İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-106
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :87
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-106
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Alibey Cad. No:1 34406 Nurtepe/Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 593
Başvuruya konu ihale:
 2005/189039 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Yakası 9. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 06.09.77.0198/2007-102E sayılı Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 30.01.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Avrupa Yakası 9. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak 15.11.2007 tarih ve 593 sayılı Başkanlık İsteminde ihale mevzuatına aykırılık iddialarının yer aldığı,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

15.11.2007 tarih ve 593 sayılı Başkanlık İsteminde özetle; 01.02.2007 tarih ve 51 sayılı Başkanlık Onayı ile, 31.01.2007 tarih ve 3537 sayı ile Kurum Kayıtlarına alınan posta zarfı içerisinde Fırat AK tarafından imzalanmış dilekçede yer alan “İSKİ tarafından 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılan bazı ihalelerin belirli kişilere pazarlandığı” iddialarına yönelik olarak yapılan inceleme neticesinde, bu ihaleler arasında yer alan 2005/189039 İKN´li “Avrupa Yakası 9. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı değerlendirilmekte olup, anılan dilekçede yer alan iddiaların  “Avrupa Yakası 9. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesine münhasır olarak incelenmesi talep edilmektedir.

 

26.11.2007 tarih ve 2007/AK.Y-977.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilen “Avrupa Yakası 9. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” İhalesi ile ilgili inceleme iddialarla sınırlı olarak, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

15.11.2007 tarih ve 593 sayılı Başkanlık İstemine konu iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihalelere ilişkin olarak 10.09.2007 tarih ve 1877-12025 sayılı yazı ile  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden söz konusu ihalelere ilişkin olarak istenen ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.09.2007 tarih ve 134157 sayılı cevap yazısı ekinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunun 20.09.2005 tarih ve 2005/417 sayılı kararı ile. “... 3009 sayılı Kanunla değişik 2560 sayılı Kanunun 25. maddesinde yağmursularının bedeli mukabilinde İSKİ tarafından yapılabileceğinden, 11.10.2004 tarih, 2004/817 sayılı İ.B.B. Meclis kararı gereği bedeli İ.B.B. tarafından karşılanmak üzere İSKİ tarafından yapılacağının belirlenmesi ve 23.9.2004 tarih ve 2004/7897 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Alibeyköy Deresi dere yatağı ve alanı su baskını afetine maruz kaldığının ve tekrar afete uğraması kuvvetle muhtemel olması sebebiyle; “Avrupa Yakası 9. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı inşaatı” işinin ...4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 21/b maddesine göre “Pazarlık Usulü” ile ihaleye çıkarılmasına...” karar verildiği,

 

Bu karar sonucu 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede, kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği en son tarihin 10.02.2006 olduğu ve idarece 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 inci maddelerinde öngörülen sürelere uyulmadan sözleşmenin 15.02.2006 tarihinde imzalandığı tespit edilmiş olup,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halinde pazarlık usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında; Avrupa Yakası 9. Kısım Atıksu Kanalı, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı işinde bu nitelikte bir olayın bulunmadığı, idarece söz konusu işin pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmasının gerekçesi olarak gösterilen tekrar afete uğrama ihtimalinin bulunduğu” hususunun pazarlık usulünün seçilmesinde hukuki dayanak olamayacağı; öte yandan 20.09.2005 tarih ve 2005/417 sayılı İSKİ Yönetim Kurulu kararından yaklaşık dört aylık bir süre geçtikten sonra 30.01.2006 tarihinde ihalenin gerçekleştirildiği ve işin süresinin 18 ay olarak öngörüldüğü de göz önüne alındığında, idarenin gerekçelerinin kanunun aradığı koşulları taşımadığı, söz konusu ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği anlaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir…” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul