• Karar No: 2008/UY.Z-1305
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :5
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1305
Şikayetçi:
 Arslanlar Taah. İnş. Nak. Ltd. Şti.- Erk İnş. Taah. Hazır Beton Turizm San. ve Tic. AŞ Çetin Emeç Bulvarı 6.Cadde 60/4 Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi 39 06110 Dışkapı / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7460
Başvuruya konu ihale:
 2007/159278 İhale Kayıt Numaralı “Anadolu Otoyolu Markuşa Köprüsü-Gerede Kesimi Karabük Bağlantısı Dahil (2. Kısım) ve Muhtelif Kesimlerde Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarım” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2008 tarih ve 06.01.52.0169/2008-5 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

T.C. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Anadolu Otoyolu Markuşa Köprüsü-Gerede Kesimi Karabük Bağlantısı Dahil (2. Kısım) ve Muhtelif Kesimlerde Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarım” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Arslanlar Taah. İnş. Nak. Ltd. Şti.- Erk İnş. Taah. Hazır Beton Turizm San. ve Tic. AŞ’nin 11.03.2008 tarih ve 7460 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 14.11.2007 tarihinde yapılan şikayete konu ihalenin ihale komisyonu kararı ile 10.12.2007 tarihinde, isteklilerin teklif kapsamında birim fiyat kalemlerine ilişkin analizlerin sunması gerektiği yönündeki İdari Şartnamede yapılan düzenlemeye ihale ilanında yer verilmediği gerekçesiyle iptal edildiği, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine 10.1.2008 tarihinde iptal kararının iptal edilerek ihaleye devam edildiği, bu arada, Kamu İhale Kurulunun 22.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3406 sayılı kararına dayanarak firmaları hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen 45 günden sonra ve haksız bir şekilde 13.12.2007 tarihi itibari ile 1 yıl süre ile yasaklama kararı alındığı, yasaklama kararına karşı 12. İdare Mahkemesine dava açıldığı, ancak mahkemenin nihai kararı beklemeksizin 1.2.2008 tarihli kesinleşen ihale kararı ile firmalarının yasaklı olmaları nedeniyle değerlendirmeye alınmadığının bildirildiği, 12. İdare Mahkemesince gerekçe açıklanmaksızın yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiği, bununla birlikte Bölge İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesine karşı itirazda bulunulduğu, mahkeme sürecinin sonu beklenmeden sözleşme imzalandığının öğrenildiği, ihale sürecinde mevzuata aykırı işlem yapıldığı için sözleşmenin iptali ile yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın tespit tarihi olarak ihale komisyonunca hazırlanan teklif kapsamındaki belgelerin uygun sayılmama gerekçelerinin açıklandığı tutanağın düzenlendiği 18.7.2007 tarihi esas alındığında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen 45 günlük süre dolduğundan Kamu İhale Kurulunun 22.10.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3406 sayılı kararının düzeltilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları belirtilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 11.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 22.02.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 11.03.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin 31.12.2007 ila 13.12.2008 tarihleri arasında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğu ve inceleme konusu ihalede, idarece yasaklı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır

 

İncelenen ihalede; Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul