En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1201
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :102
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1201
Şikayetçi:
 Usaş Uğur Serdaroğlu İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş., İsmetpaşa Caddesi 43/1 Merkez / UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 23. Şube Müdürlüğü,Cumhuriyet Mah. Orhan Dengiz Bulvarı No:254/F 64100 Merkez / UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 2935
Başvuruya konu ihale:
 2007/167032 İhale Kayıt Numaralı “Uşak Sivaslı Yayalar Göleti İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 06.00.70.0085/2008-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 23. Şube Müdürlüğü’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uşak Sivaslı Yayalar Göleti İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Usaş Uğur Serdaroğlu İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin 11.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.01.2008 tarih ve 2935 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarının teklifleri ekinde yer alan ortaklık hisse beyanının forma uygun olarak doldurulmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmalarının doğru olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

DSİ 23. Şube Müdürlüğü tarafından “Uşak Sivaslı Yayalar Göleti İnşaatı” işinin 26.11.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edildiği ve ihaleye 20 isteklinin katıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale komisyon kararından; teklifleri geçerli olduğu belirlenen 10 isteklinin teklif fiyatları esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen usule uygun olarak sınır değerin 2.520.180,03 YTL olarak belirlendiği, teklifleri bu sınır değerin altında bulunan 5 isteklinin Kamu İhale Kanununun 38 nci maddesine uygun olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutuldukları, teklifleri hesaplanan aşırı düşük sınır değerin altında olduğu tespit edilen Eray İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ve Dnz İnşaat Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti.’ nin yazılı açıklamada bulunmadıkları, Ebubekir KOÇAĞA - Hüseyin KOCAAĞA iş ortaklığının açıklamasının idareye istenen sürede ulaştırılmadığı, Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti. ile Anıt Yapı İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. açıklamalarının ise ihale komisyonunca yeterli bulunmadığı ve ihalenin sınır değerin üstündeki teklifler arasında en düşük teklifi veren Oksan Köseoğlu Madencilik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Aynı kararda başvuru sahibinin ortaklık hisse beyanının standart forma uygun olarak doldurulmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde; “o) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin sunduğu beyanname incelendiğinde başvuru sahibinin standart formda yer alan “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.” ifadesi ile ifadenin önünde yer alan kutucuğa yer vermeden isteklinin kendi durumuna uygun olan “Aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak olduğumuzu ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz.” ifadesi ile önündeki kutucuğa yer verdiği, bunun altında yer alan tabloyu uygun şekilde doldurduğu, ancak ifadenin önünde yer alan kutucuğu işaretlemediği görülmüştür.

 

İhale dokümanı kapsamında sunulan standart formda isteklinin beyanı gereken bir ortaklık veya hissesinin mevcut olup olmamasına göre işaretlenmesi mümkün iki kutucuk bulunduğu, isteklinin sunduğu beyannamede ise bu kutucuklardan yalnız isteklinin durumuna uygun olan kutucuk ve ifadeye yer verildiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kutucuğun işaretlenmemiş olmasının isteklinin beyanının anlaşılmasında tereddüt oluşturmadığı, dolayısı ile isteklinin sunduğu beyannamenin uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

           

Sonuç olarak, kesinleşen ihale kararının ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ihale işlemlerinin iptal edilerek, başvuru sahibinin değerlendirilmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlere devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul