İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1456
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :97
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1456
Şikayetçi:
 Fener Yapı Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. Kışla Mh. Milli Egemenlik Cd. Komşular Apt. A Blok No:24/39 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi Tuzcular Mh. Balıkpazarı Sk. No:3 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.02.2008 / 5988
Başvuruya konu ihale:
 2007/202872 İhale Kayıt Numaralı “Finike 100.Yıl Stadı Tribün İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.03.2008 tarih ve 06.01.21.0065/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 18.01.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Finike 100.Yıl Stadı Tribün İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Fener Yapı Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’nin 23.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.02.2008 tarih ve 5988 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanında işin niteliği, türü ve miktarının 1 kalem yapım işi olarak belirtildiği, oysa işin kapsamında birden fazla iş kalemi olduğu,

 

2) İhale dokümanında öngörülen ödeme yüzdelerinde iş gruplarına ilişkin bir düzenleme olmadığı, işin hangi kısmı tamamlandığında ne kadar ödeme yapılacağının belirtilmediği,

 

3) Sözleşme tasarısının 30 uncu maddesinde, geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin % 3’ünün tutulacağı belirtilmesine rağmen, ödeme pursantajında bu oranın % 5 olarak öngörüldüğü,

 

4) İhale dokümanı içersinde teknik şartnamenin yer almadığı, teknik şartnamede sadece “Türk Yapısal Çelik Derneği Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesi” adı altında bir dokümanın bulunduğu, bunun dışında yapılacak imalatlara ilişkin teknik şartnamelerin mevcut olmadığı, projesinde belirtilen işlerden hangisinin mevcut olduğunun hangisinin yapılacağının belirtilmediği,

 

5) Çatı makası için yapılacak imalat ile perspektif görünüş arasında fark olduğu, perspektif görünüşte ayaklar uzun iken detayda kısa gösterildiği,

 

İhale dokümanında yer alan sözkonusu çelişki ve belirsizliklerden dolayı ihaleye teklif vermelerinin mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu yapım işine ait uygulama projelerinin ihale dokümanında yer aldığı ve ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanı satın almalarının zorunlu olduğu, ihale ilanında ihale konusu yapım işi kapsamında yapılacak işlerin ayrıntılı olarak yer almasının gerekli ve zorunlu olmadığı hususları göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; işin süresinin, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 60 takvim günü olduğu belirtilmekte olup,

 

Sözleşme tasarısının 12.2 maddesinde,

 

Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 günde bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.

 

İhale dokümanı ekinde verilen pursantaj cetvelinde;

 

Yüklenici´nin yaptığı işler kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Geçici hakedişler 30 günlük aralarla aşağıda belirtilen pursantaj esasına göre düzenlenecektir.

 

İnşaat              Toplam Puanı               95

Geçici Kabul   Toplam Puanı                 5

Genel Toplam                                    100

 

            Düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale dokümanında, 60 günlük süre içinde bitirilmesi planlanan yapım işinde, inşaat iş kısımlarına ilişkin ilerleme yüzdelerinin verilmediği anlaşılmakla birlikte; bu düzenleme istekliler bakımından teklif verilmesine engel teşkil etmeyeceğinden, bu konuya ilişkin şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Sözleşme tasarısının Geçici Kabul Noksanlarına ilişkin 30 uncu maddesinde;

 

Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir.

 

İhale dokümanı ekinde verilen pursantaj cetvelinde;

 

Yüklenici´nin yaptığı işler kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Geçici hakedişler 30 günlük aralarla aşağıda belirtilen pursantaj esasına göre düzenlenecektir.

 

İnşaat              Toplam Puanı               95

Geçici Kabul   Toplam Puanı                 5

Genel Toplam                                    100” düzenlemeleri yer almakta olup, geçici kabul noksanlarına ilişkin olarak sözleşme bedelinin hangi oranda bir kısmının tutulacağı konusunda, sözleşme tasarısı ve pursantaj cetveli arasında çelişki olduğu anlaşılmaktadır.

 

Sözleşme tasarısının 9.1 maddesi;

 

9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari şartname.

b) Proje ( Makine,)

c) Sözleşme tasarısı.

d) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.

e) Bayındırlık işleri genel teknik şartnamesi

f) Elektrik genel teknik şartnamesi

g) Makine genel teknik şartnamesi

h) Pursantaj

i) Standart formlar

j) Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği

 

9.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

 

9.4. Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.” şeklinde düzenlenmiş olup, sözleşme tasarısının 9 uncu maddesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 9.2 maddesinde yer aldığı şekliyle, “ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması”na ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı, dolayısıyla sözleşme tasarısının 9 uncu maddesinin tip sözleşmeye uygun düzenlenmediği anlaşılmıştır.

 

 

Sözleşme tasarısında, ihale dokümanında yer alan belgeler arasındaki öncelik sıralamasına ilişkin bir düzenleme yapılmaması, sözleşmenin yürütülmesinde geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin ne kadarlık bir kısmının tutulacağı hususunda bir müphemiyet doğurmakla birlikte, bu durum ihaleye teklif verilmesine ve tekliflerin değerlendirilmesine engel teşkil etmeyeceğinden, bu konuya ilişkin şikayet yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

CD ortamında verilen ihale dokümanında, uygulama projelerinin, Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesinin ve çatı makası imalatına ilişkin olarak Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesinin yer aldığı tespit edildiğinden ve idari şartnamenin 13 üncü maddesinde yer alan;

 

Madde 13- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi

13.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

13.2-İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

13.3-İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.

13.4-Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi uyarınca; ihale konusu işin yapılacağı yapıda hangi imalatların mevcut olduğunun tespiti isteklinin sorumluluğunda olduğundan, başvuru sahibinin bu konuya ilişkin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İşe ait uygulama projesinin incelenmesinden; perspektif görünüşün ölçeksiz olarak çizildiği ancak çatı makası ve kolonlarına ait plan, kesit ve detayların ölçüler belirtilmek suretiyle verildiği, dolayısıyla, perspektif görünüşteki farklılığın teklifin hazırlanmasına etkisi olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; işin süresinin, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 60 takvim günü olduğu belirtilmekte olup,

 

Sözleşme tasarısının 12.2 maddesinde,

 

“Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 günde bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.”

 

İhale dokümanı ekinde verilen pursantaj cetvelinde;

 

“Yüklenici´nin yaptığı işler kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Geçici hakedişler 30 günlük aralarla aşağıda belirtilen pursantaj esasına göre düzenlenecektir.

 

İnşaat              Toplam Puanı               95

Geçici Kabul   Toplam Puanı                 5

Genel Toplam                                    100” düzenlemesi ile;

 

Sözleşme tasarısının Geçici Kabul Noksanlarına ilişkin 30 uncu maddesinde;

 

“Geçici kabul noksanları için sözleşme bedelinin yüzde üç (%3)’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir.”

 

İhale dokümanı ekinde verilen pursantaj cetvelinde;

 

“Yüklenici´nin yaptığı işler kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş raporları ile ödenir. Geçici hakedişler 30 günlük aralarla aşağıda belirtilen pursantaj esasına göre düzenlenecektir.

 

İnşaat              Toplam Puanı               95

Geçici Kabul   Toplam Puanı                 5

Genel Toplam                                    100” düzenlemesinin yer aldığı, geçici kabul noksanlarına ilişkin olarak sözleşme bedelinin hangi oranda bir kısmının tutulacağı konusunda, sözleşme tasarısı ve pursantaj cetveli arasında çelişki olduğu anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;  ihale dökümanında yapılan söz konusu düzenlemelerin sözleşmenin yürütülmesi aşamasında uyuşmazlık konusu olabileceği, bu nedenle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul