• Karar No: 2008/UY.Z-148
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :32
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-148
Şikayetçi:
 Erka İnşaat Plan Proje ve Taah. - Erol Karakurt, 857 Sokak Salihağa İşhanı No:3/302 Konak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Esenler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Mah. 1. Cadde No:73 Esenler / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.12.2007 / 36294
Başvuruya konu ihale:
 2007/63416 İhale Kayıt Numaralı “Esenler Birlik Mahallesi 246DT3D Pafta 744 Ada 27 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Kültür Merkezi İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.12.2007 tarih ve 06.1013.G020/2008-62 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Esenler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nce 28.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Esenler Birlik Mahallesi 246DT3D Pafta 744 Ada 27 Parsel Sayılı Taşınmaz Üzerinde Kültür Merkezi İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Erka İnşaat Plan Proje ve Taah. - Erol Karakurt’un 13.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.12.2007 tarih ve 36294 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilen tekliflerine ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamanın imalatları oluşturan kalemlerin eksik alındığı gerekçesiyle idarece uygun görülmeyerek ihalenin 1.488.000,00YTL daha yüksek bedel teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

           

Yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin nasıl belirleneceği ve bu teklif sahiplerinden hangi konularda açıklama isteneceği, yapılan açıklamaların nasıl değerlendirileceği konuları Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi başlıklı XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi başlıklı (H) fıkrasında düzenlenmiştir.

           

Başvuruya konu ihaleye altı isteklinin teklif verdiği, idare tarafından dört isteklinin teklifinin geçerli teklif kabul edilerek 6.598.584,06.-YTL tutarında sınır değer tespit edildiği,  tespit edilen sınır değerin altında teklif veren başvuru sahibi Erol KARAKURT- Erka İnşaat Plan Proje ve Taah. firmasın 18.09.2007 tarihli yazı ile; “…teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatları ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, proforma faturalar, teklif bedelini gösteren hesap cetveli ile Kamu İhale Kanunun 38 nci maddesi, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci bölüm XIII/H/a maddesine göre cevabi yazının…istenildiği anlaşılmıştır.

 

 Başvuru sahibinin aşırı düşük sorgulamasına ilişkin idareye 26.09.2007 tarihinde sunmuş olduğu yazı ekinde;

 

“-İnşaat, sıhhı tesisat, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, yangın ve elektrik tesisatı iş gruplarına ilişkin 5.527.321,54.-YTL,

-Sözleşme tutarı için 379.880,00 YTL,

-SSK ve muhtasar, mobilizasyon, kesin kabule kadar oluşacak masraflar, yangına karşı alınacak önlemler, inşaat ve binayı tanıtıcı levhalar ve şantiye giderleri dahil inşaat harici giderler için 287.600,00 YTL,

-Yüklenici karı olarak 205.198,46 YTL olmak üzere toplam 6.400.000,00 YTL tutarındaki teklif bilgisini içeren icmal sayfasına, inşaat imalatlarına ilişkin teklif cetveli, tesisat, ısıtma tesisatı, havalandırma tesisatı, yangın ve elektrik tesisatı iş gruplarına ilişkin 4Ege firmasından alınan malzeme işçilik nakliye ve montaj dahil teklif,

-Proforma faturalar,

-Yapım şartlarına uygun analizler”in sunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece 14.12.2007 tarih ve 3253 sayılı yazı ekinde Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan 26.10.2007 tarih ve 2650 sayılı yazıda; başvuru sahibi Erol KARAKURT-Erka İnş. Plan ve Proje Taah firmasına ait fiyat analizlerinin anılan firma tarafından 26.09.2007 tarih ve 2361 sayılı yazı ekinde idareye sunulduğu ve idarece söz konusu analizlerin incelendiği anlaşılmakla birlikte, söz konusu analizlerin ihale işlem dosyasında yer almadığı tespit edilmiştir. 02.01.2008 tarih ve 160 sayılı yazı ile anılan idareden idarece gönderilmeyen başvuru sahibine ait analizler tekrar istenilmiştir. 

 

Anılan idare bu kez başvuru sahibine ait analizleri 03.01.2008 tarih ve 09 sayılı yazı ekinde Kurumumuza göndermiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası ve başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin idareye sunmuş olduğu açıklamalar tümüyle değerlendirildiğinde;

 

Şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak; ihale konusu işte yer alan imalatlara ait icmal listesi, teklif fiyat cetveli, proforma faturalar ve analizlerin sunulduğu görülmüştür.

 

                İdarenin 26/10/2007 tarih ve 2650 sayılı yazısında; şikayetçinin aşırı düşük teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamalarının uygun görülmeyerek ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmasına esas işlemin gerekçesinde; “23.014, 23.015 poz miktarlarının idarece hesaplanan miktarlardan düşük olduğu, 18,39,67 nolu kalemlerde teklif fiyatların düşük olduğu, 63,64,65,66,91,92,93,94,95,96,97 ve 98 nolu kalemlere fiyat verilmediği, genel olarak idarece başvuru sahibi tarafından sunulan teklifin idarece belirlenen yaklaşık maliyet ve piyasa fiyatları ile kıyaslandığında  çok düşük olduğu” tespitleri yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin idareye sunduğu belgeler incelendiğinde; teklif cetvelinde 63,64,65,66,91,92,93,94,95,96,97 ve 98 nolu iş kalemlerine ait fiyatların mevcut olduğunun anlaşıldığı, ayrıca başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde, şikayete konu ihalede teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde imalat kalemi olarak belirlenen imalatlara ilişkin analizleri sunduğu, analizlerde malzeme bedeli olarak piyasadan almış olduğu ve açıklamaların ekinde de sunulan proforma faturalarda belirlenen bedeli aldığı, idarece yüklenicinin piyasadan almış olduğu fiyatların gerçekçi bulunması için yapılması gereken ilave işlemlerin ne olduğunun belirtilmediği,  bu durumda alınan fiyatlara itibar edilmesi gerektiğinden   şikayetçinin teklifinin bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

  

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi  yönünden incelenmesi sonucunda  tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) İhale üzerinde bırakılan Özsoy Yapı ve Enerji San. Tic. A.Ş firmasının belgelerinin incelenmesi sonucunda;

 

 İdari şartnamenin 58 nci maddesi ve işe ait ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan ; “İş bitirme belgesi ekinde; hak ediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hak ediş raporu... belgelerin teklif zarfı içinde sunulması zorunludur .düzenlemesi yer almaktadır.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından Erdoğan UYANIK’a 02.07.2004 tarih ve 2392-1653 sayı ile “Ümraniye Spor Kompleksi İkmal İnşaatı” işine ait iş deneyim belgesi verildiği, söz konusu iş deneyim belgesinde Erdoğan UYANIK’ın unvanının İnşaat Mühendisi – Şantiye şefi olduğu tespit edilmiştir.

Ancak; iş deneyimini tevsik maksadıyla idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde idarece istenilen belgeler arasında yer alan ve hangi işe ait olduğu belirtilmeyen ikinci keşif hesap cetvelinde; Erdoğan UYANIK’ın unvanının Y. Mimar (şantiye şefi) olarak yer aldığı, halbuki anılan kişinin teklif ekinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesinde unvanının İnşaat Mühendisi - Şantiye şefi olarak belirtildiği,

 

Ayrıca; idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde idarece istenilen belgelerden hak ediş raporları ile geçici kabul tutanağının sunulmadığı, söz konusu ihalede teklif ekinde sunulan mevcut belgeler üzerinden yapılan tespit neticesinde bu haliyle isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

2) Trans-Of Ulusal Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının belgeleri incelenmesi sonucunda;

İdari şartnamenin 58 nci maddesi ve işe ait ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan; “İşi bitirme belgesi ekinde; hak ediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hak ediş raporu... belgelerin teklif zarfı içinde sunulması zorunludur . düzenlemesi yer almaktadır.

           

Söz konusu firmanın teklif ekinde; iş deneyim belgesini tevsik edici belge olarak kesin hak ediş raporu, kesin hesap fişi, hak ediş icmal sayfası, geçici ve kesin kabul tutanağının ön yüzlerinin fotokopilerinin teklif ekinde sunulduğu, ancak işin tümüne ait hak ediş raporlarının teklif ekinde sunulmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

3) Söz konusu ihalede idarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Nas İnş. San. Tic. A.Ş’nin teklif eki belgelerinin incelenmesi neticesinde;

 

İdari şartnamenin 58 nci maddesi ve işe ait ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan; İşi bitirme belgesi ekinde;  ……işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, alt yüklenici ile arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicide çalışanların vergi, sosyal sigorta pirim ödemelerini gösterir belgelerin teklif zarfı içinde sunulması zorunludur .” düzenlemesi yer almaktadır.

           

İdarece iş deneyim belgesini tevsik edici belge olarak; “…alt yüklenici ile arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme….” istenildiği, ancak söz konusu firma tarafından teklif ekinde sunulan “Alt Yüklenici Sözleşmesi”nin noter onaylı olmadığının anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmasının mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

  Ayrıca; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 54 ncü maddesinin (b) bendinde;İş bitirme belgesi; yüklenici tarafından yurt içinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ya da kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya yurt dışında kamu kuruluşlarına doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilerek bitirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerin bir bölümünü malzemeleri ve/veya makine, ekipmanları ile birlikte ve kendi işine başlaması sırasında noterce tasdikli sözleşmeye dayalı şekilde yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel ve iş türü esas alınarak işin sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam)  tarafından düzenlenerek verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. “ hükmü yer almaktadır.

 

Nas İnş. San. Tic. A.Ş adına Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen İs Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici-İş Bitirme) ekinde yer alan “Alt Yüklenici Sözleşmesi”nin noter onaylı olmadığı, sözleşmede sözleşme bedelinin belirtilmediği bu nedenle anılan belgenin bu haliyle düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu ve söz konusu istekliye ait İs Deneyim Belgesinin iptal edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1-4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

2-Nas İnş. San. Tic. AŞ.´nin alt yüklenici olarak ibraz ettiği sözleşmenin noter onaylı olmamasına rağmen Bağcılar Belediyesince verilen İş Deneyim Belgesinin usulüne uygun iş deneyim belgesi olmaması sebebiyle iptali için ilgili idareye bildirilmesine,

 

            Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul