• Karar No: 2008/UY.Z-1459
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :100
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1459
Şikayetçi:
 Balaban Hafriyat İnş. Taah. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti., 7477. sok. No:8 Karşıyaka/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,Örnekköy Şantiyesi Teknik Hizmetler Birimi Fen İşleri Müdürlüğü Coşkun Şahin Sok. No:129 Karşıyaka/ İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6325
Başvuruya konu ihale:
 2007/200567 İhale Kayıt Numaralı “Karşıyaka Atakent Bostanlı Aksoy Mahallelerinde Beton Parke Yol Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.03.2008 tarih ve 06.01.28.0187/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Karşıyaka Atakent Bostanlı Aksoy Mahallelerinde Beton Parke Yol Yapılması İşi ihalesine ilişkin olarak Balaban Hafriyat İnş. Taah. Nak. Tic.Ve San. Ltd. Şti.’nin 29.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6325 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; şikayete konu ihalenin, ihale yetkilisi tarafından verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle iptal edildiği,  ancak idare tarafından yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı bu nedenle iptal kararının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir” hükmü gereği inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

İddiaya ilişkin idarenin cevabında,  şikayete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (e) bendi uyarınca son beş yıl içinde idareleri tarafından sözleşmeye bağlanan işler baz alınarak hesaplandığı, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında herhangi bir hata bulunmadığı hususlarına yer verdiği tespit edilmiştir.

 

Ayrıca sunulmuş olan bütün tekliflerin yaklaşık maliyetten yüksek olması nedeniyle hesaplanmış olan yaklaşık maliyetin yeniden gözden geçirildiği ve yapılan hesapta bir hataya rastlanmadığı ifadesine de yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

22.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde; ihaleye 8 teklif sunulduğu, sunulmuş olan 8 teklifin idarece hesaplanan yaklaşık maliyetten yüksek olduğu gerekçesiyle,  22.01.2008 tarihinde bütün teklifler reddedilerek ihale yetkilisi tarafından söz konusu ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 22.01.2007 tarihinde iptali işleminin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul