmasına acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Yasasında; "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" durumunda ihalenin 2l-b maddesine göre yapılabileceği hususu belirtilmiştir.

 

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yapı İşleri Müdürlüğünce acilen restorasyon çalışmaları yapılması gereken ‘TEM Otoyolu F1 Yarış Pisti Bağlantı Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı’ işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21-b maddesine istinaden pazarlık usulü ile yaptırılmasına…” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            23.06.2005 tarihli ihale onay belgesinde, bahse konu ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık şeklinde belirlendiği ve ilan yapılmayacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

            ……

            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir…”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

 

 

            Anılan Kanunun pazarlık usulüne ilişkin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda ihalenin pazarlık usulüyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Kanun maddesinde ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların “ortaya çıkması” halinde pazarlık usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında; incelemeye konu ihalenin bu nitelikte bir olay olmadığı, ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği, ayrıca idarenin pazarlık usulünü seçmesinin gerekçesi olarak gösterilen Formula 1 pistine ulaşımının rahat sağlanabilmesi için alternatif bağlantı yollarının yapılması hususunun “ani ve öngörülmeyen” bir olay olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

 

            Ayrıca İdare Olur’unda belirtilen gerekçeler dikkate alındığında ve bu gerekçelerin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesindeki şartlara uygun olduğunun kabulü halinde, İstanbul ilindeki tüm ihalelerin anılan Kanun maddesindeki pazarlık usulü ile yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Oysa anılan Kanunun 5 inci ve 21 inci maddesindeki hükümlerin amacının bu olmadığı açıkça ortadadır.

 

            İşin niteliği ve sözleşmesinde işin süresinin 150 gün olarak belirlendiği de göz önüne alındığında, idarenin gerekçelerinin Kanunun aradığı koşulları taşımadığı görülmektedir. Söz konusu ihale de Kanunda öngörülen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahsedilemeyeceği için söz konusu ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğu ile karşılaşılmadığı, dolayısıyla idare tarafından pazarlık usulü ile ihale yapılmasının koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından yapılan işlem anılan Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Bu itibarla; söz konusu işin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir…” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul