İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1246
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :28
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1246
Şikayetçi:
 Demiroğlu İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cumhuriyet Mah. San. Sit. 677 Sk. No:20/A ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Soğuksu Mah. Hamidiye Cad. ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4893
Başvuruya konu ihale:
 2007/204499 İKN|li “Antalya Merkez Faruk Tugayoğlu İlköğretim Okulu WC İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 06.01.08.0194/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

                Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 25.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Antalya Merkez Faruk Tugayoğlu İlköğretim Okulu WC İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Demiroğlu  İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2008 tarih ve 4893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; vergi borcunun bulunmadığına yönelik olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesinden aldıkları belgeyi teklifleri kapsamında sundukları, tereddüt halinde idarece sorgulama yapılması mümkün olmasına rağmen bunun yapılmayarak söz konusu belgenin uygun görülmemesi işleminin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelenen ihalede, idari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu/ vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı; 7.1 maddesinin (d) bendinde ise, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerine ilişkin belgelerin ihale tarihinden önce temin edilerek teklifle birlikte sunulacağı öngörülmüştür. Aynı düzenlemeye ihale ilanının 4.1.4 maddesinde de yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin son fıkrasında, bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceğinin Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu doğrultuda, Kamu İhale Kurumunca çıkarılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde, “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” düzenlemesi ile,

 

  Kamu İhale Genel Tebliğinin IX-F maddesinde, “Uygulama  Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; ihaleye katılan aday veya isteklilerden 10 uncu maddenin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnameleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunmaları, ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce sunmaları zorunlu tutulmuştur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.

     

 

Bu çerçevede isteklilerin, ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sunmak zorunda olduklarını, aksi takdirde yukarıda yer alan müeyyidelerin uygulanacağına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Anılan belgelerin “ihale tarihi itibarıyla” isteklilerin durumunu göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sigorta müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihi itibarıyla durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale tarihi itibarıyla durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri gerekmektedir.” açıklaması yapılmıştır.

 

Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde, isteklilerin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu/ vergi borcu bulunmadığına ilişkin beyanlarını teklifle birlikte taahhütname şeklinde sunmaları ve anılan taahhütnamenin “ihale tarihi itibarıyla” isteklilerin durumunu göstermesi, sosyal güvenlik prim borcu/ vergi borcu bulunmadığını tevsik eden belgelerin ise ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair beyanını ortaya koyan yazılı taahhütnamenin sunulduğu anlaşıldığından, vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgelerin usulüne uygun sunulmadığı gerekçesiyle idarece ihale dışı bırakılma işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul