İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1034
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :18
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1034
Şikayetçi:
 As-Yol Yapı San. ve Tic. A. Ş, İncirli Caddesi 68/7 Bakırköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, Barbaros Bulvarı 56 34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2754
Başvuruya konu ihale:
 2007/151885 İhale Kayıt Numaralı “Kavacık-Beykoz Yolu İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.02.2008 tarih ve 06.00.64.G020/2008-15 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü’nce 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kavacık-Beykoz Yolu İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak As-Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş’nin 24.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2008 tarih ve 2754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)İdarece ihale üzerinde bırakılan Gökçenay İnş. Ltd. Şti. firmasının teklif ekinde ilanın diğer hususlar bölümünde istenilen fiyat analizlerinin yer almadığı, buna rağmen idarenin teklif ekinde istemiş olduğu belgeleri sunmayan isteklinin teklifin geçerli kabul etmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesine aykırı olduğu,

 

2)İlanın diğer hususlar bölümünde yer alan hususların ihale dokümanı içeriğinde ve ihale şartnamesinde yer almadığı, söz konusu hususun 4734 sayılı Kanunun 13, 24, 25 ve 26 ncı maddelerine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

           

            Başvuru sahibinin Kuruma yapmış olduğu 24.01.2008 tarih ve 2754 sayılı itirazen dilekçesinde yer alan bir ve ikinci iddiaları bağlantılı olması nedeniyle birlikte değerlendirilmiştir.

 

            İlanın “Diğer Hususlar” bölümünde; “İstekliler aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde belirtilen iş kalemlerine ilişkin her bir poz için ayrı ayrı birim fiyat analizlerini ayrıntılı olarak sunmak zorundadır. Ayrıca istekliler işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşulları da belirtecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde ise; ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan hususlara ilişkin düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin “İhale Komisyon Kararı Açıklamalar Kısmına İlişkin Gerekçeli Karar Tutanağı”nın 2 nci maddesinde; “ihale ilanını Diğer Hususlar bölümüne sehven “İstekliler aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde belirtilen iş kalemlerine ilişkin her bir poz için ayrı ayrı birim fiyat analizlerini ayrıntılı olarak sunmak zorundadır. Ayrıca istekliler işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşulları da belirtecektir.” ifadesi yazılmasına rağmen ihale dokümanını oluşturan idari şartname, sözleşme tasarısı, yapım işleri genel şartnamesi, standart formlar, birim fiyat tarifleri içinde ilanda yer alan düzenlemeye yer verilmemiştir.”,

 

Aynı karar tutanağının 12 nci maddesinde; “İhale ilanında sehven yer alan diğer hususlar bölümündeki birim fiyat analizleri ve işin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullara göre tekliflerini hazırlaması muhtemel firmaların olabileceği göz önüne alınarak yapılan değerlendirmemizde bu hususun teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hata oluşturmadığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu madde 5 Temel İlkeler başlıklı maddesinde belirtildiği üzere saydamlığı, rekabeti ve eşit muameleyi zedeleyecek bir unsur ve herhangi bir aykırılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.” denilmektedir.

 

Ayrıca işe ait ilanın isteklilere verilen doküman içerisinde de yer almadığı ifade edilmektedir.

 

Söz konusu ihalede; MAK-YOL İnş. San. Turz. ve Tic. A.Ş, DOĞUSAN İnş. San. Turz. ve Tic. Ltd. Şti., Yeraltı Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Depar İnş. Lti. Şti., Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş, Umut İnş. Ltd. Şti. ile başvuru sahibi  As-Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş firmalarının  ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan analizleri teklif ekinde sunduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece ihale üzerinde bırakılan Gökçenay İnş. Ltd. Şti. firması ile Ahmet Nihat Özsan İnş. San. A.Ş firmasının teklif ekinde ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde istenilen analizleri sunmadığı halde ihale komisyonu tarafından;  gerekçeli karar tutanağında ilanda yer alan düzenlemenin sehven yapıldığı, bu nedenle söz konusu isteklilerin teklif ekinde analizleri sunmamaları aykırılık olarak görülmediğinden teklifin geçerli kabul edildiği anlaşılmıştır. 

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci paragrafında, “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun hükmüne aykırı olarak işin idari şartnamesi ile ilanındaki anılan düzenlemelerin birbiriyle açıkça çeliştiği, bu nedenle ihale ilanı ile ihale dokümanı arasındaki farklı düzenlemelerin ihaleye katılmak isteyenlerin tereddüde düşmesine neden olacağı, ayrıca ihaleye teklif sunan istekliler arasında dahi bazılarının idarece ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde istenilen belgeleri sunduğu bazılarının sunmadığı, dolayısıyla istekliler arasında tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır. 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi   yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

c)4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinde yer alan kurallara aykırılık yönünden yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kanunun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesinde; bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş olup  (c) bendinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede; “Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin (Standart Form-KİK001.2/Y) Form”da ihale konusu işe ait proje türünün belirlenmediği, ancak aynı formda ihale usulünün; “Yapılacak işin kavşak rehabilitasyonu ve kavşak düzenlemesi işi olması nedeni ile bazı uygulamalarla ilgili detaylara ancak işin yapımı sırasında karar vermek mümkün olacağından, uygulama öncesi kesin raporun belirlenmesinin imkanı bulunmamaktadır. Yerleşim alanlarının hızla gelişmesi sonucu artan trafik sayıları nedeni ile kavşak rehabilitasyonu ve kavşak düzenlemesi işlerinin trafik güvenliği, can ve mal emniyeti yönünden acil olarak ihale edilerek bir an önce yapım işlerine başlanılması işin teklif birim fiyat alınarak ihale edilmesine karar verilmiştir.” şeklindeki gerekçe ile “Teklif Birim Fiyat” olarak belirlendiği, diğer taraftan idarece gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında projelerin bulunmaması nedeniyle;  idareden 18.02.2008 tarih ve 320-3449 sayılı yazı ile ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen projelerin birer onaylı suretlerinin tekrar istenilmesi sonucunda,  21.02.2008 tarih ve 5704 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınan idare yazısı ekinde sadece geometrik vaziyet planı gönderilmiştir.

 

İdarece gönderilen geometrik vaziyet planı üzerinde yapılan incelemede; projenin “Kavacık Meydanı – Mihribat Caddesi Tem Bağlantı Yolu Kesişimi “ işine ait geometrik vaziyet planı olduğu, ihale konusu işin ise; “Kavacık - Beykoz Yolu İkmal İnşaatı” olduğu, söz konusu işe ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri incelendiğinde ihale konusu işin bünyesinde; toprak işlerinin, küçük sanat yapılarının,  büyük sanat yapılarının, üst yapı işlerinin, trafik güvenlik işlerinin yer aldığı tespit edilmiştir.  

 

Söz konusu işlere ait işin niteliğine göre kesin veya uygulama ve detay projelerinin ihale işlem dosyası kapsamında yer almadığı, ancak Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin “Projeler ve Projelerin Tatbiki” başlıklı 43 ncü maddesinde; “….Büz, kutu menfez, tabliyeli veya kemer menfez, her türlü tahkimat, istinat duvarı vs. gibi yapıların projeleri iş programına uygun olarak tiplere göre yüklenici tarafından hazırlanacak her sanat yapısına başlama tarihinden bir hafta önce Yapı Denetim Görevlisine verecektir…, ayrıca; …Yüklenici tarafından hazırlanan projeler için yükleniciye her hangi bir bedel ödenmez.” denilmektedir.

 

İdarece 21.02.2008 tarih ve 5704 sayılı yazı ile bilahare gönderilen geometrik vaziyet planı dışında anılan işlere ait işin niteliğine göre kesin veya uygulama ve detay projelerinin ihale işlem dosyası kapsamında yer almadığı, hatta işe ilişkin Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 43 ncü maddesinde; söz konusu projelerin yüklenici tarafından hazırlanacağının ifade edildiği, dolayısıyla ihale konusu işe ait idarede Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde öngörülen projelerin mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca; işin niteliğine göre kesin veya uygulama ve detay projelerinin hazırlanmadan yaklaşık maliyetin dahi sağlıklı hesaplanamayacağı, bu haliyle ihaleye çıkılmasının 4734 sayılı kanunun 62 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 26 adet ihale dokümanının satın alındığı, 9 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul