İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1196
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :95
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1196
Şikayetçi:
 Türkerler İnş. Turz. Mad. Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş., Turan Güneş Bulvarı 15. Cad. No:11 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü,Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2008 / 4204
Başvuruya konu ihale:
 2007/158481 İKN|li “Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 06.00.93.0194/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Türkerler İnş. Turz. Mad. Enerji Üretim Tic. ve San. A.Ş.’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idarece 30 günlük süre içerisinde bir karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2008 tarih ve 4204 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca ihale saatinden önce iptali kararının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda alınmadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir” hükmü gereği inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

İhaleye konu Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı işinin daha önce 2006/105824 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkarıldığı, anılan ihalenin 02.08.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2618 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile iptal edilmesi üzerine idarece aynı işin bu defa 2007/158481 İKN’li başvuru konusu ihaleye çıkarıldığı,

 

Bu arada, 02.08.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2618 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararına karşı ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi tarafından açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesince iptal kararı verildiği, bu kararın gereğini yerine getirmek üzere alınan 24.12.2007 tarih ve 2007/MK-140 sayılı Kurul Kararı ile, “02.08.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2618 sayılı Kurul kararının iptaline” karar verildiği,

 

En son aşamada, 24.12.2007 tarih ve 2007/776 sayılı İSKİ Yönetim Kurulu Kararı ile, incelenmekte olan ihalenin, “Ankara 15. İdare Mahkemesinin kararı ile Kamu İhale Kurulu Kararının iptal edilmesi üzerine 2006/105824 İKN’li Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı işinin Kuzu Toplu Konut İnşaat Ltd. Şti.+UEM. Inc. Konsorsiyumu’na ihalesi geçerlilik kazandığından, bu iş ile muhtevası aynı olan 02.11.2007 tarihinde ihale ilanı verilen 2007/158481 İKN´li Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı ihalesinin yürütülmesinin uygun olmayacağı kanaati hasıl olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesinde geçen “İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu” hükmü gereği 02.11.2007 tarihinde ihale ilanı verilmiş olan 2007/158481 İKN´li Tuzla Atıksu Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı ihalesinin iptal edilmesi gerektiği” şeklinde ifade edilen gerekçeyle iptal edilmesine karar verildiği,

 

İptal ilanının 26.12.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı,

 

Anlaşılmıştır.   

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi”  başlıklı 16 ncı maddesinde,

“İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan hükme Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde de yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptaline ilişkin olarak tesis edilen işlemin yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda; Kamu İhale Kurulunca iptal edilen 2006/105824 İKN’li ihalenin mahkeme kararı gereğince ihya edilmesi üzerine, aynı işe ilişkin başvuru konusu ihalenin ihale saatinden önce iptal edilmesi işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin ihalenin iptali kararının kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda alınmadığı yönündeki iddiası uygun görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul