İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1306
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :7
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1306
Şikayetçi:
 Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. Muallim Köy Sapağı P.K.121 41400 Gebze / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyol Yapım Başmühendisliği GMK Bulvarı Devlet Hastanesi Karşısı MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2008 / 4782
Başvuruya konu ihale:
 2007/160195 İKN|li “Pozantı - Tarsus Ayr. Otoyolunun Km:52+000-70+000 (Damlama-Yenice Kavş.) Arası Muhtelif Kesimlerinin Üstyapı Onarımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.03.2008 tarih ve 06.01.06.0085/2008-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyol Yapım Başmühendisliği’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Pozantı-Tarsus Ayr.-Otoyolunun Km:52+000-70+000 (Damlama-Yenice Kavş.) Arası Muhtelif Kesimlerinin Üstyapı Onarımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. Aş’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2008 tarih ve 4782 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 26.11.2007 Pazartesi günü saat 14:30’da 2007/160195 İKN’li “Pozantı - Tarsus Ayr. Otoyolunun Km:52+000-70+000 (Damlama-Yenice Kavş.) Arası Muhtelif Kesimlerinin Üstyapı Onarımı İşi” ihalesine verilen teklifler arasında 3 üncü sırada bulundukları, Yusuf BATGİ + Mehmet CİHAN + Cemal YILMAZ Ortak Girişimi ile Aydın İnşaat Taah. Tic. A.Ş.’ nin sundukları iş deneyim belgelerinin ihale konusu işte istenen benzer işe uygun olarak değerlendirilemeyeceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Otoyol Yapım Başmühendisliği tarafından “Pozantı-Tarsus Ayr. Otoyolunun Km:52+000-70+000 (Damlama-Yenice Kavş.) Arası Muhtelif Kesimlerinin Üstyapı Onarımı” işinin 26.11.2007 tarihinde teklif birim fiyat üzerinden teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye 7 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden 6 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, ihalenin en düşük teklifi veren Aydın İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Yusuf BATGİ + Mehmet Cihan ÖZBEK + Cemal YILMAZ Ortak Girişimi’ nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi 07.01.2008 tarihli şikayet dilekçesinde “birinci ve ikinci sıradaki teklif sahiplerinin sunmuş oldukları iş deneyim belgelerine ait hakediş evraklarının talep edilerek incelenmesini, bahse konu işin gerektirdiği teknik kapasite, makine parkı ve işin süresi de dikkate alınarak ihale kararının tekrar değerlendirilmesi” talebinde bulunmuştur.

           

Şikayet başvurusu üzerine idarenin iş deneyim belgelerine esas hakediş raporlarını iş deneyim belgelerini düzenleyen kurumlardan isteyerek, şikayeti 06.02.2008 tarihli yazısı ile cevapladığı görülmüştür.

 

İdare cevap yazısında, Aydın İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’ nin sunduğu iş deneyim belgesine esas işte ihale konusu işe benzer nitelikteki plentmiks temel imalatı yapıldığını ve plentmiks temel imalatının yapım tekniği itibari ile ihale konusu işe benzer olduğunu ve Yusuf BATGİ + Mehmet Cihan ÖZBEK + Cemal YILMAZ Ortak Girişimi’ nin pilot ortağı Yusuf BATGİ’ ye ait iş deneyim belgesine esas işte ise ihale konusu işe benzer nitelikteki sıcak karışım imalatlarının yapıldığının tespit edildiğini belirterek, şikayet konusu iş deneyim belgelerinin uygun olduğu yönünde değerlendirme yapmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Komisyonların inceleme yetkisi” başlıklı 57 nci maddesinde;

 

“İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;


İş durum belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi,

 

(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 29 md.)  İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,


gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü ile,

 

62 nci maddesinde;

 

“b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

İdarelerce tamamlatılır.” hükmü,

 

“İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde;

 

 “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 19 md.) İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 10 md.) Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

 

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümlerinden isteklilerden iş deneyim belgesi istenmesinin zorunlu olduğu, sunulan belgelerin ilgili mevzuatına uygun olup olmadığı hususunun incelenmesi gerektiği ve bu amaç için isteklilerden veya iş deneyim belgelerini düzenleyen mercilerden bilgi ve belge istenebileceği anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin yedinci maddesinde;

 

“7.3.1- İş deneyim belgeleri:
            İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,


7.4- (Değişik:  22/06/2005 – 25853 R.G. / 30 md.) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu ihalede benzer iş olarak , Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer işlere dair tebliğinin X.Grup : Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı işleri.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ ekinde yer alan “(A) Alt Yapı İşleri” başlıklı bölümü;

 

“VIII.GRUP: BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM YENİ YOL YAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

 

1. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

2. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

3. Köy yolu/Belediye/cadde/sokak yapımı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

IX.GRUP: SATHİ KAPLAMA VEYA DİĞER YENİ YOL YAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

 

1. VIII. Grup İşler

2. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

3. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

4. Belediye/cadde/sokak yapımı işleri

5. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

 

X.GRUP: BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM YOL ÜSTYAPISI İŞLERİ

 

1. VIII. Grup İşler

2. Otoyol/Devlet /il yolu işleri

3. Cadde/sokak üstyapı işleri                                             

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“…

Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine,  teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki  işleri,

 

İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme  belgesi ve iş yönetme belgesini,

…” hükmü,

 

“Belge düzenleme koşulları” başlıklı 51 nci maddesinde;

“(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 17 md.) İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;


b) Geçici kabulü yapılmamış ancak sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y),


d) Mühendis veya mimar olmak şartıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektörde, tek bir işin (sözleşmenin) en az yüzde ellisinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi (standart form KİK035.0/Y) veya iş yönetme belgesi (standart form KİK036.0/Y),

 

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.


Sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işlerde iş durum belgesi düzenlenebilmesi için; yapılan işlerin bedelinin ödenmiş ya da tahakkuka bağlanmış olması, işlerin gerçekleşen kısımlarının miktar, nitelik ve tutarıyla ilgili bir ihtilaf ve nizanın bulunmaması, iş durum belgesine esas teşkil edecek kontrollük tespitinde sözleşmeye, projeye, fen ve sanat kurallarına aykırılık teşkil eden açık kusur ve eksiklikler bulunmadığının belirlenmesi koşulları aranır ve iş durum belgelerine, belgenin geçici kabulü tazammun etmediğine dair şerh düşülür.

…” hükmü,

 

“İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 53 üncü maddesinde;

“İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporundaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.


(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 25 md.) Denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin kendi meslekleri (yüksek öğrenimini gördüğü mesleki alan) ile ilgili tutarlar, yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi ise yönettikleri tutarlar üzerinden tespit edilir. Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eşzamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde, iş deneyim tutarı, bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunur.

…” hükmü,

 

“İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“(Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 20 md.) İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, ilgisine göre 50 nci maddede belirtilen mercilerce verilir.

 

a) Yükleniciler:

1) Yurt içinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile yurt dışında kamu kuruluşlarına taahhüt edilen işler için;

...

İş durum belgesi; yurt içinde veya yurt dışında yapım işini doğrudan tek sözleşme ile taahhüt ederek, sözleşme bedelinin en az yüzde yetmişlik kısmını gerçekleştirmiş, ancak geçici kabulünü yaptırmamış yüklenicilere, ilgili idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından düzenlenir ve verilir.

 

c) Mühendisler veya mimarlar :

1) İş Denetleme Belgesi;


4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yüklenici adına denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak görev yapanlara iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesinde incelenmesi talep edilen ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sunduğu iş deneyim belgelerinin uygunluğu aşağıda incelenmiştir.

 

a) Aydın İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’ nin sunduğu iş deneyim belgesi

 

Aydın İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim (iş durum) belgesinin 23.03.2007 tarih ve 75 sayı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işin adının “Saraydüzü-Kargı-Osmancık Ayr. Yolu Km:0+000-51+733 Arası Yapım İşi” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Yol Yapım İşi. Tesviye, Sanat Yapıları, Alttemel, Temel ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama vs. İşleri.” olarak tanımlandığı, ilk sözleşme bedelinin 1.207.354.316.852 TL , toplam sözleşme bedelinin 2.927.504.747.874 TL ve belge tutarının 1.467.642.461.921 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Söz konusu iş deneyim belgesine ait son hakediş raporunun bir örneğinin idarece 11.01.2008 tarih ve 1112 sayılı yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden istenmesi üzerine, idareye gönderilen iş deneyim belgesine konu işe ait 38 nolu hakediş raporu incelendiğinde; belgeye konu işin, icmal sayfasında “toprak tesviye işleri, sanat yapı işleri, üst yapı işleri, çeşitli işler, su deposu, isale hattı, kamulaştırma, etüd, proje mühendislik hizmetleri, üstyapı ihzaratı” işleri olarak sınıflandırıldığı, yapılan işler listesinin “Üst yapı işleri” başlığı altında ise alttemel ve plent - miks temel (PMT) yapımına ilişkin kalemler yer aldığı, bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası yapımlarının ise yer almadığı görülmüştür.

 

            İdare tarafından idari şartnamede düzenlenen benzer iş kapsamında, İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen A/X. Grup Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı İşleri ve bu grubun içinde yer alan A/VIII. Grup Bitümlü Sıcak Karışım Yeni Yol Yapımı İşlerinin (Altyapı+Üstyapı) istenildiği, başvuru sahibi tarafından verilen iş deneyim belgesini tevsik amacıyla idarece istenilen son hakedişin içerisinde bitümlü sıcak karışım üstyapı işlerine ait alttemel ve plentmiks temel imalatlarının olduğu ve bu haliyle başvuru sahibinin bitümlü sıcak karışım konusunda yeterliliğinin bulunduğu, organizasyon yapısının buna uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin Aydın İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’ nin sunduğu iş deneyim belgesinin uygun olmadığına dair iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

b) Yusuf BATGİ + Mehmet Cihan ÖZBEK + Cemal YILMAZ O.G.’ nin pilot ortağı Yusuf BATGİ’ ye ait iş deneyim belgesi:

 

Yusuf BATGİ + Mehmet Cihan ÖZBEK + Cemal YILMAZ O.G.’ nin pilot ortağı Yusuf BATGİ tarafından sunulan iş deneyim (iş denetleme) belgesinin 04.12.2006 tarih ve 613 sayı ile Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlendiği, işin adının “Kampus altyapı inşaatı” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “İçme suyu, kanalizasyon, yol, BSK Asfalt, Tretuvar, Çevre Düzenleme” tanımlandığı, ilk sözleşme bedelinin 231.250.000.000 TL, toplam sözleşme bedelinin 300.625.000.000 TL ve belge tutarının 200.385.032.055 TL olarak belirtildiği görülmüştür. İdarenin herhangi bir hesaplama yapmaksızın doğrudan belge tutarını değerlendirdiği anlaşılmıştır.

 

İş deneyim belgesine konu işte Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı dışında işlerin de yapıldığı görüldüğünden Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı işleri ile ilgili tutarın iş deneyim belgesine konu hakediş incelenerek hesaplanması gerekmektedir. Söz konusu tutarın istenen asgari tutarı sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan özel ortaklar Mehmet Cihan ÖZBEK ve Cemal YILMAZ’ ın  iş deneyimlerini tevsik etmek amacıyla diplomalarını sunduğu tespit edilmiştir. Bu şekilde tevsik edilen iş deneyimlerin 14.12.2007 tarih ve 2007/UY.Z-4099 sayılı Kamu İhale Kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yusuf BATGİ + Mehmet Cihan ÖZBEK + Cemal YILMAZ O.G. tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin yukarıda izah edildiği şekilde değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Kararın (B) bölümünde yapılan tespitlere katılmakla birlikte, başvuru sahibinin iddia konusu ettiği iş deneyim belgesi ile ilgili Kararın (A) bölümünde yapılan değerlendirmeler ile ilgili olarak;

 

            Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim (iş durum) belgesine esas 38 No.lu hakediş incelendiğinde, yapılan işler listesi (imalat+ihzarat) içerisinde toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri, çeşitli işler, su deposu imalatı, isale hattı imalatı, etüd proje işleri, kamulaştırma işleri ve ihzarat işlerinin yer aldığı ve üstyapı işlerinin alt detayında ise alttemel ile plentmiks temel yapım işinin olduğu, bitümlü sıcak karışım asfalt imalatı ile ilgili bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası imalatlarının olmadığı görülmüştür. Ayrıca, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin iş durum belgesi olduğu ve işin %70’den fazla kısmı yapılmış olmasına rağmen bitümlü sıcak karışımı oluşturan imalatların yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

            İdare tarafından idari şartnamede düzenlenen benzer iş kapsamında, İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen A/X. Grup Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı İşleri ve bu grubun içinde yer alan A/VIII. Grup Bitümlü Sıcak Karışım Yeni Yol Yapımı (Altyapı+Üstyapı) İşlerinin istenildiği, iş deneyim belgesini tevsik amacıyla idarece istenilen ve başvuru sahibi tarafından verilen son hakedişin içerisinde temel tabakası üzerine inşa edilen  bitümlü sıcak karışım kaplama işlerine ait bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası imalatlarının bulunmadığı anlaşılmıştır. Plent-miks temel  yapımının “bitümlü sıcak karışım tabakaları” yapımı işinin benzeri olmaması nedeniyle; İdarece belirlenen benzer işe uygun imalatlar gerçekleştirilmeden düzenlenen iş durum belgelerinin, benzer işe uygun imalatlar gerçekleştirilmiş gibi değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

            Dolayısıyla, yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin sunmuş olduğu iş durum belgesindeki işlerin, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/X grubu işler kapsamında olmadığı anlaşıldığından, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık görülmediğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin şartnamede ön görülen benzer işleri kapsamaması nedeniyle, ekonomik açıdan en avantajlı seçilen teklifinin  değerlendirme dışı kalması gerektiği yönündeki düşüncemizle, kararın (A) bölümüne katılmıyoruz.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul