• Karar No: 2008/UY.Z-109
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :132
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-109
Şikayetçi:
 Boyutsan İnş. Sağ. Yap. Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ Av.Ertan Karakülah, 1593/1 Sokak No:15 Cumhuriyet İşhanı K:3/333 Bayraklı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cad. No:12 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2007 / 36730
Başvuruya konu ihale:
 2007/159087 İhale Kayıt Numaralı “Ege Üniversitesi Kampüs Çevre Düzenleme Tadilat ve Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.12.2007 tarih ve 06.10.22.0132/2008-68 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 02.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ege Üniversitesi Kampüs Çevre Düzenleme Tadilat ve Onarım İşi ihalesine ilişkin olarak Boyutsan İnş. Sağ. Yap. Tes. Doğalgaz Dek. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarih ve 36730 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1- Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale sürecinin devamı kararının gerekçesinin uygun olmadığı,

 

2- Başvuru konusu ihale ile aynı idare tarafından 17.08.2007 tarihinde yapılan ve 24.08.2007 tarihinde yeterli rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen 2007/91807 İKN’li “Ege Üniversitesi Kampüs Altyapı İşi” ihalesinin bütünlük teşkil ettiği, dolayısıyla ayrı ayrı ihalelerinin yapılmasının kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkesini ihlal ettiği,

 

3- İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere istenilen teklif bedelini oluşturan iş kalemleri/gruplarına ait miktarları içeren metrajlar, birim fiyatlar ile uygun analizler, teklif ve proforma faturalar, ihale konusu iş ile ilgili avantajlı koşullara ilişkin belgeler üzerinde gerekli inceleme ve araştırma yapıldığında tekliflerinin daha gerçekçi olduğu, en avantajlı teklif olarak belirlenmeleri gerektiği,

            

İddia edilmektedir.

Yapılan inceleme sonucunda; sözkonusu ihaleye ilişkin olarak Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine esas incelenmesine geçilmiş olup 10.12.2007 tarih ve 2007/AK.Y-1022.1 sayılı Kurul kararı ile,  “İvedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına ve  ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,” karar verildiği, aynı zamanda ihaleyi yapan idareden 11.12.2007 tarih ve 16690 sayılı yazımız ile ihale işlem dosyasının gönderilmesinin istenildiği, bunun üzerine idarenin Kuruma gönderdiği 12.12.2007 tarih ve 3007 sayılı yazısında; Söz konusu ihale ile ilgili olarak, ihaleye katılan isteklilerce gerek İdaremize ve gerekse Kurumunuza şikayet başvurusunda bulunulması nedeniyle;

a) İhale konusu iş için yer tesliminden itibaren 30 gün´lük iş süresinin bulunduğu,

b)  Yılı içerisinde tamamlanması planlanan ve yıllara sari olmayan bu ihaleye ait
işlemlerin yıl sonuna kadar tamamlanamayacağı,

c)  Bu iş için ayrılan ve 2007 mali yılında ödenmesi planlanan yılı ödeneğinin, ihale
sonuçlanamaması nedeniyle tenkis edileceği,

Dolayısıyla ihalenin sonuçlandırılması ve işin yapılması için yeterli süre bulunmadığından, ihalenin 10/12/2007 tarihinde ihale yetkilisince iptal edildiği ve 11/12/2007 tarihinde ihaleye katılan tüm isteklilere posta yoluyla tebligatının yapıldığı” hususlarının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 10.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul