İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1301
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :1
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1301
Şikayetçi:
 Simtaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti., Turan Güneş Bulvarı 5.Cadde No:6/6 06550 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı, Gazi Ek Binası Konya Yolu No:70 Kat:13 Beştepe Y. Mahalle - ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6321
Başvuruya konu ihale:
 2007/170436 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Sincan Adalet Sarayı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 06.01.27.0198/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Adalet Bakanlığı Teknik İşler Dairesi Başkanlığı’nca 25.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Sincan Adalet Sarayı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Simtaş Mühendislik Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6321 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendikleri, ihalenin ise Bahadır Ltd. Şti. – Aras Ltd. Şti. Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı, ihale komisyonu tarafından yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda hem ihale üzerinde bırakılan firmanın hem de kendi firmalarının sunduğu açıklamaların yeterli bulunduğu, ancak bu aşamadan önce, idari şartnamenin 61 inci maddesinde istenen ve sunulmaması değerlendirme dışı bırakma gerekçesi olarak belirlenen keşif ve metrajların ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası içerisinde sunulmamış olduğu, bu nedenle bu isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan önce değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, teklif dosyasında sunulmamış olan söz konusu belgelerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen açıklamalar kapsamında sunulduğunun ve idare tarafından bu belgelerin teklif dosyasında sunulmuş gibi kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 34 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü bölümünün “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı (H) maddesinin “Yapım İşleri İhalelerinde” başlıklı (a) kısmının 8 inci fıkrasında; “Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Söz konusu Yönetmelik düzenlemesi ve Tebliğ açıklaması ile, anahtar teslimi götürü bedel işlerde idare tarafından isteklilerden, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait niktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin olarak idare tarafından tanımlanan yapım şartlarına uygun analizler ile teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin istenebileceği, ancak bu belgelerin istenildiği durumlarda dahi anılan Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hesaplanacak aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan istekliler bulunması halinde sadece bu belgeler kullanılarak aşırı düşük teklif sorgulaması gerçekleştirilemeyeceği, bu isteklilerden tekliflerine ilişkin açıklamalar isteneceği ve aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirileceği hüküm altına alınmaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 20 nci maddesi uyarınca ihale konusu işin anahtar teslimi götürü bedel olarak ihaleye çıkarıldığı, ihale ilanının “Diğer Hususlar:” kısmında ve anılan idari şartnamenin “VI- DİĞER HUSUSLAR” bölümünde “Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu Ekleri” başlıklı 61 inci maddesinde; “İstekliler, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu ekinde Ankara Sincan Adalet Sarayı Yapım İşi proje ve şartnamelerine uygun olarak hazırlayacakları keşif ve metrajlarını ihale dosyası içinde ihale komisyonuna sunacaklardır. İhale dokümanı içinde isteklilere verilen ilerleme yüzdeleri (Pursantaj Cetveli) bu kapsamda değerlendirilmeyeceğinden, isteklilerin ilerleme yüzdelerini fiyatlandırmaları kabul edilmeyecektir. İsteklilerce adı geçen yapım işi için proforma fatura ve analizler bu aşamada istenilmemekte olup, aşırı düşük teklif sınır değeri hesabı sonunda sınır değerin altında kalan isteklilerden bu belgeler ve bilgiler ayrıca istenilecektir. Keşif ve metrajların ihale dosyası içinde sunulmaması veya ilerleme yüzdelerinin fiyatlandırılarak verilmesi değerlendirme dışı kalma sebebi olup vermeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen “Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu Hesap Cetveli”nin altında yer alan notta ise; “Bu form teklif mektubunun ekinde verilecek olup projelerde belirtilen mahaller ve imalatların tek tek miktarları belirtilerek keşiflendirilecek, anahtar teslimi götürü bedel teklif miktarına nasıl ulaşıldığı bu kısımda açıklanacaktır.” açıklamasına yer verildiği,

 

İhale ilanı ve ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemeler, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirildiğinde; idare tarafından ihaleye katılım aşamasında idare tarafından tanımlanan yapım şartlarına uygun analizlerin istenmemiş olduğu, bu aşamada yalnızca teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin istendiği ve hesap cetvelinde, projelerde belirtilen mahaller ve imalatların tek tek miktarlarının belirtilerek keşiflendirilmesinin ve anahtar teslimi götürü bedel teklif tutarına nasıl ulaşıldığının açıklanmasının istenildiği, ayrıca, yukarıda anılan Yönetmelik hükmünde ihaleye katılım aşamasında isteklilerden istenebilecek belgelerin sayıldığı ve bu hüküm uyarınca projelerde ve mahal listelerinde belirtilen imalatlara ilişkin miktarların nasıl hesaplandığını gösteren metraj çalışmalarına ilişkin belgelerin ihaleye katılım aşamasında istenmesinin anlam taşımadığı da dikkate alındığında söz konusu idari şartnamede yer alan “İstekliler, Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu ekinde Ankara Sincan Adalet Sarayı Yapım İşi proje ve şartnamelerine uygun olarak hazırlayacakları keşif ve metrajlarını ihale dosyası içinde ihale komisyonuna sunacaklardır...” düzenlemesine ilişkin olarak istekliler tarafından teklif mektubu ekinde idarece istenen “Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu Hesap Cetveli”nin sunulmasının yeterli olduğu ve ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu hesap cetvelinin teklif mektubu ekinde idareye sunulduğu görülmüş olup, idare tarafından söz konusu isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul