En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1464
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :105
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1464
Şikayetçi:
 Serkan İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., G.M.K. Bulvarı No:40/6 Maltepe-Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müftü Mahallesi Stat Sokak 53020 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2008 / 7559
Başvuruya konu ihale:
 2007/191956 İhale Kayıt Numaralı “Rize Fındıklı 500 Kişilik Spor Salonu Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.03.2008 tarih ve 06.0153.G020/2008-22 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 12.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rize Fındıklı 500 Kişilik Spor Salonu Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Serkan İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2008 tarih ve 7559 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif zarflarının açılması esnasında bazı firmaların belgelerinin eksik olduğunun kendileri tarafından tespit edildiği,  kalite belgelerinin TÜRKAK dan teyit edilmesinin gerektiği, idari şartnamede iş kalemlerine ilişkin miktarlar, analizler ve hesap cetvelinin verilmesinin istendiği halde bazı firmaların bu koşulu yerine getirmediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

İdari şartname ve ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde;

 

“1)Tüm İstekliler; Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilmiş TS EN ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) asıl veya belgelerin noter onaylı suretini, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.


            2)Ortak girişim olarak yeterlilik belgesi sunulacak belgelerde isteklilerde ortakların tümü ayrı, ayrı TS EN ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) belgelerinin noter onaylı suretini, teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

 

3)Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere isteklilerden tekliflerin ekinde anahtar teslimi götürü bedel işlerde teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarları içeren metrajlar ve bunlara ait birim fiyatları ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ile teklif bedelini gösteren hesap cetveli isteklilerce teklifleri ekinde verilecektir.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklif zarflarının açılması esnasında bazı firmaların belgelerinin eksik olduğunun kendileri tarafından tespit edildiği, kalite belgelerinin TÜRKAK dan teyit edilmesi gerektiği iddiasına ilişkin olarak; ihaleye teklif sunan istekliler TÜRKAK onaylı TS EN ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) belgelerinin mevzuata uygun olarak teklif ekinde sunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Ancak; başvuru sahibinin ihaleye teklif sunan istekliler teklif ekinde sunmaları gereken belgelerin eksik sundukları iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda;

 

1)İdarece ihale üzerinde bırakılan Doruk İnş. Taah. İhr. Ltd. Şti. firması tarafından teklif ekinde idari şartname ve ilanın “Diğer Hususlar” bölümünün 3 ncü maddesinde yer alan; “….idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler...”in  sunulmadığı,

 

2)Abdi Kesimal İstanbul İnşaat, Güney İnş. San ve Tic. A.Ş  ile Aksu İnş. A.Ş  firmaları tarafından teklif ekinde idari şartname ve ilanın “Diğer Hususlar” bölümünün 3 ncü maddesinde yer alan; “….teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarları içeren metrajlar……idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri..”in  sunulmadığı,

 

3)Şanda Kar. İnş. Taah. Nak. ve San. Ltd. Şti. ile Parlak İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları tarafından teklif ekinde idari şartname ve ilanın “Diğer Hususlar” bölümünün 3 ncü maddesinde yer alan; “….teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarları içeren metrajlar ve bunlara ait birim fiyatları ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ile teklif bedelini gösteren hesap cetveli...”in  sunulmadığı,

 

  4)Osman Seher Akşehir firması tarafından teklif ekinde idari şartname ve ilanın “Diğer Hususlar” bölümünün 3 ncü maddesinde yer alan; “….teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarları içeren metrajlar……idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri..”in sunulmadığı,

 

5)Dorukşah İnş. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti. firması tarafından teklif ekinde idari şartname ve ilanın “Diğer Hususlar” bölümünün 3 ncü maddesinde yer alan; “….teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarları içeren metrajlar……idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri..” ile inşaat iş kalemlerine ilişkin teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin sunulmadığı, 

 6)Turgut İnş. İbrahim Turgut firması tarafından teklif ekinde idari şartname ve ilanın “Diğer Hususlar” bölümünün 3 ncü maddesinde yer alan; “….teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarları içeren metrajlar……idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri..”in ile elektrik ve makine tesisat iş kalemlerine ilişkin teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu Doruk İnş. Taah. İhr. Ltd. Şti., Abdi Kesimal İstanbul İnşaat, Güney İnş. San ve Tic. A.Ş , Aksu İnş. A.Ş , Şanda Kar. İnş. Taah. Nak. ve San. Ltd. Şti., Parlak İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Turgut İnş. İbrahim Turgut, Osman Seher Akşehir, Dorukşah İnş. Tur. Ve Tic. Ltd. Şti, firmalarının tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde idarece geçerli teklif olarak kabul edilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul