İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-104
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :83
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-104
Şikayetçi:
 Prof. Dr. Recep SEYMEN, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Beyazıt / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı,Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No.25 Merter / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5794.40
Başvuruya konu ihale:
 2006/170260 İhale Kayıt Numaralı “Eyüp İlçesi Sayayolu Altgeçit Köprüsü Bağlantı Yolları ve Ortak Altyapı 2. Kısım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 06.02.12.0120/2007-45E sayılı İkinci Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 16.11.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Eyüp İlçesi Sayayolu Altgeçit Köprüsü Bağlantı Yolları ve Ortak Altyapı 2. Kısım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Prof. Dr. Recep SEYMEN’in 21.02.2007 tarih ve 5794.40 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri, Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile İkinci Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan köprü, kavşak, yol inşaatı ihalelerinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen pazarlık usulü ile ihale edilmesinin şartları oluşmadığı halde ihalelerin pazarlık usulü ile yapıldığı iddia edilmektedir.

 

            02.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-212.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilen Eyüp İlçesi Sayayolu Altgeçit Köprüsü Bağlantı Yolları ve Ortak Altyapı 2. Kısım İnşaatı ihalesi ile ilgili inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İstanbul Valiliğinin idareye yazdığı 04.07.2005 tarih ve 8062 sayılı yazısında özetle; İstanbul’un jeopolitik konumu, 15 milyona yaklaşan nüfusu, tarihi, ticari, kültürel değerleriyle Türkiye’de ve dünya coğrafyası içinde önemli yeri olduğu, bunun da İstanbul’un her açıdan yaşanabilir dünya şehri standartlarına ulaşmayı zorunlu kıldığı, ayrıca bölgenin deprem coğrafyası içinde yer alması nedeniyle olası bir depreme karşı yol, köprü, kavşak ve viyadüklerin açık tutulması, alternatif yol güzergahlarının sağlanması, diğer taraftan şehrin nüfusunun hızla artması, turizm hareketleri, önemli ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, organizasyonlar ve kongrelerin düzenlenmesi nedeniyle altyapı hizmetlerinin ve idarenin yol, köprü ve kavşak düzenlemelerinin ivedilikle ihale edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

İdarenin gerekçe raporu baz alınarak alınan Başkanlık Makamı Onayında “…Eyüp İlçesi Saya Yolu ile Atatürk Bulvarı hemzemin bir kesişim ile birbirine bağlanmaktadır. Saya yolundan gelen trafik akımı Atatürk Bulvarı doğu yönüne kanalize edilmektedir. Saya yolundan Atatürk Bulvarı-batı yönüne gitmek isteyen araçlar bulvar üzerindeki Güzel Sokak kesişimini kullanarak ‘u’ dönüşü yapmak suretiyle batı yönünü kullanmaktadır. Trafik sayımlarından çıkan sonuca göre özellikle akşam saatlerinde artan trafik hacmi nedeniyle ‘u’ dönüşünden kaynaklanan trafik sıkışıklıkları meydana gelmektedir. Aynı zamanda burada bulunan ilköğretim okullarından dolayı yüklü bir yaya trafiği de söz konusu olmaktadır.

 

Mevcut durumun getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Sayayolu Caddesinden gelen ve Atatürk Bulvarı yönünü kullanmak isteyen araçların ana trafik akımını oluşturduğu görülmektedir. Sayayolu ile Atatürk Bulvarı kesişimini ortadan kaldıran bir altgeçit yapılarak Sayayolu-Atatürk Bulvarı batı yönündeki trafiğin kanalize edilmesinin sorunu önemli ölçüde çözeceği görülmüştür

 

Bu nedenle Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce ‘Eyüp İlçesi Sayayolu Altgeçit Köprüsü Bağlantı Yolları ve Ortak Altyapı 2. Kısım İnşaatı’ işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21-b maddesine istinaden pazarlık usulü ile yaptırılmasına…” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            01.11.2006 tarihli ihale onay belgesinde, bahse konu ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık şeklinde belirlendiği ve ilan yapılmayacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

            ……

            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir…”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanunun pazarlık usulüne ilişkin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda ihalenin pazarlık usulüyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Kanun maddesinde ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların “ortaya çıkması” halinde pazarlık usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında; incelemeye konu ihalenin bu nitelikte bir olay olmadığı, ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği, ayrıca idarenin pazarlık usulünü seçmesinin gerekçesi olarak gösterilen artan trafik hacminin meydana getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılması ve trafiğin kanalize edilmesi hususunun “ani ve öngörülmeyen” bir olay olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

 

            Ayrıca Valilik yazısı ve İdare Olur’unda belirtilen gerekçeler dikkate alındığında ve bu gerekçelerin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesindeki şartlara uygun olduğunun kabulü halinde, İstanbul ilindeki tüm ihalelerin anılan Kanun maddesindeki pazarlık usulü ile yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Oysa anılan Kanunun 5 inci ve 21 inci maddesindeki hükümlerin amacının bu olmadığı açıkça ortadadır.

 

            Diğer taraftan, İstanbul Valiliğinin 04.07.2005 tarihli yazısında bu iş ile birlikte diğer yol, köprü ve kavşak düzenlemeleri inşaatlarının ivedilikle yapılması istense de bu yazının işin pazarlık usulü ile yapılmasının hukuki gerekçesi olamayacağı açıktır. Çünkü 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde pazarlık usulünün şartı olarak “ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması” durumu düzenlendiği halde, söz konusu yazıda sadece İstanbul’un deprem bölgesinde olduğundan bahisle “ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkmasının ihtimal dahilinde olduğu” ifade edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ani ve beklenmeyen olayların “ortaya çıkma ihtimalini” değil “ortaya çıkması” durumunu pazarlık usulünün kullanılabilmesinin gerekçesi olarak kabul ettiği dikkate alındığında Valilik tarafından yazılan yazının da hukuken “ihalenin usulünü tespit etmekte dayanak olarak kullanılamayacağı” anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca idarece ihale konusu işin ivedi olarak yapılması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu ihalenin Valilik yazısı doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılmasına karar verildiği, anılan kararda işin ivedi olarak yapılması gerektiğinin belirtildiği, buna karşın anılan işin Valilik yazısından 16 ay sonra pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı, geçen bu sürede ihale konusu işin açık ihale usulü ile ihale edilmesi mümkün olduğu halde, anılan işin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Bu itibarla; söz konusu işin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir…” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

 

1-)  4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinde “Aşağıda belirtilen  hallerde pazarlık usulu ile ihale yapılabilir:

……..

b) Doğal afetler , salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani  beklenmeyen ve idare tarafından önceden öngörülemeyen  olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” Hükmü yer almıştır.

 

      İdarenin yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere söz konusu işin bir an önce  ivedi olarak yapılması gerektiğinden yapılan ihale 4734 sayılı yasanın 21/b maddesine uygun olduğu,

 

2-) Kararda  “…kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği en son tarihin  20.03.2006 olduğu ve idarece  4734 Sayılı Kanun’un  41 ve 42 inci maddelerinde öngörülen sürelere uyulmadan sözleşmenin  17.03.2006 tarihinde imzalandığı tespit edilmiş olup,” denmiştir.

 

4734 Sayılı yasanın 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında “…İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin  tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” Hükmü yer almıştır.

 

Sözkonusu ihalede;  ihale sonucunun tebliğden sonraki beş günde ve daha sonrasında  İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin  açıklama talebinde ve şikayet başvurusu yapmamaları  nedeniyle sözleşmenin beş günlük süre beklenmeden imzalanması esasa etkili bir durum değil ve  hak kaybına neden olmamıştır.Nitekim Kamu İhale Kurulu’nun 03.07.2006 tarih ve 2006/.UYZ-1592 sayılı, 22.03.2007 tarih ve 2007/UH..Z-1071 sayılı, 09.04.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1279 sayılı, 31.10.2007 tarih ve 2007/UYZ-3524 sayılı  Kararlarında da  bu husus açık olarak belirtilmektedir. Sözleşmenin  41 ve 42 inci maddelerine  uygun olduğu ve iddia sahibinin sözleşme imzalanmasından sonra şikayette bulunması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinin d bendinde “ Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması, koşulu aranır” düzenlemesi nedeniyle

 

Şikayetin reddedilmesi  gerekçesi ile ,  çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

AYRICA

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)                  İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)                  Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi, Kararlarından birini verir…”şeklinde düzenlenmiştir.

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar :  iddiaların yerinde bulunmadığı  veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi   şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı  ilgili idareye aittir.” Olduğu görüşüyle kurulun  “bildirim yapılması” kararına katılmıyoruz.

                                                                

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul