İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1203
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :106
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1203
Şikayetçi:
 Tan-Su Müh. Mak. Elek. Elektropompa İnş. İth. İhr. Ltd. Şti. VEKİLİ :Av. Ali PAŞAOĞLULLARI, 857 Sokak Anadolu İşhanı Kat:3 D:11 Konak/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XX. Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Karayolu Erkenez Mevkii, 46001 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4685
Başvuruya konu ihale:
 2007/176468 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş-Elbistan-Kalealtı Pompa İstasyonu Pompa Alımı ve Rehabilitasyonu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2008 tarih ve 06.00.69.0120/2008-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XX. Bölge Müdürlüğü’nce 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kahramanmaraş-Elbistan-Kalealtı Pompa İstasyonu Pompa Alımı ve Rehabilitasyonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tan-Su Müh. Mak. Elek. Elektropompa İnş. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin 03.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.02.2008 tarih ve 4685 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihalede müvekkil firmanın vermiş olduğu teklifte sunulan teknik dokümanların, yapılacak iş için yeterli olmadığı gerekçesiyle teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ihale komisyonu tarafından ihale sırasında doldurulan zarf açma ve belge kontrol tutanağından müvekkil firmanın ihaleye katılmak için gereken şartları taşıdığının anlaşılacağı, her ne kadar idarenin şikayete verdiği cevap yazısında anılan tutanakta sadece belgelerin var veya yok olduğunu belirtmesine ve bunun isteklinin yeterliği anlamına gelmeyeceğini bildirmesine rağmen somut olarak firmanın hangi dokümanının teknik olarak yetersiz olduğunun açıklanmadığı,

           

            Müvekkil firmanın teklifinin ihalede ekonomik açıdan en uygun fiyat olduğu, idarenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince fiyat dışı unsurlar olduğunu belirterek ihaleyi müvekkil firmanın fiyatından daha yüksek bir bedel öneren istekliye ihale ettiği,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan Standart Formlar içerisinde standart form-KİK011.0/Y “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” yer almaktadır. Anılan tutanakta, ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan isteklilerden belgesi uygun bulunmayanların uygun sayılmama gerekçesi belirtilmektedir.

 

            Anılan Yönetmeliğin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 64 üncü maddesinde;

 

            “İsteklilerce verilen teklif belgeleri 4734 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir:

 

           

 

            4- Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (standart form KİK011.0/Y)…”

 

            Hükmü bulunmaktadır.

 

            İncelenen ihalede, ihale komisyonu tarafından “Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanak” düzenlenmemiştir. İdarece birinci oturumda tutulması gereken tutanağın düzenlenmediği, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin durumunun bu oturumda ortaya konulmadığı ve bu hususun mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36.1 maddesinde;

 

            “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır;

            Ancak 4734 sayılı Kanunun 40 maddesi gereği;

            Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerin göz önüne alınması ve verim, teknik standartların yüksekliği esasına dayanarak; onay belgesinde belirtilen ödeneğin %10 fiyat dışı unsur olarak belirlenmiştir.”

 

            düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Söz konusu düzenlemeden ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esasına göre mi yoksa fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak mı belirleneceği hususunun anlaşılamadığı, ayrıca fiyat dışı unsurlarla ilgili olarak yapılan düzenlemenin de açık ve anlaşılır olmadığı görülmüştür. İdarece tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili olarak alınan 12.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararından da anılan şartname maddesi referans verildiğinden bu konunun komisyon kararından da net olarak tespit edilemediği anlaşıldığından idarece yapılan düzenleme mevzuata uyarlık göstermemektedir.

 

            Nitekim, idarenin teklifleri değerlendirirken en düşük fiyatı mı fiyat dışı unsuru mu dikkate aldığının belli olmaması hususunun başvuru sahibini tereddüde düşürdüğü anlaşılmıştır.

 

            3) 12.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, Tan-Su Müh. İnş. Makine Elekt. Tic. Ltd. Şti.’nin verdiği dokümanların, teknik olarak bu iş için yeterli olmadığının tespit edildiği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            İhale ilanında ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak teknik şartnameye uygunluk veya uyum olacağına dair bir düzenleme yapılmadığı, sadece ihale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde; “İstekliler teknik şartnamede istenilen dokümanları ihale dosyasına koymaları gerekmektedir.” şeklinde bir ifade bulunduğu, bu ifadenin bir yeterlik kriteri olmadığı ancak idarece bu hususun bir yeterlik kriteri olarak görülerek başvuru sahibinin teklifinin sadece bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, başvuru sahibinin teklifinde sunduğu belgeler incelendiğinde, iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesinin değerlendirmeye alınmasını talep eden yazı ve ekinde mezuniyet belgesini verdiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde; “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzyirmiikibin üçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası)* olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.” hükmü,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “…Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır…” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu hükümler uyarınca, yapım işleri ihalelerine gerçek kişi olarak sadece denetim veya yönetim görevinde bulunmayan mühendis ya da mimarların katılmaları mümkün olup, dolayısıyla sadece anılan kişiler iş deneyim belgesi olarak mezuniyet belgesi kullanabilirler.

 

            Bu itibarla; başvuru sahibinin tüzel kişi olmasına rağmen incelemeye konu ihalede iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunmasının anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            ç) Ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; 08.11.2007 tarihli ihale onay belgesinde ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin ve söz konusu iş için ayrılan ödenek tutarının belirtildiği, idari şartnamenin 46.5 maddesinde bu iş için ayrılan ödeneğin tamamının 2008 yılında harcanacağı bilgisinin yer aldığı anlaşılmıştır.

           

            4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri belirleyen 5 inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık Maliyetin Bütçenin Programlanmasında Kullanılması ve Güncellenmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde; “Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek tutarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisi de dahil edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda anılan hükümler gereğince, 4734 sayılı Kanuna göre yapılan tüm ihalelerde yaklaşık maliyetin ihale yapılmadan önce idare tarafından belirlenmesi, yaklaşık maliyet üzerinden ihale konusu iş için öngörülen ödeneğin idarelerce bütçelerini programlarken tespit edilmesi ve bu ödenek belirlenirken Katma Değer Vergisi (KDV) nin de dikkate alınması gerekmektedir. Başvuru konusu ihalede, idarece yaklaşık maliyet tutarına KDV eklendiğinde olması gereken ödenekten daha az bir ödeneğin belirlendiği görüldüğünden, yeterli ödenek temin edilmeden ihaleye çıkılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

            14.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinde; “Bir elektrik mühendisi ve bir makine mühendisi bulundurulması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.”,

 

            “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 maddesinde; “İşin yapımı için her türlü makine ve ekipman yüklenici tarafından temin edilecektir.. Bunun için yazılı taahhütname vereceklerdir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Anılan ilanın “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde; “İstekliler teknik şartnamede istenilen dokümanları ihale dosyasına koymaları gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamede ise söz konusu hususlara ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

 

            İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede anahtar teknik personel, makine ve ekipman ile teknik şartnamede istenen dokümanlar ile ilgili hususlara ilişkin olarak; ilanda düzenleme yer alırken idari şartnamede bu hususlara dair herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde;

 

            “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

            İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

            İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bu hükümde idarece hazırlanan ilan metni ile diğer dokümanların birbirine uygun olması gerektiği belirtilmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede, ilan ve idari şartname arasında farklılıklar olmasının ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu gibi dokümanda yer almayan hususlara ilanda yer verilemeyeceği yolundaki 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine de aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

            ı) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            Faruk ATA tarafından ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin sunulmadığı, teklif dosyasında sadece adı geçenin makine mühendisleri odasına kayıtlı olduğuna ilişkin belgenin yer aldığı görülmüştür.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan;

 

            “İdarelerce bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yapım işi ihalelerinde isteklilerden;

 

            a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,” istenileceğine ilişkin düzenlemede yer alan “veya ilgili Meslek Odasına” ibaresine, ilgili mevzuat gereği ticaret veya sanayi odasına değil esnaf ve sanatkar odalarına kayıt olabilen gerçek kişilerin, mesleki faaliyetlerini sürdürdüğünü göstermek üzere esnaf ve sanatkar odalarından alacakları belgeyi sunmalarına imkan vermek amacıyla yer verilmiştir.

 

            Gerçek kişilerin 4734 sayılı Kanuna göre yapılan yapım işi ihalelerinde teklif verebilmeleri için yapım müteahhidi olması, bu sıfata sahip olabilmek için de tacir veya esnaf olmaları gerekmektedir. Tacir veya esnaf olmayan, dolayısıyla yapım müteahhidi sıfatını kazanamayan kişilerin söz konusu ihalelerde teklif verebilmeleri mümkün değildir.

 

            Yukarıda belirtilen “ilgili meslek odası” ibaresinden mimar veya mühendis odaları gibi odaların değil esnaf ve sanatkarlar odasının anlaşılması gerekmektedir.

 

            Bu nedenle, ihaleye ait idari şartnamenin ihaleye katılacak isteklilerce sunulması gereken belgelere ilişkin 7.1. maddesi kapsamında ticaret veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odasından alınan belgeyi sunmayan, bunun yerine makine mühendisleri odasından aldığı belgeyi sunan Faruk ATA’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, anılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul