İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1242
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :24
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1242
Şikayetçi:
 Ceysan Yapı Malzemeleri İnş. San., VEKİLİ: Av. İsmail DOĞAN, Abide-i Hürriyet Cad. Manolya Apt. 85/5 Şişli İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Tübitak – Sage Samsun Yolu 25. Km. Tilkicak Mevkii 06261 Mamak/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2008 / 351.1
Başvuruya konu ihale:
 2006/52420 İKN|li “Tübitak - Sage Odtü Yerleşkesi Güdüm Kontrol Laboratuvarı Düzenlemesi ve Tadilat Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.03.2008 tarih ve 06.00.86.0075/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından 06.06.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tübitak - Sage ODTÜ Yerleşkesi Güdüm Kontrol Laboratuvarı Düzenlemesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ceysan Yapı Malzemeleri İnş. San.’nin 04.10.2006 tarihinde Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açmış olduğu dava hakkında Mahkeme tarafından 08.11.2007 tarih ve E:2006/2254, K:2007/2173 sayılı karar ile başvuru sahibinin bir (1) yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin iptaline ve ihalede yatırdığı geçici teminatın irat kaydedilmesi işlemi yönünden dilekçenin Kuruma tevdiine karar verilmesi sonucunda, 30.01.2008 tarih ve 351.1 sayı ile dilekçenin Kurum kayıtlarına alındığı,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin verilen kesinleşen ihale kararı ile ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, idarenin 26.06.2006 tarih ve 389 sayılı sözleşmeye davet yazısının firmaları tarafından aynı tarihte elden tebellüğ edildiği, daha sonra firmalarının vergi borcu nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği ve haklarında yasaklama işlemlerinin başlatıldığı, firmaları tarafından 26.09.2006 tarihli dilekçe ile Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, anılan dava hakkında Mahkemece 08.11.2007 tarih ve 2006/2254 Esas No’lu Kararında, firmalarının bir (1) yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemin iptaline, ihalede yatırdığı geçici teminatın irat kaydedilmesi işlemi yönünden 2577 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin 1/e bendi uyarınca dava dilekçesinin Kuruma tevdiine karar verildiğinden, başvuru konusu ihaleye sundukları geçici teminatın İdare tarafından gelir kaydedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin 42.1 maddesinde; “İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.” hükmü, 42.2 maddesinde; “Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanların ihale dışı bırakılacağı hükmü bulunmaktadır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 70 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre ihale tarihi itibariyle vergi borcu olan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

 

            Başvuru sahibinin talebi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.07.2006 tarih B.07.1.GİB.4.06.80.03-10/28598 sayı ile verilen cevabi yazıda başvuru sahibinin 09.05.2006 tarihi itibariyle 74.564,62 YTL vadesi geçmiş vergi borcu bulunduğu ve 15.06.2006 tarihinde bu borcun taksitlendirilerek muaccel (vadesi geçmiş) halden çıkarıldığı belirtilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin vergi borcu 15.06.2006 tarihinde taksitlendirilmiş olup ihale tarihi olan 06.06.2006 tarihinde başvuru sahibinin vadesi geçmiş vergi borcu bulunduğundan idare tarafından anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda geçici teminatının gelir kaydedilmesinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Açıklanan nedenlerle: 

         

          İddiaların yerinde bulunmadığına,

         

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul