İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1475
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :6
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1475
Şikayetçi:
 Doğal Isı Mühendislik İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. Eski Londra Asfaltı, No:135/b Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 MSB İnş. Eml. ve NATO Enf. D. Bşk.lığı 06100, Bakanlıklar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.03.2008 / 8998
Başvuruya konu ihale:
 2007/75343 İhale Kayıt Numaralı “Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı Mevcut Kazanların Doğalgaza Dönüştürülmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.03.2008 tarih ve 06.01.85.0132/2008-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            MSB İnş. Eml. ve Nato Enf. D. Bşk.lığı tarafından 19.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı Mevcut Kazanların Doğalgaza Dönüştürülmesi” ihalesine ilişkin olarak Doğal Isı Mühendislik İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 27.03.2008 tarih ve 8998 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından tekliflerinin, ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannamenin Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.f.c.4 maddesinde yer alan “bu beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir” hükmüne aykırı olarak düzenlendiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığını, ancak konuyla ilgili standart form-027.3/Y’nin mevzuata uygun olarak doldurulduğu bu nedenle idarenin söz konusu gerekçesinin yerinde olmadığı ve ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibi tarafından şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı veya tebliğ edildiği tarihin başvuru dilekçesinde belirtilmediği, bu tarihlerin ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalandığı tarih olan 27.12.2007 tarihi olarak kabul edilmesi durumunda dahi; 03.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu göz önüne alındığında 15 (onbeş) günlük sürenin aşılarak idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından anılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin verilen 11.03.2008 tarih ve 161 sayılı kararın başvuru sahibi tarafından aynı tarihte tebellüğ edildiği ve Kuruma 15 (onbeş) günlük itirazen şikayet süresinin aşılarak 27.03.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu ve ayrıca 27.12.2007 tarihinde ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde; itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

          Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            Söz konusu ihalede, aynı konuya ilişkin olarak daha önce Maktes Makine Tesisat ve Tic A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun esas incelemesinin yapılması üzerine alınan 26.11.2007 tarih ve 2007/UY.Z-3838 sayılı Kurul Kararı ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinin (i) bendi uyarınca herhangi bir aykırılık tespiti yapılmayarak sonuçlandırılmış bir başvurunun olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

                Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul