• Karar No: 2008/UY.Z-1198
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :98
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1198
Şikayetçi:
 Etik Isı Sanayi Turizm İnş. ve Tic. Ltd. Şti., Aynı Ali Mah. Sakarya Cad. No:97/1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Peker Mah. 1713 Sok. No:92 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6327
Başvuruya konu ihale:
 2008/2359 İhale Kayıt Numaralı “Manisa Öğretmenevi ve A.S.O. Kalorifer Tesisatının Doğalgaza Dönüşüm İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.03.2008 tarih ve 06.01.29.0187/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nce 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Manisa Öğretmenevi ve A.S.O. Kalorifer Tesisatının Doğalgaza Dönüşüm İşi” ihalesine ilişkin olarak Etik ısı Sanayi Turizm İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6327 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanında verilmiş olan projede basınç düşürücü olarak kullanılan regülatörlerin marka ismi verilerek belirtildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, marka belirtilmesi sebebiyle ihaleye teklif veremedikleri ve ihalenin iptal edilmesinin gerektiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

            Şikayete konu ihalenin işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; ihale dokümanının idari şartname, sözleşme tasarısı, yapım işleri genel şartnamesi, standart formlar, teknik şartname, inşaat mahal listeleri, pursantaj tablosu, kat planları ve projeden oluştuğu anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik Şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinde; “Yapım işinin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. ” hükmü yer almaktadır.

İlgili mevzuat hükmü incelendiğinde; projelerin teknik şartnamenin bir parçası olduğu ve teknik şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verileceği, belli bir marka yada modelin belirtilmemesi gerektiği anlaşılmış olup, idare tarafından isteklilere verilmiş olan projelerde kullanılacak olan regülatörlerin “Madas” marka regülatörler olması gerektiğinin belirtildiği  tespit edilmiştir.

İdare tarafından gönderilmiş olan ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; idarenin talebi üzerine aşırı düşük teklif açıklaması sunan Gülmak İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “Madas” marka regülatörleri teklif ettiği sunulan belgelerden anlaşılmış olup, şikayete konu ihaleye anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif verildiğinden diğer isteklilerin hangi marka regülatör teklif ettikleri tespit edilememiştir.

İdare tarafından yapılan düzenleme ve ilgili mevzuat hükümleri beraber incelendiğinde,  şikayete konu ihalenin projesinde kullanılacak olan regülatörlerin “Madas” marka olması gerektiğinin belirtilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

Başvuru sahibinin ihale dokümanını satın aldığı ancak ihaleye teklif vermediği bu sebeple “istekli olabilecek” sıfatını haiz olduğu anlaşıldığından yapılan inceleme ihale dokümanına yönelik olup tekliflerin değerlendirmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki idarenin işlemleri ile ilgili inceleme yapılmamıştır.

 

          d)İhale komisyonunun Kanuna uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünden yapılan incelemede;

         

          4734 sayılı Kanunun “İhale komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.” hükmü yer almaktadır.

         

          Şikayete konu ihalenin ilanının 11.01.2008 tarihinde yayımlandığı ve ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde de ihale komisyonunun 18.01.2008 tarihinde oluşturulduğu anlaşılmış olup, şikayete konu ihalenin komisyonunun mevzuata uygun olarak oluşturulmadığı anlaşılmıştır.

          ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

          Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde; “4734 sayılı Kanun ve bu çerçevede Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilen ihalelerde bazı idarelerce yapılan benzer iş belirlemelerinin Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet ilkesine ve anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki benzer iş tanımına aykırı olduğu görülmüştür. İdarelerce işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde benzer iş belirlemesi yapmasına esas olmak üzere ekte yer alan “Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuştur. Bu listede sekiz (8) ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli gruplar düzenlenmiş olup bu gruplar da kendi içinde alt gruplara ayrılmıştır. İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır.” açıklaması,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde; “…Ayrıca, ihale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce verilmesine ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde; “İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

           Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7 nci maddesinin 1 inci bendinin  (p) alt bendine ait olan 1 nolu dipnotta; “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması halinde, bu belgeler bu bentte sayılacak, aksi halde bu bent boş bırakılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

          İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, idari şartnamenin 7 nci maddesinin 4 üncü bendinde; “… Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan E Mekanik Tesisat İşleri; 2 Grubu Isıtma Tesisat İşleri ile bu grup dahilindeki işlere ait Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunun Doğalgaz Sertifika Yönetmeliğine göre iç tesisat ve servis hatları sertifikası bulunanlar benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

İlgili mevzuat hükümleri ve idari şartnamede yer alan düzenlemeler beraber incelendiğinde; idare tarafından E-2 grubunda yer alan işlere ait  Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunun Doğalgaz Sertifika Yönetmeliğine göre iç tesisat ve servis hatları sertifikalarının da benzer iş olarak belirlendiği, ancak kurumlarca verilen sertifikaların gerçekleştirilmiş benzer işi gösteren bir belge niteliğinde olmadığı, dolayısıyla iş deneyimini  tevsik edici belge olarak kabul edilemeyeceği, idare tarafından eğer bir sertifika istenecekse, bu hususun idari şartnamenin 7 nci maddesinin 1 inci bendinin (p) alt bendinde belirtilmesi gerektiği anlaşılmış olup, idare tarafından benzer işin mevzuata uygun olarak belirlenmediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul