İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-1377
  • Toplantı No: 2008/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/017
Gündem No :116
Karar Tarihi:24.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1377
Şikayetçi:
 Recep Yiğit, Ziyabey Cad. No: 49/7 Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü,Hakkı Turayliç Cad. 91. Sok. 4 D Blok Emek / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 8137
Başvuruya konu ihale:
 2007/87004 İhale Kayıt Numaralı “Türkiye - Gürcistan (Kars - Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2008 tarih ve 06.01.65.0157/2008-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından 31.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Türkiye - Gürcistan (Kars - Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Recep Yiğit’ in 18.03.2008 tarih ve 8137 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin, idarenin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan "Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı" ihalesinin altyapı işlerinin; toprak işleri (kazı, dolgu vb,), drenaj işleri, menfezler, alt geçitler, üst geçitler, demir yolu köprüleri, viyadükler, delme tünel v.s., üst yapı işlerinin; elektrifikasyon işleri ve telekomünikasyon işleri ile ray, traves, balast döşenmesi işlerinden oluştuğu ve işin toplamı için teklif verilmesi gerektiği,

 

İhaleyi alan Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Özgün Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş ortaklığının, uygulama projesinde bulunan bazı eksiklikler nedeniyle imalat sürecinde problemler oluşturacağı ve bunların çözümü için idarece yeni imalatların yaptırılacağı, yapılan bu yeni imalatların maliyeti nedeniyle üst yapıya sıra gelmeyeceği, keşfin dolacağı ve yeni bir ikmal inşaatının söz konusu olacağı,

 

İhalenin projesi incelendiğinde, güzergahta bulunan yaklaşık 5 km uzunluğunda 40 metre derinliğindeki yarmanın projede olduğu gibi yapılmasının teknik acıdan sakıncalı olacağı, bu nedenle aç kapa veya delme tünel imalatının ön görüleceği, diğer projelerde bulunan eksikliklerle ilgili yapılacak imalatlarla beraber, alt yapı ve üst yapı için öngörülen keşif bedelinin sadece alt yapıyı tamamlamaya dahi yetmeyeceği,

 

İdarenin, alt ve üst yapı için toplam teklif istediği, aynı idarece daha önce ihalesi yapılan “Tekirdağ-Muratlı Demiryolu Alt ve Üst Yapı İşi” ihalesinde de alt ve üst yapı için toplam teklif istendiği, o ihalede de ihale üzerinde kalan ortak girişimin ortağının Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. olduğu ve aynı şekilde alt ve üst yapı için toplam fiyat verdikleri, ancak alt yapıyı dahi tamamlayamadıkları, Kars-Tiflis Demiryolu ihalesinde de sonucun aynı olacağı, dolayısıyla üst yapıyı yapacakmış gibi gerçek fiyatlarla teklif veren diğer katılımcıların mağdur olacağı,

 

Çözüm olarak, Kars-Tiflis Demiryolu ihalesinin iptal edilerek, tüm projenin gözden geçirilmesi ve imalat aşamasında yeni maliyetler doğurmayacak, gerçekçi proje ile ihaleye çıkılması gerektiği,

 

Söz konusu ihaleye daha önce yapılan itiraza ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 2008/UY.Z-757 sayılı kararı ile “tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine ve itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına” karar verildiği,

 

Ancak, idarenin aykırılıkları değerlendirirken yanlış karar verme ve hata yapma ihtimalinin olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde  iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının, somut bir duruma ilişkin iddialar olmadığı, başvuru sahibinin kendi kanaatlerine göre ileride sözleşmenin uygulanması aşamasında gerçekleşebileceği tahminine dayanan durumlara ilişkin iddialar olduğu, dolayısıyla Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmadığı, ayrıca daha önce Kuruma yapılan iddiaların incelenmesi başvurusu kapsamında yapılan inceleme neticesinde 12.11.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3606 sayılı; itirazen şikayet başvurusu kapsamında yapılan inceleme neticesinde de 14.02.2008 tarih ve 2008/UY.Z-757 sayılı Kamu İhale Kurulu kararları ile aynı ihaleye ilişkin esasın incelemesinin yapıldığı,

  

Bu nedenlerle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2) Başvuru dilekçesinin bir örneğinin, idarenin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul