İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1202
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :103
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1202
Şikayetçi:
 İlhan Özgözükara İnş. ve Taah. - Musa ALSANCAK, İncilipınar Mah. 11 Nolu Sok. 5/B Şehitkamil / GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 23. Şube Müdürlüğü,Cumhuriyet Mah. Orhan Dengiz Bulvarı No:254/F 64100 Merkez / UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 3318
Başvuruya konu ihale:
 2007/167032 İhale Kayıt Numaralı “Uşak Sivaslı Yayalar Göleti İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.03.2008 tarih ve 06.00.82.0085/2008-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 23. Şube Müdürlüğü’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uşak Sivaslı Yayalar Göleti İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İlhan Özgözükara İnş. ve Taah. / Musa ALSANCAK’ ın 18.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2008 tarih ve 3318 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İş ortaklıkları tarafından ihale teklifinin hazırlanması aşamasında yapmış oldukları çalışmalarda ortaya çıkan sonuçların teklif dosyaları ekinde idareye sunulduğu, çalışmalarında iş gruplarından dolu savak ünitesine ait tutarın 395.155,52 YTL olarak tespit edildiği, bu tutara ilişkin hesap bilgilerinin aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılmak üzere teklifleri ekinde sunulduğu, bunun hiçbir şekilde teklif fiyatlarına esas teşkil etmediği, tekliflerine esas olan hesap cetveline dolu savak ünitesine ait tutarın yeni bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra idare lehine olmak üzere 270.456,52 YTL olarak bilgileri dahilinde yazıldığı, böylece anılan cetvelde oluşan rakamın herhangi bir hata olmaksızın teklif mektubunda da 2.863.603,36YTL olarak yer aldığı ve dolayısı ile sadece yapılan hesapların görülmesine yönelik bir çalışma olan ünite hesabının bahane edilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

DSİ 23. Şube Müdürlüğü tarafından “Uşak Sivaslı Yayalar Göleti İnşaatı” işinin 26.11.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edildiği ve ihaleye 20 isteklinin katıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale komisyon kararından; teklifleri geçerli olduğu belirlenen 10 isteklinin teklif fiyatları esas alınarak Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen usule uygun olarak sınır değerin 2.520.180,03 YTL olarak belirlendiği, teklifleri bu sınır değerin altında bulunan 5 isteklinin Kamu İhale Kanununun 38 nci maddesine uygun olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutuldukları, teklifleri hesaplanan aşırı düşük sınır değerin altında olduğu tespit edilen Eray İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ve Dnz İnşaat Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti.’ nin yazılı açıklamada bulunmadıkları, Ebubekir KOÇAĞA - Hüseyin KOCAAĞA iş ortaklığının açıklamasının idareye istenen sürede ulaştırılmadığı, Yüzey Yapı Üretim Tic. Ltd. Şti. ile Anıt Yapı İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. açıklamalarının ise ihale komisyonunca yeterli bulunmadığı ve ihalenin sınır değerin üstündeki teklifler arasında en düşük teklifi veren Oksan Köseoğlu Madencilik İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Aynı kararda başvuru sahibinin “teklif bedeli hesap cetveli tutarı ile bu tutarı oluşturan ünite tutarları uyuşmadığı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde;

 

m) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Bu Şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” kısmında istenmesi halinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen belgeler.” düzenlemesi ile 60 ncı maddesinde,

 

Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere; isteklilerin tekliflerinin ekinde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait teklif fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin verilmesi zorunludur.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklifinin ekinde sunduğu hesap cetveli ve ilgili belgelerin incelenmesi neticesinde, isteklinin teklifini “Genel Toplam” sayfasında belirttiği üzere “derivasyon dipsavak kondüvisi”, “gölet gövdesi ve batardo”, “dolu savak” ve “tersip bendi” imalatları için öngördüğü tutarları toplamak suretiyle oluşturduğu, bu sayfadaki her imalat tutarını ise ayrı bir “Hesap Özeti” sayfasında açıkladığı görülmüştür.

 

İsteklinin hesap özetlerinde bulunan tutarlar ile “Genel Toplam” sayfasında yazılan tutarlar incelendiğinde ise, “dolusavak” imalatına ait hesap özetinde “dolusavak” imalatına ait tutarın 395.151,52 YTL olarak hesaplandığı, ancak bu tutarın “Genel Toplam” sayfasına 270.456,52 YTL olarak aktarıldığı tespit edilmiştir. Dolayısı ile isteklinin sunduğu hesap cetvellerinin genel toplam cetveline doğru olarak aktarılmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İncelen ihaleye karşı Usaş Uğur Serdaroğlu İnş. Taah. San. ve Ticaret A.Ş. tarafından da itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

İdari Şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı yedinci maddesinde; “o) (Ek: 08/06/2004 – 25486 R.G. /42 md.) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Usaş Uğur Serdaroğlu İnş. Taah. San. ve Ticaret A.Ş.’nin sunduğu beyanname incelendiğinde isteklinin standart formda yer alan “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır.” ifadesi ile ifadenin önünde yer alan kutucuğa yer vermeden isteklinin kendi durumuna uygun olan “Aşağıda ad soyad/unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak olduğumuzu ve/veya sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz.” ifadesi ile önündeki kutucuğa yer verdiği, bunun altında yer alan tabloyu uygun şekilde doldurduğu, ancak ifadenin önünde yer alan kutucuğu işaretlemediği görülmüştür.

 

İhale dokümanı kapsamında sunulan standart formda isteklinin beyanı gereken bir ortaklık veya hissesinin mevcut olup olmamasına göre işaretlenmesi mümkün iki kutucuk bulunduğu, isteklinin sunduğu beyannamede ise bu kutucuklardan yalnız isteklinin durumuna uygun olan kutucuk ve ifadeye yer verildiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kutucuğun işaretlenmemiş olmasının isteklinin beyanının anlaşılmasında tereddüt oluşturmadığı, dolayısı ile isteklinin sunduğu beyannamenin uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden Usaş Uğur Serdaroğlu İnş. Taah. San. ve Ticaret A.Ş.’ nin değerlendirilmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlere devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul