İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1457
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :98
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1457
Şikayetçi:
 Kahraman YILDIRIM, Kahraman Müteahitlik Yeni Mahalle Ş.Erdal Aytaç Cad. No:18 Yerköy/YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat İl Özel İdaresi,Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:14 66100 Merkez/YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2008 / 5727
Başvuruya konu ihale:
 2007/178569 İhale Kayıt Numaralı “Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2008 tarih ve 06.01.18.0075/2008-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yerköy Devlet Hastanesi Ek Bina Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kahraman YILDIRIM’ın 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2008 tarih ve 5727 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan kendilerinin çok az bir kâr marjı ile teklif ettikleri fiyattan 200.000YTL daha düşük teklif veren ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif ettiği fiyata ihale konusu işi yapamayacağı dolayısı ile ihalenin kendilerinde bırakılması gerektiği hususuna yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare, başvuru sahibinin iddiasına, kendilerinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının daha ayrıntılı olduğu görülmekle birlikte ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasının daha genel bir açıklama olduğu, iş kısımlarına verilen fiyatlarda diğer giderlerin dahil olduğunun değerlendirildiği cevabını vermiştir.   

 

Başvuru konusu ihale idari şartnamesinin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 34 üncü maddesinde; “34.1-İhale komisyonu, verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

34.2-İhale komisyonu;

      a)  İmalat sürecinin veya yapım yönteminin ekonomik olması,

      b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

      c)  Yapım işinin özgünlüğü,

      Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Anılan düzenlemeye göre sınır değer idare tarafından 3.027.399,36 YTL olarak tespit edilmiş ve bu değerin altında teklif sunan Met-Ay Proje Yapı Tic. Ltd. Şti., Kahraman YILDIRIM ve Aydız Turz. Taş. İnş. Tem. Teks. Eml. San. Tic. Ltd. Şti.’nden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine istinaden aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama istenilmiştir. Aşırı düşük teklif kapsamına giren istekliler tekliflerine ilişkin açıklamalarını sunmuş, idare aşırı düşük açıklamalarının hepsini kabul etmiştir.

 

            İhale Onay Belgesi eki yaklaşık maliyet icmal tablosunun şu kalemlerden oluşmaktadır:

 

S/n

İşin kısımları

1.

İnşaat işleri

2.

Mekanik tesisatı

3.

Elektrik tesisatı

4

Nakliye

 

Toplam (KDV hariç)

           

 

            İcmal tablosu kalemleri şu şekilde alt kalemlerden oluşmaktadır:

 

İNŞAAT İŞLERİ

 

MEKANİK TESİSATI

 

 

Sıhhi tesisat

 

Kalorifer tesisatı

 

Müşterek tesisat

 

Havalandırma tesisatı

 

Mutfak tesisatı

 

Otomatik kontrol

 

Soğutma tesisatı

 

Hastane tesisatı

ELEKTRİK TESİSATI

 

 

2.kat kuvvetli akım keşfi

 

1.kat kuvvetli akım keşfi

 

Bodrum kat kuvvetli akım keşfi

 

Zemin kat kuvvetli akım keşfi

 

Cctv ve merkezi saat tesisatı keşif özeti

 

Kuvvetli akım ve top. paratoner tes. ve gal. tava keşfi

 

Müzik yayın tesisatı keşfi

 

Telefon ve hemşire çağrı tesisatı keşif özeti

 

Uydu anten tv tesisatı ve numaratör tesisatı l. keşif özeti

 

Yangın ihbar tesisatı keşif özeti

 

 

            Başvuru konusu istekli Met-Ay Proje Yapı Tic. Ltd. Şti.’nin açıklaması incelendiğinde keşif icmal tablosunun aşağıdaki şekilde sunulduğu görülmüştür:  

 

Sıra

İmalat cinsi

Tutar (YTL)

1.

İnşaat işleri

2.084.243,00

2.

Tesisat işleri

345.020,00

3.

Elektrik tesisatı

287.736,00

 

 

 

 

Genel Toplam

2.717.000,00

           

            İdarenin düzenlediği keşif icmal tablosunda “Mekanik Tesisatı” olarak adlandırılan keşif icmal kalemi istekli tarafından “Tesisat işleri” olarak adlandırılmıştır. Keşif icmal tablosu kalemlerini oluşturan alt kalemlerin istekli tarafından idare ile paralel düzenlendiği görülmüştür.

     

            Aşırı düşük teklif açıklamasında, istekli tarafından, teklifinin en büyük kısmını oluşturan “İnşaat İşlerine” ilişkin metrajların, fiyat analizlerinin ve muhtelif  proforma faturaların sunulduğu görülmüştür. “Mekanik tesisat” işine ilişkin istekli, firmaların verdiği fiyat tekliflerini sunmuştur. “Elektrik tesisatı” işine ilişkin metrajlar ve firmaların verdiği fiyat teklifleri sunulmuştur.

 

            Mevzuat hükümlerine göre idareler teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin ayrıntıları yazılı olarak isteyecektir. İdare isteklilerden aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama isteğinde bulunurken herhangi bir bileşene ilişkin ayrıntılı açıklama istememiş, genel olarak isteklilerden aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir. Bu itibarla istekli Met -Ay Proje Yapı Tic. Ltd. Şti.’nin icmal kalemlerine ilişkin sunduğu belgelerin yeterli kabul edilebileceği dolayısıyla başvurunun yerinde bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul