İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1197
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :97
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1197
Şikayetçi:
 Yenal İnşaat ve Taah. Turz. Ltd. Şti, Aşağı Nohutlu Mah. Güneş Sok. Behiçler Apt. Altı No:1 Kat:1 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Aşağı Nohutlu Mah. 2 nolu Hükümet Konağı YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3327
Başvuruya konu ihale:
 2007/175377 İhale Kayıt Numaralı “Yozgat Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı” İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.02.2008 tarih ve 06.00.84.0187/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yozgat Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Yapımı” İşi ihalesine ilişkin olarak Yenal İnşaat ve Taah. Turz. Ltd. Şti’nin 16.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3327 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından tekliflerinin aşırı düşük olarak belirlendiği ve açıklama istendiği, sunulan açıklama yeterli görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihalenin kendilerinden 39.000,00 YTL fazla teklif veren isteklinin üzerinde bırakıldığı, idarenin kararının hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

           Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hükme yer verilmiş, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinde Aşırı Düşük Teklifin Değerlendirilmesine ilişkin olarak; yaklaşık maliyet, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve (K) katsayısının veri olarak alındığı bir sınır değer tespit edilerek, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

            08.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde; geçerli teklifler arasında yer alan ve  tespit edilen sınır değerin altında kalan Erme İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  ve başvuru sahibinden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, Erme İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin belirlenen süre içerisinde idareye herhangi bir açıklamada bulunmadığı, başvuru sahibinin ise sunmuş olduğu açıklamanın, proforma faturalarda fiyat belirtilmediği, bunun yerine tenzilat oranlarının belirtildiği, kalorifer ve sıhhi tesisat, asansör soğuk oda, mutfak tesisatı imalatlarında gruplar halinde teklif verildiği ve bu tekliflerin nelere dayanarak verildiğinin anlaşılmadığı, yapım işinde kullanılacak olan makine ve ekipmana ilişkin açıklamaya yer verilmediği gerekçeleriyle uygun bulunmayarak ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

            İdarenin 11.12.2007 tarihli yazısında; başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük olduğunun tespit edildiği belirtilmiş olup “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65. maddesine istinaden teklifinizde önemli olduğunu tespit ettiğiniz bileşenleri ayrıntılı olarak 04.01.2008 tarihi mesai bitimine kadar Yozgat Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne vermeniz hususunda bilgilerinize rica ederim.” ifadesine yer verildiği anlaşılmıştır.

            Başvuru sahibinin 04.01.2008 tarihli aşırı düşük açıklaması incelendiğinde; yapılacak olan işin imalat kalemlerine ait birim fiyatlar ve pursantaj oranlarının sunulduğu, teklif alınmış firmalardan temin edilen teklif mektuplarına yer verildiği, bu teklif mektuplarında bedel yazılmayıp 2007 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları üzerinden KDV hariç yapılan yüzde tenzilat oranlarının belirtildiği, çevre aydınlatılması, elektrik tesisatı, mutfak ve soğuk oda ve sıhhi tesisat işlerinde birim olarak değil grup olarak teklif verildiği anlaşılmıştır.

            Proforma faturalarda belirtilen imalatlardaki tenzilat oranları ve 2007 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları dikkate alındığında, başvuru sahibinin imalat kalemleri için öngördüğü fiyatların aşırı düşük açıklamalarında sunduğu teklif mektuplarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin gruplar halinde teklif vermiş olduğu çevre aydınlatılması, elektrik tesisatı, mutfak ve soğuk oda ve sıhhi tesisat işleri ile ilgili olarak yapılan incelemede, İdarenin başvuru sahibinden teklifin bileşenlerine ilişkin olarak açıklama talebine ilişkin 11.12.2007 tarihli yazısı ile isteklilerden Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesine istinaden tekliflerinde önemli olduğunu tespit ettikleri bileşenlerin ayrıntılı olarak istenildiği, diğer taraftan anahtar teslimi götürü bedel işlerde idarece belirlenen metrajlarla isteklilerce tespit edilen metrajların birebir aynı olmasının mümkün bulunmadığı, belgelendirmek suretiyle iş kalemlerine ilişkin imalatlara grup halinde teklif verilmesinde bir sakınca bulunmadığı, isteklinin yazılı açıklamasında yer alan teklif fiyatının ihale işlem dosyasında bulunan projeye uygun olarak gerekli imalatları kapsadığı ve başvuru sahibince sunulan hesap cetvellerinde yer alan birim fiyatlarda her türlü işçilik malzeme giderleri ile müteahhit karı ve genel giderlerin gösterildiği hususunun genel icmal incelendiğinde anlaşılabileceği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca Kamu İhale Kurulunun 27.12.2007  tarih ve 2007/UY.Z-4184 sayılı benzer kararı  ve idare tarafından başvuru sahibine tebliğ edilen açıklama talebi beraber incelendiğinde; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesine atıfta bulunularak başvuru sahibi tarafından teklifinde önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerin ayrıntılı  olarak istendiği, ancak teklife ilişkin hangi ayrıntıların belgelere dayalı olarak açıklanmasının istendiği hususlarının açıkça belirtilmediği, başvuru sahibi tarafından ise aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta teklifi oluşturan bileşenlere ilişkin olarak ilgili imalat kalemlerine ilişkin fiyatların ve imalat kalemlerine ilişkin çeşitli firmalardan alınan teklif mektuplarının sunulmuş olduğu, bu doğrultuda, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunmuş olduğu açıklamaların ihale komisyon kararında belirtilen gerekçelerle idare tarafından uygun görülmeyerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

      

             ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede:

           

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı “Yozgat Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı”, miktarı ve türü ise “1 adet betonarme bina yapımı” şeklinde düzenlenmiş olup, aynı şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler Kamu İhale Kurumu Tarafından yayımlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde B/III ve B/IV grubu işler ile bu işlere ait onarımlar ihale konusu iş ve benzer işe denk sayılacaktır.” düzenlemesine de yer verilmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde; “4734 sayılı Kanun ve bu çerçevede Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilen ihalelerde bazı idarelerce yapılan benzer iş belirlemelerinin Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet ilkesine ve anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına aykırı olduğu görülmüştür. İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede sekiz (8) ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli gruplar düzenlenmiş olup bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır.” açıklaması bulunmaktadır.

İhale konusu işin miktarına ve türüne bakıldığında yapılacak işin başlı başına  betonarme bina yapım işi olduğu anlaşılmakta olup, söz konusu şartnamenin ilgili düzenlemesinde onarım işlerinin de kabul edileceğinin belirtilmesi durumunun, şikayete konu ihalenin daha önceden betonarme bina işi yapmamış, başka bir deyişle söz konusu işte deneyimi olmayan olan bir isteklinin uhdesinde kalması sonucunu doğurabileceği anlaşılmış olup, yapılan düzenleme mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

          Ancak ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, teklifleri geçerli teklif olarak belirlenen isteklilerin sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin onarım işleri olmadığı ve yapılan mevzuata aykırı düzenlemenin katılımı genişlettiği göz önüne alındığında, şartnamedeki mevzuata aykırı düzenlemenin esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede:

          İdari şartnamenin 7 nci maddesinin 1 inci bendinin (o) alt bendinde, isteklilerin ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname vermeleri gerektiği, 7.3.2 maddesinde 1 adet inşaat mühendisi ile 1 adet makine mühendisinin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi gerektiği şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

          08.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde; Yaşar İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ortaklık hisse beyanı formunda “beyanı gereken bir ortaklık veya hisse mevcut bulunmamaktadır.” yazılı  kutucuğu işaretlemediği , anahtar teknik personel olarak beyan edilen Sıddık Sami KADIOĞLUGİL’e ait diplomanın tasdiksiz fotokopi olduğu, İdris YAŞAR’a ait meslek odası belgesinde daksille tahribat yapıldığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

          Söz konusu istekli tarafından sunulan ortaklık hisse beyanı incelendiğinde kutucuğun renginin karartılarak işaretlendiğinin anlaşıldığından başvuru sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

          Anahtar teknik personele ilişkin yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükmü incelendiğinde; noter onaylı diplomanın sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı ve sunulmuş olan oda kayıt belgesinin içeriğinin doğru olup olmadığının ilgili odadan sorgulanmadan Yaşar İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, idarenin söz konusu işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.  

 

         Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin değerlendirmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

         Açıklanan nedenlerle;

       

         4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

        

       
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul