• Karar No: 2008/UY.Z-1461
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :102
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1461
Şikayetçi:
 Akbay Özel Eğitim A.Ş., Mahmudiye Mahallesi 108 Sokak No:1/1 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin İl Özel İdaresi Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, İnönü Bulvarı Liman Yanı Akdeniz/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2008 / 5147
Başvuruya konu ihale:
 2007/49449 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Merkez Akkent İlköğretim Okulu 14 Derslik Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 06.01.11.0198/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin İl Özel İdaresi Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 25.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mersin Merkez Akkent İlköğretim Okulu 14 Derslik Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Akbay Özel Eğitim A.Ş.’nin 25.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.02.2008 tarih ve 5147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihale ile ilgili olarak, bir başka ihalede anlaşma yoluna gidildiği şeklinde iddianame hazırlandığı gerekçe gösterilerek ihalenin iptali kararı verildiği, bu iddianamenin bir mahkeme kararı olmadığı, yargılamaya hazırlık aşaması ile ilgili bir yargısal işlem olduğu, oysa iddianameye konu olayın Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.10.2007 tarihli yürütmeyi durdurma kararıyla iddia olmaktan çıkıp açıklığa kavuştuğu ve bu karar ile 2007/MK-135 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı neticesinde bu iddialar çürütülmüş olduğundan ihalenin iptali işlemine gerekçe olarak gösterilen hususlarda hukuka uyarlık bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesiyle sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İddiaya ilişkin idarenin cevabında; Ankara 15 inci İdare Mahkemesinin 25.10.2007 tarih ve 2007/2135 E. sayılı kararıyla adı geçen ihalenin iptali işleminin durdurularak 04.01.2008 tarihinde Valilik Makamından alınan Olur ile ihalenin devamına karar verildiği, ancak ihale komisyonunun yapılan inceleme sonucunda aldığı ikinci kararda ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 1 isteklinin geçici teminatının yetersiz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, en avantajlı teklif sahibi Akbay Öz. Eğt. A.Ş. ile ikinci en avantajlı teklif sahibi Emin SOYSAL hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu İhale Kanununun 17 inci maddesini ihlal kapsamında haklarında kamu davası açıldığının belirlendiği ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, geçerli diğer 3 adet teklifin incelenmesi sonucunda uygun olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verildiği belirtilmiştir.

 

            Zeki AKBAY, Mehmet Salih AKBAY, Emin SOYSAL ve Abdullah AKIN hakkında açılmış bir kamu davası olup olmadığına ilişkin 19.03.2008 tarih ve 537 sayılı yazıya cevaben, İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı’nın 19.03.2008 tarih ve 48 sayılı yazısında Zeki AKBAY, Mehmet Salih AKBAY, Emin SOYSAL ve Abdullah AKIN hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 05.10.2007 tarihinde kamu davası açılmış olduğu ve açılan kamu davasının devam ettiği belirtilmiştir.

 

25.06.2007 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu ihale hakkında başvuru sahibi tarafından yapılan 20.07.2007 tarihli başvuruya ilişkin olarak Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı tarafından 2007/589 nolu inceleme kapsamında idareden temin edilen ihale işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde: Akbay Özel Eğitim A.Ş. tarafından sunulan Mersin 4 üncü Noterliğinden tasdikli 19024 yevmiye numaralı 08.12.2006 tarihli imza sirkülerinden başkan ve başkan yardımcısı sıfatıyla Mehmet Salih AKBAY ve Zeki AKBAY’ın şirketi münferiden temsile yetkili oldukları, ihaleye katılım evraklarının Zeki AKBAY tarafından imzalandığı ve ihaleye şirketi temsilen Zeki AKBAY’ın katılmış olduğu, 20.01.2006 tarih ve 6475 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden ise Mehmet Salih AKBAY ve Zeki AKBAY’ın şirket sermayesindeki ortaklık oranlarının %50’nin altında olduğu; Akınlar İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan Mersin 7 nci Noterliğinden tasdikli 05145 yevmiye numaralı 19.04.2007 tarihli imza sirkülerinden şirket müdürleri Ziya AKIN ve Abdullah AKIN’ın şirketi münferiden ve birlikte olarak temsile yetkili oldukları, ihaleye katılım evraklarının Abdullah AKIN tarafından imzalandığı ve ihaleye şirketi temsilen Abdullah AKIN’ın katılmış olduğu, 28.10.1999 tarih ve 4908 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden ise Ziya AKIN ve Abdullah AKIN’ın şirket sermayesindeki ortaklık oranlarının %50 olduğu; Emin SOYSAL tarafından sunulan Mersin 8 inci Noterliğinden tasdikli 27.04.2007 tarihli imza beyannamesinden Emin SOYSAL’ın gerçek kişi olarak ihaleye katılmış olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.” hükmü ve son fıkrasında “Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; “11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.” hükmü ve son fıkrasında “Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

58 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

 

59 uncu maddesinin birinci fıkrasında ise; “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler ile ilgili olarak; “4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ve 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin uygulanmasıyla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur.

1- 1/1/2003 tarihinde yürürlüğü giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kanun kapsamındaki  kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller belirlenmiş, Kanunun 59 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanacakları, 2 nci fıkrasında ise; bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanların  yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları, haklarında kamu davası açılmasına karar verilenlerin, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirileceği hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının göndermede bulunduğu aynı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrasında da haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verileceği, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı kanunun 59 uncu maddesi 2 nci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen;

a) Gerçek kişiler,

b) Tüzel kişiler,

c) Gerçek  ve tüzel kişilerin o işteki ortakları,

d) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki vekilleri,

Yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaktır.

4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan gönderme dolayısıyla;

Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler hakkında ceza davası açılmasının öngörüldüğü durumlarda haklarında kamu davası açılan tüzel kişilik şahıs şirketi ise bu şirketin ortaklarının tamamı; sermaye şirketi ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar da yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan Kurum ve kuruluşların ihalelerine anılan Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca katılamayacaklardır.

Aynı nedenle;

Yukarıda belirtilen şekilde yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacak olanların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaklardır.

4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca 4734 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslardan istisna edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde de yukarıda açıklanan esasların uygulanması gerekmektedir.

2- 4734 sayılı Kanunla Kamu İhale Kurumuna verilmiş olan ihalelere katılmaktan yasaklananlara ilişkin “sicil tutma” görevinin Kanuna uygun olarak yerine getirilebilmesi için;

- Cumhuriyet Savcılarınca 4734 sayılı Kanun uyarınca haklarında kamu davası açılmış kişiler ile haklarında cezaya veya kamu ihalelerinden yasaklanmaya hükmolunmuş kişilerin,

- Haklarında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda belirtilen yasak fiil ve davranışları nedeniyle mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri hakkında verilen sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararlarının Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi gereklidir.

Kamu İhale Kurumunca 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrası hükmü gereği üzerinde ihale bırakılan gerçek veya tüzel kişinin ihalelere katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklılığının bulunup bulunmadığının teyidinin yapılabilmesi için, haklarında kamu davası açılanlar ile mahkemece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin  Cumhuriyet Savcılıklarınca Kamu İhale Kurumuna ivedilikle bildirilmesi ve ayrıca  kamu davasına ilişkin iddianame ile mahkeme kararının bir örneğinin de gönderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

            3- 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacaktır. 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durum dikkate alınacaktır.

İdareler,  hakkında kamu davası açılan isteklinin  58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ortak/ortaklıklarını, ihaleye katılım aşamasında sunulan belgeleri dikkate alarak ve gerektiğinde yapacağı araştırmalar neticesinde tespit edecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, söz konusu ihaleye Akbay Özel Eğitim A.Ş.’yi temsilen Zeki AKBAY’ın katıldığı, başvuru sahibi tarafından yapılan 15.02.2008 tarihli başvuru ekinde sunulan Mersin Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tasdikli 08.01.2008 tarih ve 6972 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden 21.12.2007 tarihinde Mehmet Salih AKBAY’ın yönetim kurulu başkanlığından istifa ederek tüm yetkilerinin kaldırıldığı, http://www.ticaretsicil.gov.tr internet adresinden yapılan sorgulama neticesinde 12.09.2007 tarih ve 6893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 29.08.2007 tarihinde şirket ortaklarından ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeki AKBAY’ın şirkette mevcut hisselerinin tamamını devrederek şirket ortaklığından ayrıldığı ve yetkilerinin kaldırıldığı ancak teklif sunulduktan sonra şirketin ortaklık yapısı ile temsil ve ilzam yetkilerine ilişkin olarak yapılan söz konusu değişikliklere ilişkin belgelerin ihale işlem dosyasında yer almadığı; Akınlar İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.’yi temsilen Abdullah AKIN’ın katıldığı; Emin SOYSAL’ın ise gerçek kişi olarak ihaleye katıldığı, tespit edilmiş olup, söz konusu isteklilerin ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı; ayrıca, 04.01.2008 tarihi itibariyle Mehmet Fırat EKMEN ve ENS İnş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan tekliflerin geçerlilik sürelerinin dolduğu  ve bu nedenle bu isteklilerin de ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, söz konusu işlemler neticesinde geçerli teklif kalmadığından söz konusu ihalenin ihale komisyonu kararında belirtilen gerekçelerle iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul