İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-105
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :84
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-105
Şikayetçi:
 Prof. Dr. Recep SEYMEN, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Beyazıt / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı,Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No.25 Merter / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5794.31
Başvuruya konu ihale:
 2006/14098 İhale Kayıt Numaralı “Güngören İlçesi Mehmet Akif Kavşağı ve Çevresi Yol, Ortak Altyapı Düzenleme İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 06.02.03.0120/2007-36E sayılı İkinci Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 15.02.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Güngören İlçesi Mehmet Akif Kavşağı ve Çevresi Yol, Ortak Altyapı Düzenleme İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Prof. Dr. Recep SEYMEN’in 21.02.2007 tarih ve 5794.31 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri, Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile İkinci Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yapılan köprü, kavşak, yol inşaatı ihalelerinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen pazarlık usulü ile ihale edilmesinin şartları oluşmadığı halde ihalelerin pazarlık usulü ile yapıldığı iddia edilmektedir.

 

            02.10.2007 tarih ve 2007/AK.Y-203.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilen Güngören İlçesi Mehmet Akif Kavşağı ve Çevresi Yol, Ortak Altyapı Düzenleme İnşaatı ihalesi ile ilgili inceleme iddialarla sınırlı olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İstanbul Valiliğinin idareye yazdığı 04.07.2005 tarih ve 8062 sayılı yazısında özetle; İstanbul’un jeopolitik konumu, 15 milyona yaklaşan nüfusu, tarihi, ticari, kültürel değerleriyle Türkiye’de ve dünya coğrafyası içinde önemli yeri olduğu, bunun da İstanbul’un her açıdan yaşanabilir dünya şehri standartlarına ulaşmayı zorunlu kıldığı, ayrıca bölgenin deprem coğrafyası içinde yer alması nedeniyle olası bir depreme karşı yol, köprü, kavşak ve viyadüklerin açık tutulması, alternatif yol güzergahlarının sağlanması, diğer taraftan şehrin nüfusunun hızla artması, turizm hareketleri, önemli ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, organizasyonlar ve kongrelerin düzenlenmesi nedeniyle altyapı hizmetlerinin ve idarenin yol, köprü ve kavşak düzenlemelerinin ivedilikle ihale edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

            İdarenin gerekçe raporu baz alınarak alınan Başkanlık Makamı Onayında “…Güngören, Mehmet Akif Kavşağı İstanbul’un en yoğun konut ve ticaret alanlarının kesişim noktasında yer almaktadır. Çevresinde yüksek yoğunluklu konut haline gelmiş olan Güngören, Haznedar ve Bahçelievler bölgesi ile İstanbul’un en önemli tekstil bölgesinin teşkil eden konfeksiyon atölyeleri ve büyük tekstil sanayini barındıran bölge bulunmaktadır.

 

            Mehmet Akif Kavşağında mevcut 170 m. uzunluğunda dairesel ayaklar üzerinde oturtulmuş kollu bir köprü bulunmaktadır. Bu kavşak, Esenler, Davutpaşa ve Topkapı yolunda gelen trafiği Güngören, Bahçelievler ve Haznedar bölgelerine dağıttığı gibi bu yollardan gelen trafiği de Topkapı, Esenler ve Davutpaşa yönüne dağıtmaktadır. Kavşak alanı ve çevresi trafik sirkülasyonu açısından tam bir toplayan ve dağıtan sistem gibi çalışmasının yanında, kavşak noktası topografik yapısı itibari ile de İstanbul’un en büyük atıksu ve yağmursuyu havza alanını oluşturmaktadır. Mehmet Akif Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları aynı zamanda bölge trafiğinin 1. çevre yoluyla olan bağlantısını sağladığı gibi Güngören, Haznedar ve Bahçelievler trafiğinin de yine 1. çevre yoluyla olan bağlantısını da sağlamaktadır. Kavşağın trafik sirkülasyonu açısından işlevi çok büyük olduğundan önem arz etmektedir.

 

            Diğer taraftan kavşağın düzenlenmesi çalışmaları içinde kalan ve bu noktada altyapı olarak eksik bırakılan, kavşak ile birlikte çözüme kavuşturulması gereken dere ıslahı, yağmursuyu ve atıksu kollektörlerinin yapılması planlanmıştır.

 

            Bu nedenle de, Güngören ve Bahçelievler İlçelerinin sınırında yer alan ve trafik sirkülasyonu açısından çok önem arz eden kesişim noktasına gelen trafiğe tam anlamıyla cevap veremeyen mevcut Mehmet Akif Kavşağının bölgedeki trafiğin rahatlatılması için yeniden düzenlenmesi ve bu noktadaki eksik bırakılan altyapıların tamamlanması zaruriyeti bulunmaktadır.

 

            Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda; Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon Müdürlüğünce, kavşak inşaatı yapılması gereken ‘Güngören İlçesi Mehmet Akif Kavşağı ve Çevresi Yol, Ortak Yapı İnşaatı İşi’ nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21-b maddesine istinaden pazarlık usulü ile yaptırılmasına…” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            02.02.2006 tarihli ihale onay belgesinde, bahse konu ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık şeklinde belirlendiği ve ilan yapılmayacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

            ……

            Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir…”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanunun pazarlık usulüne ilişkin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda ihalenin pazarlık usulüyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Kanun maddesinde ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların “ortaya çıkması” halinde pazarlık usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında; incelemeye konu ihalenin bu nitelikte bir olay olmadığı, ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği, ayrıca idarenin pazarlık usulünü seçmesinin gerekçesi olarak gösterilen kavşağın İstanbul’un en yoğun konut ve ticaret alanlarının kesişim noktasında bulunması nedeniyle düzenlenmesi ihtiyacı ile bu noktadaki eksik altyapıların tamamlanması hususunun “ani ve öngörülmeyen” bir olay olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

 

            Ayrıca Valilik yazısı ve İdare Olur’unda belirtilen gerekçeler dikkate alındığında ve bu gerekçelerin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesindeki şartlara uygun olduğunun kabulü halinde, İstanbul ilindeki tüm ihalelerin anılan Kanun maddesindeki pazarlık usulü ile yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Oysa anılan Kanunun 5 inci ve 21 inci maddesindeki hükümlerin amacının bu olmadığı açıkça ortadadır.

 

            İşin niteliği ve sözleşmesinde işin süresinin 150 gün olarak belirlendiği de göz önüne alındığında, idarenin gerekçelerinin Kanunun aradığı koşulları taşımadığı görülmektedir. Söz konusu ihale de Kanunda öngörülen doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıktığından bahsedilemeyeceği için söz konusu ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğu ile karşılaşılmadığı, dolayısıyla idare tarafından pazarlık usulü ile ihale yapılmasının koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından yapılan işlem anılan Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Diğer taraftan, İstanbul Valiliğinin 04.07.2005 tarihli yazısında bu iş ile birlikte diğer yol, köprü ve kavşak düzenlemeleri inşaatlarının ivedilikle yapılması istense de bu yazının işin pazarlık usulü ile yapılmasının hukuki gerekçesi olamayacağı açıktır. Çünkü 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde pazarlık usulünün şartı olarak “ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması” durumu düzenlendiği halde, söz konusu yazıda sadece İstanbul’un deprem bölgesinde olduğundan bahisle “ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkmasının ihtimal dahilinde olduğu” ifade edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ani ve beklenmeyen olayların “ortaya çıkma ihtimalini” değil “ortaya çıkması” durumunu pazarlık usulünün kullanılabilmesinin gerekçesi olarak kabul ettiği dikkate alındığında Valilik tarafından yazılan yazının da hukuken “ihalenin usulünü tespit etmekte dayanak olarak kullanılamayacağı” anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca idarece ihale konusu işin ivedi olarak yapılması gerektiği belirtilmiş olmasına rağmen söz konusu ihalenin Valilik yazısı doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılmasına karar verildiği, anılan kararda işin ivedi olarak yapılması gerektiğinin belirtildiği, buna karşın anılan işin Valilik yazısından 7 ay sonra pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığı, geçen bu sürede ihale konusu işin açık ihale usulü ile ihale edilmesi mümkün olduğu halde, anılan işin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Bu itibarla; söz konusu işin pazarlık usulü ile ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmüştür.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir…” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul