İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-127
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :191
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-127
Şikayetçi:
 Ümit EMİNOĞLU, Mimar Sinan Mahallesi Cağaloğlu Sokak Ataşehir Sitesi D.5 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Çarşamba Belediye Başkanlığı, Belediye Meydanı Çarşamba/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.12.2007 / 35552
Başvuruya konu ihale:
 2007/142103 İhale Kayıt Numaralı “Bak 84 Adet İşyeri Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.01.2008 tarih ve 06.10.05.0198/2008-1 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çarşamba Belediye Başkanlığı tarafından 01.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bak 84 Adet İşyeri Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Ümit EMİNOĞLU’nun 03.12.2007 tarih ve 35552 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvuru dilekçesinin ilgisi nedeniyle ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

İhale dokümanını esas alan şikayet başvurularının, idare tarafından, ihaleye teklif sunulmuş olması nedeniyle ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayette bulunulamayacağı gerekçesiyle reddedildiği, ancak, ihaleye katılım aşamasında somut olarak ortaya koyamadıkları soru işareti oluşturan birtakım eksikliklerin ihaleye katılmalarından ve diğer teklifler ile ihale sonrası işlemlerin değerlendirilmesi ile netlik kazanmış olduğu,

 

Yapmış oldukları hesaplamalar neticesinde vermiş oldukları teklifin aşırı düşük teklif sınırının altında kalmış olması gerektiği, idarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında ise bu hususta kesin bir ifade ile cevap verilmemiş olduğu,

 

Yapmış oldukları hesaplamalar neticesinde, ihale ilan süresinin 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen süreye uygun olması gerektiği, bu durumun yaklaşık maliyet hesabında yahut ilan işlemlerinde hata yapılmış olduğu şüphesi uyandırdığı,

 

Ayrıca, projelerin mahal listesi olarak gösterilmesi, detaylı bir mahal listesi verilmemesi, yapılması istenilen imalatların sadece pursantaj listesinde belirtilen imalatlar olduğunun belirtilmesinin, projelerin mahal listesi olması durumunun sakıncasını gösterdiği,

 

İhale dokümanında isteklilerce sunulması istenilen bilançoların komisyonca değerlendirilmesi aşamasında yetersizlikler olduğu ve incelemenin sağlıklı yapılmadığı kanaatinin oluştuğu,

 

Diğer taraftan, inşaatın başlamış olduğunun görüldüğü ve bu durumun belirtilen hususlar açıklığa kavuşturulmadan önce sözleşmenin imzalanmış olabileceği endişesini doğurduğu,

 

İddia edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde;

 “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.  

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,

 

 42 nci maddesinde “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, isteklilerce açıklama talebinde bulunulmayan hallerde Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen sürelere uyularak sözleşme imzalanması mümkün bulunmaktadır.

 

İdarenin 10.12.2007 tarih ve 36611 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, kesinleşen ihale kararının ihaleye teklif sunan isteklilerden başvuru sahibi Ümit EMİNOĞLU’na tebliğ edilmek üzere 15.10.2007 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verildiği ve söz konusu postanın başvuru sahibine 24.10.2007 tarihinde tebliğ edildiği; en avantajlı ikinci teklif sahibi Hasan TOLGA DEMİR’e tebliğ edilmek üzere 15.10.2007 tarihinde iadeli taahhütlü olarak postaya verildiği ve söz konusu postanın bu istekliye 01.11.2007 tarihinde tebliğ edildiği; EŞ-SA İnş. Taah. ve Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye 10.10.2007 tarihinde elden tebliğ edildiği; ihale üzerinde bırakılan istekli İlke İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ise kesinleşen ihale kararı bildirimi yapılmadan 16.10.2007 tarihinde sözleşmeye davet yazısının elden tebliğ edildiği ve 30.10.2007 tarihinde bu istekliyle sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda anılan mevzuat doğrultusunda, kesinleşen ihale kararının şikayetçiye ve Hasan TOLGA DEMİR’e tebliğ tarihi olarak, kesinleşen ihale kararı bildirim yazılarının postaya verildiği tarihten sonraki yedinci gün olan 22.10.2007 tarihi olarak kabul edilmesi gerektiği ve bu tarih dikkate alınarak, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 30.10.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 02.11.2007 tarihinde yapıldığı, dolayısıyla usulüne uygun olarak sözleşme imzalandıktan sonra idareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Başvuru dilekçesinin ilgisi nedeniyle ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul