İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-111
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :136
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-111
Şikayetçi:
 Ahmet Sarıtaş, Cengiztopel Mah. K.Sinan Bulvarı 361 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XII. Bölge Müdürlüğü, Osman Kavuncu Caddesi 38060 Kocasinan/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2007 / 38591
Başvuruya konu ihale:
 2007/184498 İhale Kayıt Numaralı “Yozgat Sarıkaya İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.01.2008 tarih ve 06.1058.G020/2008-02 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XII. Bölge Müdürlüğü tarafından 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yozgat Sarıkaya İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ahmet  Sarıtaş’ın 28.12.2007 tarih ve 38591 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu 2007/184498 ihale kayıt numaralı ihalede ihale konusu iş olan taşkın koruma projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesi 21/d maddesi gereğince proje tanıtım dosyası hazırlanması gereken proje olduğu, ancak ÇED gerekli değildir belgesinin alınmadığı, bu nedenle de yapılacak ihalenin 2872 Sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü,

2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde ise; “07/02/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından 03.01.2008 tarihinde faks iletisi ile gönderilen 03.01.2008 tarih ve 11 sayılı yazıda; “…Yozgat Sarıkaya İlçe Merkezi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi istikşaf raporu planlaması 1968 yılında onaylanmış olup, halihazırda Kurumumuz kayıtlarında mevcuttur. Söz konusu iş, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi kapsamında yer almadığından ÇED raporu alınmamıştır.denilmektedir.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul