İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1303
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :3
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1303
Şikayetçi:
 Bemak İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd Şti - Rıza OKTAY İnş. Müh. İş ortaklığı, Ahmet Rasim Sok. No:22/5 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği, G.M.K. Bulvarı Devlet Hastanesi Karşısı MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.02.2008 / 6541
Başvuruya konu ihale:
 2007/169490 İhale Kayıt Numaralı “Göksun-Kayseri Yolu Km:106+700-123+955 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaat İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 06.01.33.0170/2008-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği’nce 07.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Göksun-Kayseri Yolu Km:106+700-123+955 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaat İşleri ihalesine ilişkin olarak Bemak İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd Şti - Rıza OKTAY İnş. Müh. İş ortaklığı’nın 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.02.2008 tarih ve 6541 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdare tarafından belgeye dayalı yazılı açıklamalarının kabul edilmeyerek devletin 105.675,61 YTL zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

14 isteklinin teklif vermiş olduğu inceleme konusu ihalede; 31.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ve eklerinden, tüm tekliflerin geçerli teklif olduğu değerlendirilerek Kamu İhale Genel Tebliğinde öngörülen şekilde yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak sınır değerin 4.628.543,99 YTL olarak belirlendiği ve bu değerin altında teklif veren başvuru sahibinden teklifin maliyet bileşenleri hakkında belgelendirmek suretiyle yazılı açıklama yapılması istenildiği, başvuru sahibi tarafından yapılan yazılı açıklamanın uygun görülmeyerek sınır değerin üzerindeki 4.694.243,73 YTL bedelli en düşük teklifi veren Gökçen İnş. Taah. Nak. Pet. Tarım Ürn. Tic. San. Ltd. Şti. - Yüceler İnş. Nak. Mad. Pet. Ürn. PVC Yapı Elm. San. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde; İdare tarafından sınır değerin altında teklif veren başvuru sahibinden 15.01.2008 tarih ve 1343 sayılı yazı ile teklifin bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklama istenildiği, başvuru sahibi tarafından idarece ön görülen süre içerisinde belgeye dayalı yazılı açıklamanın yapıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin teklifinin teklifin bileşenlerinden üst yapı imalatları için verilen fiyatların yaklaşık maliyetin ilgili kısımlarına göre düşük olması gerekçesiyle belgeye dayalı yazılı açıklamanın uygun bulunmayarak değerlendirme dışı bırakılma işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakta birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilerek isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacağı, 38 nci maddesinde ise 37 nci maddeye göre değerlendirilen tekliflerin, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edileceği ve bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteneceği ve belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirerek bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, öncelikle geçerli tekliflerin tespit edilip diğerlerinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra, yaklaşık maliyet ve geçerli teklifler dikkate alınarak, aşırı düşük teklif sınırının belirlenmesi ve bu sınırın altında kalan tekliflere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması mevzuat gereği olduğu için 14 isteklinin teklif verdiği ve ihale komisyonu tarafından tüm tekliflerin tamamının geçerli teklif olarak belirleyerek diğer işlemlere geçildiğinden bu aşamaya ilişkin olarak idarece tesis edilen işlemlerin incelenmesi gerekmekte olup yapılan inceleme neticesinde;

 

1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgeleri başlıklı 40 ıncı maddesinde, “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve %100’ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3. maddesinde yer alan düzenleme ile isteklilerden teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenildiği ve 7.5 maddesi düzenlemesi ile inşaat mühendislerinin iş deneyim belgeleri yerine mezuniyet belgeleri ile ihaleye teklif verebileceklerinin düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

a) Başvuru sahibi Bemak İnş. Ltd. Şti.- Rıza OKTAY iş ortaklığının teklifinde, özel ortak Rıza OKTAY’ın iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesinin dikkate alınması yönünde beyanına ve ekinde inşaat mühendisliği diplomasına yer verdiği, teklifinde idari şartnamenin 7.1.b.1 maddesi düzenlemesi gereği yer vermiş olduğu Tokat Ticaret ve Sanayi Odasından alınan 03.10.2007 tarihli oda sicil kayıt sureti belgesinden özel ortağın 25.03.1999 tarihinde ticaret odasına kayıt olduğu, ihalenin 07.12.2007 tarihinde yapıldığı bilgisi ile Danıştay Onüçüncü Dairesince verilen 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, K:2006/3910 sayılı kararı gereğince alınan Kurul kararları dikkate alındığında (03.03.2008 tarih ve 2008/UY.Z-1027 sayılı kararı) anılan kişinin mezuniyet belgesini iş deneyim belgesi olarak kullanamayacağı anlaşılmıştır. Bu durumda başvuru sahibi iş ortaklığının iş deneyim belgesine ilişkin asgari yeterlik kriterini karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

b) Teklif bedeli 5.150.565,60 YTL olan Civan İnş. Nak. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde; idari şartnamenin 7.3.1 maddesi düzenlemesi gereği asgari 5.150.565,60 YTL x%70= 3.605.395,92 YTL tutarında iş deneyim belgesine yer vermesi gerektiği, anılan isteklinin teklifinde sözleşme tarihi 27.07.2000, ilk sözleşme bedeli 746.794,32 YTL, toplam sözleşme bedeli 970.827,60 YTL (%30 keşif artışı), belge tutarı 706.389,03 YTL olan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Malatya Battalgazi İl Yolu km.0+00-9+323 arası Toprak İşleri-Sanat Yapıları ve Üst Yapı İş,”ne ait 12.01.2007 tarihli iş durum belgesine yer verdiği, idare tarafından iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarının 3.136.367,16 YTL olarak belirlendiği ve anılan isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edilerek sınır değer tespitinde dikkate alındığı anlaşılmıştır.

 

Ancak anılan isteklinin teklifinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesi tutarının güncellendiğinde belge tutarının 3.094.157, 12 YTL olduğu, bu tutarın ve idare tarafından belirlenen güncellenmiş belge tutarı 3.136.367,16 YTL’nin, idari şartnamenin 7.3.1 maddesi düzenlemesi gereği isteklinin teklif bedeli dikkate alındığında asgari tutar olan 3.605.395,92 YTL’nin altında olduğu görüldüğünden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

2) Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci bölümün F maddesinin (b) bendi düzenlemesi ile uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermelerinin zorunlu tutulduğu, söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi anılan Beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği “Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]” bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerektiği, ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini beyanname’de belirtmesi gerektiği, bu beyannamede tüzel kişi isteklilerin, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceği, beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretleneceği ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablonun doldurulmayacağı açıklanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Gökçen İnş. Taah. Nak. Pet. Tarım Ürn. Tic. San. Ltd. Şti. - Yüceler İnş. Nak. Mad. Pet. Ürn. PVC Yapı Elm. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının özel ortağı (%49 özel ortak iş ortaklığı beyannamesi) Yüceler İnş. Nak. Mad. Pet. Ürn. PVC Yapı Elm. San. Tic. Ltd. Şti.’nın “Aşağıda ad soyadı unvan ve diğer bilgileri yer alan şahıs şirketlerinde ortak olduğumu ve sermaye şirketlerinin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt ediyoruz” ifadesi ile söz konusu beyannamede yer alan tabloda, kendi şirket bilgilerini içeren Ortaklık Hisse Beyannamesine yer verdiği ve bu haliyle sunulan beyannamenin mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağının sunmuş olduğu ortaklık hisse beyanının asgari yeterlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

3) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

 

………………..

 

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.

 

İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi” verilmesi yeterlidir (Standart Form KİK040.0/Y). İhale üzerinde kalan isteklinin, taahhüt edilen teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde idareye sunması zorunludur. İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü doğrultusunda İdari şartnamenin 7.3.2. maddesinin;

 

“a) Anahtar teknik personel olarak 1 adet İnşaat Mühendisi istenmektedir.Anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli olması yeterlidir.

 

b) İsteklilerden aşağıda belirtilen personel taahhütname ile istenmektedir. Teknik personelin deneyim süresinin en az 5 (beş) yıl olma şartı aranmaktadır. Deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt belgesi ile tevsik edilir.

 

Adet                Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                      Mesleki Özellikleri

1                      Şantiye şefi                 İnşaat Mühendisi                    5 yıl deneyimli

1                      Şantiye Müh.              İnşaat Mühendisi                    5 yıl deneyimli

1                      Harita Müh.                Jeodezi ve Fotog. Müh.          5 yıl deneyimli

1                      Etüt Kont. Şefi                       Topoğraf                                5 yıl deneyimli

1                      Araştırma Tekns.        Laborant                                5 yıl deneyimli”

şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin yukarıda aktarılan düzenlemesi doğrultusunda ihale konusu işin yerine getirilmesinde farklı mesleki unvanlı beş adet teknik personel istenilen incelenen ihalede;

 

a) Turan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 5 yıl deneyimli bir inşaat mühendisi, 10 yıl ve 3 yıl deneyimli iki topograf ve 5 yıl deneyimli bir araştırma teknisyeni mesleki unvanlı dört personelin adının yer aldığı teknik personel listesine yer verdiği, teknik personel taahhütnamesine yer vermediği,

 

b) Merin İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 26 yıl deneyimli inşaat mühendisi Timur BALİ’nin anahtar teknik personeli olduğunun beyan edildiği “anahtar teknik personel listesi”ne yer verdiği, ancak bu kişinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarını sağladığına ilişkin belgeye teklifinde yer vermediği,

 

c) Cebe İnş. Bil. İş. Turz. Oto San. ve Tic. Ltd. Şti.- A.Y.C İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinde, 34 yıl deneyimli inşaat Mühendisi Engin NİŞANCI’nın anahtar teknik personeli olduğunun beyan edildiği özel ortak A.Y.C İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. imzalı “anahtar teknik personel listesi” ile ekinde diploma ve inşaat mühendisleri odası kimlik belgesi örneğine  yer verdiği, ancak bu kişinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarını sağladığına ilişkin belge ile deneyim süresi ile ilgili belgelere teklifinde yer vermediği,

 

Tespit edilmiştir. Anılan isteklilerin tekliflerinin anahtar teknik personele ilişkin olarak asgari yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

4) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu  maddesinin (d) bendinde isteklilerin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine tekliflerinde yer vermesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükme şikayete konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.1.c.2 maddesinde yer verilmiştir.

 

a) Başıbüyük İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 31.01.2005 tarih ve 6229 sayılı ve tek sayfadan oluşan hisse devrine ilişkin ortaklarının ad ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneğine yer verdiği, ancak sunulan belgede anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü gereği tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri bilgisinin olmadığı,

 

b) Merin İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 21.06.2007 tarih ve 6835 sayılı tek sayfadan oluşan sadece şirket ortaklarının adlarının yer aldığı adres değişikliğine ilişkin belgeye yer verdiği, ancak sunulan belgede anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü gereği tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri bilgisinin olmadığı,

 

c) Cebe İnş. Bil. İş. Turz. Oto San. ve Tic. Ltd. Şti.- A.Y.C İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinde, özel ortak A.Y.C İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait 21.01.1994 tarih ve 3454 sayılı iki sayfadan oluşan Ticaret Sicil Gazetesine yer verdiği, bu belgede şirket müdürünün adının yer aldığı ancak görev süresine ilişkin bilgi yer almadığı, yine 28.03.2008 tarih ve 6775 sayılı sayfadan oluşan hisse devrine ilişkin sadece ortaklarının ad ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneğine yer verdiği, bu durumda şirket yönetimine ilişkin son durumu gösterir belgelere teklifinde yer vermediği,

 

d) En-Ez İnş. Taah. Telek. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, 22.10.2002 tarih ve 5661 sayılı ve tek sayfadan oluşan Ticaret Sicil Gazetesi örneğine yer verdiği, bu belgede şirket ortaklarının ad ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler ile şirket yönetimine ilişkin olarak ilk on yıl için Şamistan ZORLU’nun seçildiği bilgisinin yer aldığı, yine 18.03.2005 tarih ve 6263 sayılı ve tek sayfadan oluşan adres değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi örneği, 05.04.2006 tarih ve 6528 sayılı ve 16.03.2007 tarih ve 6767 sayılı ve birer sayfadan oluşan sermaye artırımına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi örneklerine yer verdiği, bu belgelerde şirket yönetimine ilişkin bilginin yer almadığı, ancak anılan isteklinin teklifinde yer alan imza sirküsünde şirket müdürünün 17.03.2006 tarih ve 6515 sayılı ticaret sicil gazetesi örneğine göre 6 yıl için şirket müdürlüğüne Nilüfer CINCIK’ın seçildiği bilgisinin yer aldığı, bu durumda anılan isteklinin şirketi temsile ilişkin son durumunu gösterir belgelere teklifinde yer vermediği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda; başvuru sahibi Bemak İnş. Ltd. Şti.- Rıza OKTAY iş ortaklığı, ihale üzerinde bırakılan Gökçen İnş. Taah. Nak. Pet. Tarım Ürn. Tic. San. Ltd. Şti. - Yüceler İnş. Nak. Mad. Pet. Ürn. PVC Yapı Elm. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı, Civan İnş. Nak. ve Tic. Ltd. Şti., Turan İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Merin İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cebe İnş. Bil. İş. Turz. Oto San. ve Tic. Ltd. Şti.- A.Y.C İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı,  Başıbüyük İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve En-Ez İnş. Taah. Telek. Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait tekliflerinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesibaşlıklı 28 nci maddesinde “ihale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

 

09.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.2.1 ve 4.2.2 nci  maddelerinde isteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri ve isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler ihaleye katılmak için gereken zorunlu belgeler olarak sayılmasına rağmen idari şartnamede bu hususlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür.

 

Sonuç olarak idare tarafından mevzuata aykırı olarak tesis edilen bu işlemin düzeltici işlemle giderilmeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelemeye konu 2007 169490 İKN’li Göksun-Kayseri Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaatı yapımı İşi’nde  ‘İhale İşlem ve Kararının İptali’ kararına katılmakla birlikte, “mezuniyet belgesi”nin iş deneyim belgesi olarak kullanılamayacağı kararına katılmıyorum.

            4734 sayılı kanunun 62/h bendi :Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzyirmiikibin üçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.” , aynı şekilde Yapım İşleri İhaleleri uygulama Yönetmeliği’nin 55/c  maddesi ;

             “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.

          Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.

          Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur.

          Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verirler.

           Bu şekilde hesaplanan tutar iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.”  Şeklindedir.

           Anılan hükümler dahilinde mühendis ve mimarlar kamuda veya özel sektörde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre belge alabilecekleri bir denetim veya yönetim görevi yapmamış olsalar dahi (kaldıki bu görevlerde kamu veya özelde sınırlı sayıda mühendis veya mimarın istihdam edilebilmektedir.)   ,diploma veya mezuniyet belgeleri ile birlikte mezuniyetten sonra mesleklerinin icra ettiklerini tevsik eden özelde çalışan mühendis ve mimarlar oda kayıt belgesi, kamuda çalışanlar ise kamu hizmet çizelgesini vermek suretiyle ihalelere iştirak edebileceklerdir.

        Düzenlemenin amacı mühendis ve mimar titrine sahip teknik elemanların  yüklenici olarak yapım sektörüne girişlerine kolaylık sağlamaktır. Dolayısıyla diplomayla ihaleye girebilme imkanı iş denetleme ve yönetme faaliyetinin alternatifi değil, Kanunun 10 / b-2 maddesindekiİsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” hükmündeki işi yöneten veya denetenler şeklinde daraltılan kapsamın sakıncalarını gidermeye yöneliktir.

         Uygulama Yönetmeliğinde diplomayla ihaleye katılabilmek için mühendis ve mimarın kendi meslekleriyle ilgili faaliyetini sürdürme kaydı aranmaktadır. Hasbelkader yönetim ve denetim faaliyetlerinde bulunmuş olan kişilerin bu görevlerde bulunamayan meslektaşlarına göre daha deneyimli olacakları kuşkusuzdur. 62/h bendindeki “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların”   ifadesini denetim ve yönetim görevlerinde bulunmuş mühendis ve mimarların mezuniyet belgesiyle ihaleye katılmalarını engeller bir hüküm olarak görmemek gerekir.

      Nitekim 22.06.2005 tarihinde Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bunu öngörmektedir. Uygulama Yönetmeliğinin (57/c mad.) değişiklikten önceki hali “Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların…” şeklinde iken yapılan değişiklikle” fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan ifadesi metinden çıkarılarak (55/c) “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların..” şeklinde yönetin ve denetim faaliyetlerinde bulunanların diplomalarını ibraz etmelerine açık imkan sağlayan düzenleme yapılmıştır.

 Bu nedenle Mühendis ve mimarların  iş denetleme  ve iş yönetme belgelerinin tutarını mukayese ederek avantajlı duruma göre istedikleri belgelerini kullanabileceği gerekçemizle Çoğunluk kararının bu kısmına katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul