İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1307
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :9
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1307
Şikayetçi:
 C. Serhat ÇAKI / İnş. Müh., Moğultay Mahallesi Şenlik Sokak Düzgün İşhanı Kat:2 TUNCELİ
 İhaleyi yapan idare:
 PTT Başmüdürlüğü Akpınar Mah. Şehit İdris Doğan Cad. No:65 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.02.2008 / 6414
Başvuruya konu ihale:
 2007/159196 İhale Kayıt Numaralı “Bina Güçlendirilmesi ve Tadilatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.01.34.0075/2008-11E  sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ PTT Başmüdürlüğü’nce 05.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bina Güçlendirilmesi ve Tadilatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak C. Serhat ÇAKI / İnş. Müh.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.02.2008 tarih ve 6414 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Elazığ PTT Başmüdürlüğü tarafından 05.11.2008 tarihinde yapılan “Bina Güçlendirilmesi ve Tadilatı Yapım İşi” ihalesinde ihalenin kendileri üzerinde bırakıldığı ve 09.11.2007 tarihinde yapılan  tebligat ile ihalenin kendilerinde bırakıldığının bildirildiği, ancak daha sonra 14.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-157 sayılı Kurul Kararına istinaden idare tarafından düzeltici işlem tesis edilerek ihalenin başka bir istekli üzerinde bırakıldığı, söz konusu Kurul Kararında idareye bildirilen hususların Kurul tarafından yeniden değerlendirilmesi ve kendilerinin sözleşme imzalamaya davet edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalede, 06.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin C. Serhat ÇAKI üzerinde bırakıldığı, Esha Mühendislik Taah. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin “İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname” si uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, bu karar üzerine Esha Mühendislik tarafından 07.12.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususlarının tespit edildiği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca başvuru süresinin sonuna kadar giderilmediği, Kamu İhale Kurulu’nun 2007/AK.Y-1016.1 sayılı kararıyla İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen iddiaların incelenmesine geçilmesi koşulları oluştuğundan başvuruya konu ihalede iddiaların incelenmesine geçildiği, yapılan inceleme neticesinde Kurulun 14.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z- 157 sayılı Kararı ile; “Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine” karar verildiği görülmüştür.

 

2008/UY.Z- 157 sayılı Kurul Kararında; “Başvuruya konu ihalede, yukarıda anılan beyannamesi uygun olmayan  başvuru sahibi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Başvuru sahibi tarafından teklifiyle birlikte sunulan beyanname incelendiğinde, isteklinin “mevcut herhangi bir ortaklığımız bulunmamaktadır. Bu durumun değişmesi halinde idareye derhal bildirmeyi taahhüt ederiz” ibaresini beyannameye açıkça yazdığı ayrıca doldurulması gereken ortaklık/hisse beyanı bölümünü de boş bıraktığı tespit edilmiştir. 

 

Bu değerlendirmelerden hareketle, başvuru sahibinin sunduğu beyannameden, isteklinin başka tüzel kişiliklerdeki ortaklıklarının olup olmadığının anlaşılabilmesinin mümkün olduğu ve başvuru sahibinin, herhangi bir ortaklığının bulunmadığı yolundaki, irade beyanı açık olduğundan, gerek 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde gerekse Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde belirtilen belgelerdeki bilgilerin başvuru sahibi tarafından ihalede sunulan beyannameden edinilebileceği açıktır. Dolayısıyla isteklinin, yukarda ifade edilen şekilde doldurulan beyannamenin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edilmiştir. Ancak İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda düzeltici işlem kararı verilemeyeceğinden tespit edilen aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.” denilmiştir.

 

            Söz konusu Kurul Kararının 24.01.2008 tarihinde idareye tebliğ edilmesi üzerine, idarece PTT Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilen 24.01.2008 tarihli  yazı ekine Kurul Kararını da ekleyerek, kararın incelenerek yapılacak  işlemler hakkında bilgi verilmesinin istendiği, PTT Genel Müdürlüğü  Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 31.01.2008 yazı ile, ihale işlemlerinin Kamu İhale Kurumu tarafından verilen karar doğrultusunda düzeltici işlem yapılarak sonuçlandırılması gerektiği hususunun bildirildiği, bu yazı üzerine Kurul Kararı doğrultusunda, Esha Mühendislik Taah. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesine karar verilmiş olup, ihalenin Esha Mühendislik Taah. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından, idarece Kurul Kararı doğrultusunda uygulanan düzeltici işlemin uygun olmadığı yönündeki iddiasının incelenmesi neticesinde, söz konusu Kurul Kararında, tespit edilen aykırılığın düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte bir işlem olduğu belirtildiğinden, ihaleyi yapan idarenin söz konusu aykırılığı düzeltici işlem yapmak suretiyle gidermiş olmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.           

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul