İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-108
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :89
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-108
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü, M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter/Güngören/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 594
Başvuruya konu ihale:
 2006/18141 İhale Kayıt Numaralı “Beyaz Köşk ve Hidiv Kasrı Bakım Onarım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.01.2008 tarih ve 06.10.18.0198/2007-100E sayılı Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü’nce 28.02.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Beyaz Köşk ve Hidiv Kasrı Bakım Onarım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak ilişkin olarak 15.11.2007 tarih ve 594 sayılı Başkanlık İsteminde ihale mevzuatına aykırılık iddialarının yer aldığı,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile Ek Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

15.11.2007 tarih ve 594 sayılı Başkanlık İsteminde özetle; 15.03.2007 tarih ve 132 sayılı Olur ile incelenmesi istenilen ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik yapılan inceleme neticesinde, bu ihaleler arasında yer alan 2006/17422 İKN´li “Filibe Murat Hüdavendigar (Cuma) Camii Restorasyon İnşaatı” ihalesi ile 2006/18141 İKN´li “Beyaz Köşk ve Hidiv Kasrı Bakım Onarım İnşaatı” ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı değerlendirilmekte olup, 15.03.2007 tarih ve 132 sayılı Başkanlık Onayında yer alan iddiaların bu iki ihaleye münhasır olarak incelenmesi talep edilmektedir.

 

26.11.2007 tarih ve 2007/AK.Y-975.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilen “Beyaz Köşk ve Hidiv Kasrı Bakım Onarım İnşaatı” İhalesi ile ilgili inceleme iddialarla sınırlı olarak, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

15.11.2007 tarih ve 594 sayılı Başkanlık İstemine konu iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihalelere ilişkin olarak 10.09.2007 tarih ve 1877-12026 sayılı yazı  ile  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından söz konusu ihalelere ilişkin olarak istenen ve 27.09.2007 tarih ve 27502 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 21.09.2007 tarih ve 8854 sayılı cevap yazısı ekinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

 

“Beyaz Köşk ve Hidiv Kasrı Bakım Onarım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak; 10.02.2006 tarih ve 12734-56-460 (511) R/188 sayılı Başkanlık Makamı Onayında, “Mülkiyeti Belediyemize ait olup, hizmetini halka açık bir sosyal tesis olarak sürdüren tarihi Hidiv Kasrı ve Beyaz Köşkte zaman içinde tahribat ve yıpranmalar oluşmuş olup, bu yıpranmaların ve tahribatların onarım ve bakımının yapılması aciliyet arz etmektedir.

 

Bu nedenle söz konusu Beyaz Köşk ve Hidiv Kasrı Bakım Onarım inşaatı işi acil olarak Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapılması uygun görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Yasasında: “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda ihalenin 21-b maddesine göre yapılabileceği hususu belirtilmiştir.

 

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda: Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yapı İşleri Müdürlüğünce, acilen inşaatı yapılması gereken “Beyaz Köşk ve Hidiv Kasrı Bakım Onarım inşaatı” işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21-b maddesine istinaden pazarlık usulü ile yaptırılması...” hususunda karar alındığı,

 

Bu karar sonucu 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede, kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği en son tarihin 20.03.2006 olduğu ve idarece 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 inci maddelerinde öngörülen sürelere uyulmadan sözleşmenin 17.03.2006 tarihinde imzalandığı tespit edilmiş olup,

 

4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca ani ve beklenmeyen veya idarece önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halinde pazarlık usulünün kullanılabileceği hükmü dikkate alındığında; Beyaz Köşk ve Hidiv Kasrı Bakım Onarım İnşaatı işleri için bu nitelikte bir olayın bulunmadığı, idarece söz konusu işlerin aciliyet arz ettiği belirtilse de bu durumun pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasının hukuki dayanağı olamayacağı, söz konusu ihalenin açık ihale usulü ile yapılabileceği anlaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

          a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

          b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir…” şeklinde değiştirilmiştir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 
Oyçokluğu ile karar verildi

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul