İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-1471
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :122
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1471
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü,Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Alibey Cad. 1 34406 Nurtepe/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 204.1
Başvuruya konu ihale:
 1) 2007/72601 İKN|li “Asya Yakası 2. Müteferrik Dere Geçişleri Yapılması, Kesit Düzenlenmesi, Yağmursuyu ve Atıksu Kollektör Tesisi ve Bakım Onarım İşleri yapım işi” 2) 2007/99400 “Avrupa Yakası 2006 Yılı 2. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmurusuyu Kanal İnşaatı yapım işi” 3) 2007/126375 “Avrupa Yakası 1. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı yapım işi” 4) 2007/143400 “Avrupa Yakası 2. Kısım Atıksu Tünel İnşaatı yapım işi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 06.01.74.0085/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından  Açık İhale Usulü ile yapılan başvuruya konu ihalelere ilişkin olarak Başkanlık İstemi eki dilekçenin 19.03.2008 tarih ve 204.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

            Başkanlık İstemi eki dilekçede özetle; İstanbul Büyükşehir İSKİ Dairesi Başkanlığı tarafından son 4 ay içerisinde yapılan Avrupa (1), Avrupa (2), Asya (1), Asya (2)’deki kanal, atıksu, tünel gibi işlerin ihalelerinde tarafsız davranılmayıp kayırma ile ihalelerin tecrübesiz ve sabıkalı firmalara ortalama maliyet gözetmeksizin  menfaate dayalı olarak verildiği iddia edilmektedir. 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalelerde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca; kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olarak Kuruma ulaşan yazılı başvurular veya kamuoyuna yansıyan somut ve ciddi nitelikteki ihale mevzuatına aykırılık iddiaları veyahut itirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılık bulunması ya da itirazen şikayet başvurusundan vazgeçilmesi hallerinde iddiaların incelenmesine geçilip geçilmeyeceğine Kurul tarafından karar verilmektedir.

 

Başvuru dilekçesindeki iddialar için İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 21 inci  maddesi hükümleri uyarınca iddiaların incelenmesine geçilmesi, yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul