• Karar No: 2008/UY.Z-149
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :33
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-149
Şikayetçi:
 Taner Kavak Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Ltd. Şti. VEKİLİ: Av.Özgür Solak Küçük İhsaniye Mah. Şehit Ömer Taşer Sok. Sur Apt. No:6/3 Selçuklu/KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü, Ankara Yolu Üzeri 5. Km 42160 Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.11.2007 /
Başvuruya konu ihale:
 2006/67207 İhale Kayıt Numaralı “Seydişehir-13. Bl. Hd., Bozkır-(Konya-Karaman) Ayrımı, (Aksaray-Nevşehir)Ayrımı- Güzelyurt, Ayrımı- Ortaköy Yolları ve Muhtelif Yollarda, Mevcut Malzeme Nakli İşleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.12.2007 tarih ve 06.09.97.G020/2008-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.07.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Seydişehir-13. Bl. Hd., Bozkır-(Konya-Karaman) Ayrımı, (Aksaray-Nevşehir)Ayrımı- Güzelyurt, Ayrımı- Ortaköy Yolları ve Muhtelif Yollarda, Mevcut Malzeme Nakli İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibinin doğrudan dava açtığı, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 10.10.2007 tarih ve E:2007/51, K:2007/1945 sayılı kararıyla idari merci tecavüzü nedeniyle dilekçenin Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar verildiği, söz konusu dilekçenin 07.11.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği ve 03.12.2007 tarih ve 2007/AK.Y-957.1 sayılı Kurul kararı ile,

 

         1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c)    bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

3) İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin      doğrudan Kurumca yapılmasına ” karar verilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede; idarece “…..teklif ekinde (Standart Formda  KİK027.0/Y) taahhütname sunulduğu, ancak idarece firmanın SSK pirim borcu olduğunun tespit edildiği, teklif ekinde sunulan taahhütnamenin mevzuata aykırı olduğu…” gerekçesiyle 4734 sayılı Kanununun 58 inci maddesi uygulanarak geçici teminatın gelir kaydedildiği, idarece geçici teminatın gelir kaydedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı” hükmü,

 

İdari şartnamenin 43.1 maddesinde ise; “İhale üzerinde kalan isteklinin, ihale tarihi itibariyle bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından önce ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin bu Şartnamenin 38.1 maddesine göre yasaklı olup olmadığı teyit ettirilerek, ihale tarihi itibarıyla 10 uncu maddenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler istenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Ayrıca İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinde, ihaleye katılamayacak olanlar belirtilmiş, ihale ilanının 4.1.4 maddesinde ise; “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiştir.

 

 Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak idarece verilen 18.07.2006 tarih ve 20183 sayılı gerekçeli kesinleşen ihale kararı ile başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi tarafından 28.07.2006 tarihinde değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin açıklanmasının istenildiği, idarece 02.08.2006 tarih ve 21780 sayılı yazı ile; başvuru sahibinin aşırı düşük açıklamalarının yeterli görülmemesi yanında aynı yazıda; “….teklif ekinde sunulan standart form KİK027.0/Y ile SSK kurumuna borç bulunmadığının beyan edildiği, ancak idare tarafından SSK kurumuna olan 30.379,16.-YTL taksitlendirilmiş borcun olduğu, 2006/5 ve 2006/6 aylarına ait taksitlerinin ödenmediğinin ilgili idarece bildirildiği, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 58 nci maddesi hükmü uygulanacağı…” bildirilmiştir.

 

İdarece daha sonra başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı” hükmüne aykırı taahhütte bulunulmasından dolayı anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışta bulunan ve aynı Kanunun 58 nci madde hükmü uyarınca bu fiili gerçekleştiren isteklinin yasaklanmasına karar verilmiştir.

 

             İdarece gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede;

 

Başvuru sahibi tarafından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesi uyarınca teklif ekinde sunulan standart form KİK027.0/Y’de SSK prim borcunun olmadığının beyan edildiği, ancak idare tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’ na yazı yazılarak başvuru sahibinin borçlu olup olmadığının sorulduğu, SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar Sigorta İl Müdürlüğü tarafından verilen 11.07.2006 tarih ve 39532 sayılı cevapta, başvuru sahibinin 11.07.2006 tarihi itibariyle yapılandırma gereği 2006/5 inci ve 2006/6 ncı aylara ait taksit tutarlarının ödenmediğinin bildirildiği, bunun üzerine idarece başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; “Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılacağı” hükmüne aykırı taahhütte bulunulmasından dolayı geçici teminatının gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışta bulunan ve aynı Kanunun 58 nci madde hükmü uyarınca yasaklanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Kurulun 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı kararında; “…halen kullanılan taahhütnamelerin geçerli olduğuna, ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar idarelerin; 5615 sayılı Kanunla getirilen hükümlere uygun olarak; gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunanlar ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermeyen istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları gerektiğine..” karar verilmiş olup, ihalenin yapıldığı tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuat ve anılan Kurul kararı birlikte değerlendirildiğinde idarece başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

   Oybirliği  ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul